Chrám Venuše a Romy

Chrám Venuše a Romy (lat. Templum Veneris et Romae) postavený císařem Hadrianem, je považován za největší chrám ve starověkém Římě, jeho zbytky leží mezi východním okrajem Forum Romanum a Koloseem. Byl zasvěcen bohyním Venere Felix (‚Venuše, nositelka štěstí‘) a Roma Aeterna (‚Věčný Řím‘). Soudí se, že Hadrianova jemná chytrost se projevila v názvu i tím, že Venuše také představovala lásku (latinsky Amor) a „AMOR“ je „ROMA“ napsáno pozpátku. Umístění dvou božstev Venuše a Říma zády k sobě do jediného chrámu tedy vytvořilo další symetrii se symetrií jejich jmen. Ve Venušině celle byl další oltář, kde mohly nově oddané páry přinášet oběti. Přímo vedle tohoto oltáře stály gigantické stříbrné sochy Marca Aurelia a Faustiny mladší. Socha Roma je vyobrazena na minci follis raženém Maxentiem v letech 308-310 n. l.

Rekonstrukce chrámu od spol. History in 3D

Historia Augusta a Ammianus Marcellinus uvádějí jako jméno chrámu templum Urbis, chrám Města a Prudentius jej nazývá urbis Venerisque, to dokazuje, že si byl vědom, že chrám byl zasvěcen Romě a Venuši. Historia Augusta hovoří ještě i o templum Veneris. Zdá se, že snad chrám neměl žádné konkrétní jméno, protože byl znám pod různými jmény.

Chrám byl postaven na pozůstatcích Domus Transitoria císaře Nera a následně jeho Domus Aurea. Nejprve byl Neronův kolos přemístěn a umístěn poblíž amfiteátru, který se krátce poté stal známým jako Koloseum. [1] Pod chrámem je stále neporušená propracovaná klenutá rotunda z Domus Transitoria, extravagantní architektonický design, který zahrnoval bazény lemované mramorem a dlažbu v pestrobarevném architektonickém stylu opus sectile. Jeho nejskvělejší architekt Apollodorus [2], nezaujatý Hadriánovým návrhem architektury chrámu, učinil pohrdavou poznámku o velikosti sedících soch v cellách a řekl, že by si jistě poranili hlavu, kdyby se pokusili vstát ze svých trůnů. Apollodorus byl vyhnán a popraven nedlouho poté. [3]

Mince tremissis Maxentia: Bohyně Roma sedící na štítě v tetrastylovém chrámu, držící žezlo a podávající globus Maxentiovi, stojícímu vpravo a držícímu žezlo, s nohou na svázaném zajatci sedícím vpravo; Víctoria jako akroterium, vlčice a dvojčata ve štítu;

Historie chrámu

Jeho stavba byla navržena císařem Hadriánem a začala v roce 121 n. l. a pravděpodobně dokončena byla o 20 let později za Antonina Pia, mezi lety 140 až 145. To dokládají sestercie ražených za jeho vlády. Kostel S. Francesca Romana, který se nachází ve východním rohu Fora Romana, v blízkosti Kolosea, je také součástí komplexu. Chrám byl umístěn na velké umělé terase (měří 100 x 145 metrů s výškou 31 m a byl obklopen šedými žulovými sloupy s korintskými hlavicemi. V roce 307 n. l. chrám poničil oheň a byl obnoven za císaře Maxentia „velkolepým způsobem“.[4] Původní dřevěnou střechu nahradil kazetový klenutý strop a stěny byly zdvojnásobeny, aby přenesly zvýšené zatížení. Stěny byly vsazeny výklenky s malými sochami mezi malými červenými porfyrovými sloupy stojícími nad podlahou na soklu, všechny lemované kolonádou z červeného porfyru.[5] Chrám byl částečně vymalován, korintské hlavice byly natřeny zlatem, ale chrám vypadal a působil jako jednoduchá , nabílená struktura. Při návštěvě Říma císař Konstantin obdivoval vedle chrámu Jova Kapitolského, Pantheonu, Chrámu míru (foro della Pace) také chrám bohyně Romy. Chátrání chrámu začalo po Gratianově dekretu v roce 382 n. l., kdy sloupy byly znovu použity při stavbě nové baziliky Sv. Petra a sv. Jana v Lateránu.

