Sicílie – Himera

Himera, stopy bitev z roce 480 př. n. l. a 409 př. n. l. a střední Evropa

Když byly v oblasti Himery na severu Sicílie prováděny silniční výkopové práce, byl objeven ponurý obsah sedmi masových hrobů, v nichž byly odkryty tisíce koster statečných mužů ve věku 15 až 57 let. Vysoká koncentrace mužských koster a hluboká zranění, která utrpěli, spojují hroby do obou urputných bitev mezi Řeky a Kartáginci. Je úžasné, že těla byla pečlivě uspořádána, což je důkazem úcty k mrtvým.

Dalších třicet pohřebišť u hromadných hrobů bylo vyhrazeno pro koně, nejspíše pro jezdce vojáků, kteří s nimi zahynuli na bojišti – podle odborníků vše souvisí s vítěznou a také krvavou bitvou roku 480 př. n. l., jednou z největších bitev starověkého světa.

Některá pohřebiště se bezpochyby vztahují také k bitvě u Himery v roce 409 př. n. l., kdy byla Himera Kartáginci dobyta a srovnána se zemí. Hroby z této doby obsahují chaoticky uložená těla jak mužská, tak i ženská všech věkových kategorií. Himera byla v tomto roce skutečně vypleněna a mnoho lidí nepřežilo. Nalezené pohřebiště je největší jaké kdy bylo na Sicílii objeveno.

 

Odkryté hroby, které obsahovaly jak lidské, tak i koňské pozůstatky. https://historytellerpodcast.com/2018/06/01/episode-1-8-the-battle-of-himera/

Studium mrtvých Himery tak odhaluje děsivou realitu starověkého válčení. Počáteční analýza ukazuje, že někteří muži utrpěli poranění lebky, zatímco kosti jiných vykazují známky seknutí mečem a zásahy šípů. V několika případech byli vojáci pohřbeni s železnými hroty kopí ponechanými v jejich tělech. Jeden muž má stále  zbraň, která ho zabila, zaseknutou mezi obratli. Hroty šípů a kopí, které se odkryly, mohou poskytnout i další důležité důkazy. Starověcí vojáci obvykle používali charakteristické zbraně svých domovských oblastí, takže archeologové mohou být schopni zjistit, kdo zabil muže pohřbené v Himera, studiem projektilů uložených v jejich pozůstatcích.

 

Lebka s řezem, způsobeným zbraní s ostřím. Bertolino, Alaimo, Vassallo: Battles of Himera (480 a 409 B.C): Analysis of Biological Finds and Historical Interpretation. Wxperiences of Restoration in the Ruins of Hoimera 2008-2010.

Analýza DNA z těchto hrobů ukazuje, že žoldnéři mohli hrát ve starověkých řeckých armádách větší roli, než historici dosud odhadovali. Ze zkoumaných 16 koster z první bitvy je 7 koster vojáků, pocházejících buď z místního prostředí nebo řeckého. Dalších 9 mělo předky na Kavkaze, dokonce ve střední Evropě, Litvě a střední Asii. Po korelaci genetických a izotopových dat vědci došli k závěru, že tito vojáci s neřeckými předky se narodili daleko od Sicílie. Tuto hypotézu podporuje i fakt, že vojáci řeckého původu byli nalezeni pohřbeni společně a s větší opatrností ve specifické oblasti nekropole, zatímco pozůstatky geneticky rozmanitější skupiny byly nalezeny v jiné oblasti, kde bylo pohřbeno více mrtvých těl, často po přetažení.

 

záběr na tělo pohřbeného bojovníka ukazuje na hrot uvízlý v jeho těle, poté, co byl zasažen kopím ve vertikální poloze. Vassallo na přednášcě American school of clasical Studies at Athens.

Bitva u Himery v roce 480 př. n. l.

Vojsko, které na žádost vyhnaného Therilla,vypravili Kartáginci v roce 480 př. n. l. na Sicílii bylo pod velením Hamilkara, syna Hannona a bylo údajně obrovské: podle Hérodota 300 000 lidí (Kartaginců, Iberů, Libyjců, Sardiňanů, Elymů, Korsičanů, Sikelů a dalších), 200 vojenských plavidel a nespočítaně jiných plavidel zajišťujících logistiku. Samozřejmě, že čísla jsou dobově nafouknutá, aby se množstvím  zdůraznilo vítězství Řeků. Ale i s touto výtkou se jednalo o jedno z největších a neslavnějších vítězství Řeků. Po bouři, při které utrpělo invazní loďstvo dost velké škody, především ztratilo převážené koně, připlul Himilkar do Panormu (dnešní Palermo) a po třech dnech vyrazil k Himeře. Část armády táhla pěšky po pobřeží a lodě pluly samostatně.

U Himery postavil dva tábory, jeden pro pěší vojsko na malém kopci a druhý pro námořnictvo na pobřeží, který obehnal palisádou a příkopem. Po vyložení nákladu odeslal Hamilkar lodě na Sardinii pro nové zásoby a pouze část lodí hlídkovala při pobřeží. Tábory mohly sloužit pro obléhání Himery, ale město nebylo zcela uzavřeno.

V prvních střetnutích vítězilo vojsko Hamilkara, Řekové zcela ztratili odvahu, zazdili vstupní brány do města a Thérón okamžitě požádal Gelóna ze Syrakus, aby urychleně přitáhl s vojskem na pomoc. Gelón, který disponoval (opět nadsazený počet) 50 000 pěšáky a 5 000 jezdci, okamžitě vyrazil a po dosažení Himery se utábořil na pravé straně řeky Himery, tábor zpevnil palisádou a hlubokým příkopem. Řecká armáda se spoléhala na hoplíty ze sicilských města a žoldnéře. Jízda se rekrutovala z bohatších vrstev Řeků.

Složení a vybavení kartáginského vojsko je možné porovnat s armádou, se kterou se setkali později mnohokrát Římané v punských válkách. Jádro sice tvořili Kartáginci, ale najímaných žoldnéřů bylo větší množství. Řečtí spojenci ze Selinunte a Anaxilas  z Rhegia do bitvy nijak nezasáhli.

Složení řeckého vojska. Ač se traduje o řeckých armádách, že byly složeny poze z Řeků, ve velké většině sice ano, ale podle analýzy kosterních pozůstatků z Himery, bylo vojsko složeno mnoha regionů Středomoří, takže nebylo výhradně sicilské a možná ani ne úplně řecké. To se týká bitvy v roce 480 př. n. l., Druhé střetnutí už byla domácí záležitost ze strany Řeků.

Jednotliví fáze bitvy. Wikipedie

První fáze bitvy

O bitvě se dozvídáme ze dvou zdrojů, Hérodota a Diodóra Sicilského, který uvádí bitvu s většími podrobnostmi. Oba se shodují, že šlo o velkou bitvu. První akcí bylo zajmutí mnoha kartáginských vojáků, kteří byli roztroušeni po krajině a proti Gelónovým jezdcům neměli šanci. Jako vězni byli dovedeni do Himery za nadšení jejích obyvatel. Na akce Gelónových jezdců nemohli Kartáginci nijak odpovědět, díky ztrátě svých koní a proto Hamilkar poslal dopis do Selinunte, město na jihu Sicílie,které bylo tehdy pod Kartáginským vlivem, s žádostí o jezdecké jednotky. Dopis však zachytil Gelón a vlastní jednotky pak vydával za jízdu poslanou Hamilkarovi ze Selinunte, která infiltrovala kartáginský tábor u moře a zároveň Řekové napadli tábor pro pěší. Thérón s ostatním vojskem zůstal v Himeře. Protivníci se střetli před táborem a boj byl dlouhý a nerozhodný.

Řecký hoplit, Johnny Shumante

Vítězství Řeků

Na začátku bitvy řečtí jezdci zabili Hamilkara, když připravoval oběť a poté zapálili lodě, čímž vyvolali velký zmatek v přímořském táboře. Část Kartaginců se snažila zachránit lodě několik jimi přeplněných lodí odplulo. Jakmile se to dozvěděly armády, bojující u druhého tábora, Řekové znásobili své úsilí a Kartágince porazili, ti utekli do tábora, který začali rabovat pronásledující Řekové, ale Iberové v kartaginských službách se zformovali a tvrdě zaútočili na roztroušené Řeky, kterým způsobili značné ztráty. V té chvíli vstoupil Thérón do bitvy a vedl útok na Ibery , přičemž vyvolal zmatek u Iberů, když začal zapalovat jejich stany. Iberové tlak nevydrželi a ustoupili k lodím, které se podařilo dostat na moře. Další obránci tábora se stáhli na blízký kopec, ale později se vzdali.

Kartáginský hoplít. Wikimedia Commons

Údajně ve stejný den, kdy se odehrála bitva u Thermopyl v Řecku, došlo také k bitvě u Himery (což je ale pouze legenda), kdy uplatnil Gelon svojí chytrost, dobyl tábor pěšího vojska Kartáginců a v boji byl zabit Hamilkar. Podle Diodóra byla bilance dost děsivá, polovina kartáginského vojska byla zabita nebo doputovalo jako zajatci do Syrakus a následně poté do Akragasu. Navíc Diodóros uvádí, že lodě, které se podařilo dostat na moře, postihla další pohroma, když byly potopeny v bouři při cestě do Afriky.

 

Chrám Vítězství postavený na počest vítězství v roce 480 př. n. l. Rekonstrukce z traileru: Himera ed il Tempio della Vittoria (Assessorato dei Beni Culturali e dell´Identita Siciliana. Parco archeologico di Himera.