Svatyně byla uzavřena během pronásledování pohanů v pozdní římské říši. Zmínku o chrámu najdeme u Prudentia (Proti Symmachovi 1.215-224, úryvek na konci článku). Další obnova byla provedena za Flavia Eugenia, (krátkodobého císaře a uzurpátora v letech 392–394 proti Theodosiovi I., či spíše proti Valentinianovi III. a Galle Placidii), jehož politikou bylo mezi jiným, obnovení pohanských kultů a chrámů. Nicméně, stejně jako mnoho z římských majestátních starověkých budov, byl chrám později cílem pro své bohaté materiály.

V roce 630 dostal papež Honorius I. od císaře Herakleia zvláštní povolení k odstranění zlacených bronzových střešních tašek pro opravu staré baziliky sv. Petra. Během dvanáctidenní návštěvy Říma v roce 663 pak Constans II. (Konstans Pogonatus) [6] „V Římě zůstal dvanáct dní, během nichž nechal strhnout veškeré předměty z bronzu, co odedávna zdobily město, zašel tak daleko, že dokonce strhl střechu kostela sv. Panny Marie, který se kdysi nazýval Pantheon. Ten byl založen na počest všech bohů a se svolením dřívějších vladařů náležel nyní všem svatým.“ (Paulus Diaconus 5.XI.) Všechny předměty byly odeslány do Konstantinopole. Navíc v roce 847 zemětřesení způsobilo, že z velké části se z chrámu staly ruiny, které byly papežem Lvem IV. použity na stavbu vedle chrámu stojícího kostela a kláštera Santa Maria Nova, nyní Santa Francesca Romana. V letech 1464-1471 papež Pavel II. nařídil odstranění masivních peperinových a travertinových bloků základů, aby mohly být použity pro budovu Palazzo Venezia.

 

Na obrázku je znázorněn chrám j jednou polovinou v řezu, to je ta, která obsahovala sochu bohyně Romy a velmi dobře je vidět monumentálná vchod z Fora.

Charakteristika chrámu

Chrám byl navržen tak, aby poskytoval dvě hlavní svatyně (cellae) zády k sobě, z nichž každá obsahovala sochu. Socha Romy, bohyně Říma (Roma Æterna), obrácená k Foru, zatímco socha bohyně Venuše (Veneris Felix), bohyně lásky jako předchůdkyně římského lidu, hleděla na Koloseum. Zajímavým prvkem v chrámu byla socha Romy, která držela palladium. Jednalo se o malou dřevěnou figurku Minervy, kterou podle legendy původně odnesli Diomedes a Odysseus z jejího chrámu (Vergilius, Aeneida II.). Později si však figurka našla cestu do Říma, kde byla uložena v chrámu Vesty. Hadrianus tak zvolil ikonografický model bohyně Říma, který zdůraznil její spojení s řeckým helenizovaným východem a jeho trojský původ. Palladium bylo jedním ze sedmi předmětů – nazývaných také pignora imperii, „závazky vlády“ – jejichž vlastnictví zavazovalo věčnost římské vlády nad oikumenou [7]. Logicky byla bohyně Roma v tomto chrámu uctívána jako Roma aeterna, „věčný Řím“. Navíc se zdá, že chrám byl slavnostně otevřen na oslavu Parilia, svátku tradičně slaveného 21. dubna, který oslavoval založení Říma.

Na obrázku je půdorys chrámu, kde 1 jsou předsíně celly (pronaos), dva vchody v rozích peristylu jsou označeny jako 2. Velký vchod z Fora (vlevo) má číslo 3. Obě celly obrácené k sobě zády jsou na obrázku označeny jako 3. sloupy v pronau jsou 4. Kolonáda kolem celého chrámu je označena číslem 5 a 5 je nesou rovněž sloupy kolem na krajích plošiny. 6 je zeď postavená jen na dlouhých stranách.

Chrám byl dekastylový (dvoukřídlý) a tím byl jediný v Římě. Dvojitý na koncích, pseudodipterální po stranách a s předsíní (pronaos) na obou koncích. Zatímco dipterální ​​chrám má dvě řady sloupů podél všech čtyř stran celly, pseudodipterální chrám tento vnitřní sloupec vynechává a ponechává širší průchod kolem celly. Smysl čtyř sloupů amfiprostylový, tetrastylový chrám) mezi antae v přední a zadní části chrámu, 8 sloupů, byl ten, že vyvolává dojem, že chrám je dipterální. [8] Po kratších stranách stálo 10 sloupů (dekastylový).  Každé celle předcházelo široké pronaos; vstupovalo se do něj řadou 4 sloupů z červeného porfyru, zatímco na jižní a severní straně bylo 20 sloupů z bílého mramoru.

Kolonáda stála kolem celého peristyl. Wikimedia Commons

Korintské sloupy z šedé egyptské žuly na svých bílých mramorových podstavcích označují obvod masivní plošiny (peristyl), která obklopovala chrámový okrsek. Za sloupy byla postavena vnější zeď. Všechny tyto sloupy měřily 1,74 m na průměru (6 římských stop) díky čemuž byl chrám velmi impozantní. Přístup ze směru od Kolosea byl dvěma rameny schůdků v každém rohu plošiny. Na severní stranu, od Fora, se vcházelo monumentální branou umístěnou uprostřed, Jižní straně, kde stál hlavní vchod, dominoval obrovský peristyl, který se skládal ze dvou řad po 16 sloupech, lemovaných dvěma branami. celly byly zvednuty o pět schodů výše od okolního stylobatu (základny). Celý chrámový okrsek byl obklopen více než stovkou šedých žulových sloupů. 44 + 44 po delších stranách, 26 + 26 navazující na kratších stranách a 18 + 18 ve druhé řadě také na kratších stranách. Celkově tedy 176.

Rekosntrukce chrámu podle Francka Devedjiana. Wikipedia

Senát (v roce 176, po smrti Faustiny) rozhodl, že stříbrné sochy Marka Aurelia a jeho manželky Faustiny by měly být postaveny v chrámu Venuše a v Římě, stejně jako oltář, na kterém by všechny novomanželské páry v město mělo přinést oběť. (Cassius Dio, LXXII.31.1)

Chrám Venuše a Romy je podobný jako další chrám postavený Hadrianem a tím je chrám Olympského Dia v Athénách. Hadrianus se zjevně inspiroval již ne zcela řeckými chrámy, ale chrámy z helénistické doby.

Vzhledem ke sklonu terénu je chrámová plošina obrácená ke Koloseu téměř o 9 m vyšší než na vrcholu kopce a stále lze vidět klenuté komnaty pod ní. Nejen, že byl chrám příliš nízký, Apollodorus dále navrhl, že „měl být postaven na vyvýšeném místě a že země měla být vykopána pod ním, aby mohl na Posvátné cestě (via sacra) vyčnívat z vyššího pozici“ (Dio, LXIX.4.4)

Porfyrové sloupy v naosu a podlaha v opus sectile

Archeologické práce

Antonio Nibby který vedl vykopávky chrámu od listopadu 1827 do prosince 1829, našel mnoho známek na cihlách s daty 123 n. l. a několik 124 n. l. Nibby říká, že pás odpadků bezprostředně nad antickým chodníkem byl složen z architektonických úlomků, rozštěpených a zuhelnatělých; v roce 1810 navíc objevil vápenku u Titova oblouku, ohraničenou kusy drahých sloupů z porfyru – materiálu žáruvzdorného a vyplněnou sochařskými úlomky; a že při obnově kostela S. Francesca v letech 1828 a 1829 našel zdi postavené z kusů mramoru.

Na nádvoří Palazzo Nuovo Capitolino jsou zachovány dva impozantní mramorové lví protomy, zazděné ve značné výšce od země na stěně proti vchodu, po stranách fontány Marforio. Převzato z Eugenio Polito: Due protomi leonine dalla decorazione del tempio di Venere e Roma?

Dvě kolosální mramorové lví hlavy, v současnosti v Musei Capitolini v Římě (vložené do zdi nádvoří v Palazzo Nuovo na Kapitolském kopci), jsou identifikovány jako součást výzdoby Hadriánova chrámu Venuše a Romy, inaugurovaného roku 135 n. l., ve srovnání s podobnou lví hlavou nyní v Museo Gregoriano Profano ve Vatikánu. Od roku 1816 byly vystaveny v Palazzo Nuovo a teprve asi v letech 1905-1907 byly přesunuty na své současné místo na nádvoří, na stěnách nad výklenky obsahujícími Satyry. Tento objev přispívá ke znalostem o hadrianovské fázi městského chrámu ‚templum Urbis‘.

Během restaurování byly na stěnách objeveny stopy plátkového zlata, zatímco části zbývající podlahy v opus sectile byly restaurovány. Architektka, která na projekt obnovy dohlížela, Claudia Del Monte, uvedla, že její tým zrestauroval „každý jednotlivý kámen“ a odstranil vysoké úrovně znečištění způsobené roky silného provozu v oblasti. Spojování popraskané apsidy obhajovala tvrzením, že by to nebylo nutné, kdyby byla konstrukce v minulosti řádně udržována, s odkazem na skutečnost, že až do 80. let byla lokalita využívána jako parkoviště.

Prudentius:

V pohanských rodinách dítě vstřebává modloslužbu od kolébky dále.

Později, když opouští dům během festivalů a her,

stojí v úžasu a zírá, jak se kněží s vavřínovými věnci starají

o chrámy pohanských bohů na vznešeném Kapitolu,

a Posvátná cesta se ozývá bučením hnaného dobytka

obětovaného na oltáři Romy (i ona dostane krev

jako bohyně – i jméno města zde má boha,

tam, kde se chrámy Romy a Venuše tyčí do stejné výšky,

A kadidlo určené pro jednoho je sdíleno s dvojčetem bohyně;

Řez chrámu, na němž je patrná zrcadlovost svatyní. Luigi Cannina
 • Poznámky:

1 – SHA: Životopis Hadriánův, 20: Pomocí architekta Decriana  dal přemístit  ve svislé poloze na závěsech kolos  z tohoto místa, kde nyní stojí chrám bohyně Říma. Bylo k tomu třeba velké síly, takže při přemistrování bylo použito i čtyřiadvaceti slonů.

2 – Apollodorus byl autorem Poliorcetica (c.AD 100 a byla věnována Hadrianovi), pojednání o obléhacích strojích, které se zachovalo v korpusu byzantské poliorcetiky (vojenské umění obléhání). Začíná epistulární předmluvou adresovanou nejmenovanému vládci, který si vyžádal radu v rámci přípravy na tažení proti nepříteli obývajícímu opevněnou výšku na místě, které autor nezná. Apollodorus, který byl požádán o dodávku návrhů obléhacích prací, vyjmenovává ty, které by mohly být použity proti zvýšené poloze, včetně toho, jak odklonit objekty, jako jsou vozy a sudy, které by mohly být puštěny z kopce; zařízení na ochranu před střelami, když je vrchol dosažen; a jakmile tam bude, rady, jak podkopat zeď, vniknout do brány nebo použít útočné žebříky. Jsou „účinné , ochranné a bezpečné a pokud možno všechny musí být vyrobeny ze snadno dodávaných materiálů, lehké hmotnosti, dobře upravené a rychlé výroby s nekvalifikovanou pracovní silou….. V díle vyjmenovává další zařízení a techniku dobytí pevných objektů.   

3 – „Ale nejprve vyhnal a později usmrtil Apollodorus, architekta, který v Římě postavil různé výtvory Traiana – forum, odeum a gymnázium“ (Cassius Dio LXIX.4). Ridley tvrdí, že Hadrián nebyl zodpovědný za smrt Apollodora.  

4 – Aurelius Victor: De Caesaribus,

5 – Rodolfo Lanciani: The Destruction of Ancient Rome, 1901                              

6 – První císař z Východu, který navštívil Řím po roce 476, po tzv. pádu západní části římské říše.

7 – Oikumena znamenala u antických Řeků známou část světa, neboli oblasti trvale obývané lidmi. Slovník cizích slov.

8 – Blíže o antických chrámech: https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_temple

Podoba zbytků chrámu v polovině 19. století. Rossini

Prameny:

 • Aurelius Victor: Epitome De Caesaribus, XL.
 • Cassius Dio: Roman History na Lacus Curtius
 • Procopius: Of the Buildings of Justinianus na Lacus Curtius
 • Ammianus Marcellinus: Dějiny římské říše za soumraku antiky, 2002 (Rerum gestarum libri qui supersunt I-II.)
 • Paulus Diaconus: Dějiny Langobardů, 2020
 • SHA (HA): Scriptores historiae Augustae: Portréty světovládců I., 1982
 • Zdroje:
 • T. Ridley: Athenaeum , 67 , 551-565
 • James Grout: Encyclopedia Romana, actual. 2023
 • R. Lanciani: The ruins and excavations of ancient Rome, 1897
 • R. Lanciani: The Destruction of Ancient Rome, 1901
 • S. Rocca: Temple of Venus and Roma (135 CE)
 • Excavation Fasti Online.org
 • C. Gonzáles-Longo: The Platform of the Temple of Venus and Roma, 2009

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.