Poměry v Himeře po bitvě

Po bitvě byl vládcem města určen Thrasydaeus, syn Théróna. Za jeho despotické vlády došlo k boji s Hierónem ze Syrakus a po vítězství Hieróna byl Thrasydeus vyhnán jak z Himery, tak i z Akragasu (Agrigenta). V době athénské expedice proti Syrakusám se Himera přiklonila k Syrakusám a nedovolila přistání athénského loďstva pod Nikiásovým velením, ale již krátce nato se zde vylodil Sparťan Gyllipus a v jeho armádě, která se vydala na pochod k Syrakusám, bylo i množství Himeřanů.

Kartáginský jezdec

Zkáza Himery v roce 409 př. n. l.

Krátké období klidu a prosperity skončilo během velké kartaginské expedice (prý okolo 40 000 vojáků), kterou vedl Hannibal Mago z rodiny Barkasů. Nejdříve dobyl a vyplenil sicilské město Selinunte: https://antickepamatky.cz/anticka-mista/selinunte-nejvetsi-archeologicky-park-v-evrope/ a posílen oddíly domorodých Elymů a Sikelů se vydal k Himeře. Celkově měla mít armáda zhruba 50 000 mužů. Himera byla velmi špatně opevněná se slabými fortifikačními zdmi, nicméně obyvatelé Himery se postavili na zoufalý odpor, byli také posíleni 3 000 muži ze Syrakus pod velením Diokla, který se však tak strachoval o osud Syrakus, že odešel z Himery a nechal tak obyvatele napospas Kartagincům. Po pádu města se Hannibal krutě vypořádal se zajatými Himeřany. Více jak 3 000 jich dal obětovat a popravit na paměť svého děda Hamilkara a celé město srovnal se zemí, aby nic nepřipomínalo jeho porážku a smrt.

Thermae Himerenses. Foto: autor článku

Založení Thermae Himerenses

Část přeživších obyvatel založilo nové město Thermae Himerenses (dnešní Thermini Imerese), pár kilometrů na západ. Některé prameny hovoří o tom, že město bylo založeno Kartaginci v roce 407 př. n. l. Stále se ale vyskytuje pojmenování Himeřané nebo obyvatelé Himery, protože Cicero mluví o Scipiovi Africanovi který, když dobyl Kartágo posílá obyvatelům do Akragasu a Gely sochy, které odvezli Kartaginci a zároveň posílá Himeřanům odvezené sochy z Himery i do Thermae Himerenses. V roce 314 př. n. l. se jméno vyskytuje ve smlouvě mezi Agathoklem a Kartágem, když se Herakleia, Selinus a Himera zmiňují jako města, která zůstávají pod nadvládou Kartága. Himera byla rodištěm básníka Stesichóra, jehož socha byla stále k vidění v Thermae Himerenses i v době Cicera. Olympijský vítěz Ergoteles byl obyvatelem, nikoliv rodákem a výše zmiňovaný Agathokles byl rodákem z Thermae.

Chrám Tempio della Vittoria. Foto: autor článku

Chrám Vítězství (Tempio della Vittoria)

Největší stavbou je určitě „Tempio della Vittoria“ – Chrám vítězství. Tato stavba byla vybudována v první polovině 5 stol. př. n. l. a je to nejdůležitější a největší stavba v Himeře. S největší pravděpodobností byl chrám zasvěcen Athéně a byl postaven mezi lety 470 – 460 př. n. l. Je to dórský hexastylový, peripterální chrám se 6 sloupy v průčelí a se 14 na stranách. Vstup je do pronau se dvěma sloupy. Za vstupem do celly jsou po obou stranách schody. Stavba obsahuje také opisthodomos, rovněž se dvěma sloupy. Rozměry stavby jsou 22,5 x 56 m. Stavba byla bohatě zdobena metopy a střešními podobiznami lvích hlav, které jsou k vidění v muzeu v Palermu. Je velmi pravděpodobné, že stavba byla oslavou vítězství řeckých sil na Kartágem. Fronton měl sochařskou výzdobu, z níž se zachovalo jenom pár fragmentů. Chrám byl pravděpodobně zničen požárem a Kartaginci po dobytí Himery v roce 409 př. n.l. V roce 1929 byla Pirrem Marconim stržena středověká věž a zbytky chrámu byly stabilizovány.

Muzeum

V archeologickém areálu je menší muzeum s nálezy jak z horního plata, tak i z nekropolí. Část exponátů pochází z potopených lodí a rozsáhlá je kolekce různých typů amfor pocházející především z řeckých ostrovů Chios, Lesbos, Sámos, tedy z egejského prostředí.

Zastoupeny jsou i kyperské. Dalším typem jsou athénské amfory, pocházející ze 6 stol. př. n. l. Z té samé doby jsou nálezy etruských váz a amfor a jako poslední skupina fénicko – kartaginských amfor pocházejících  z  oblasti Afriky nebo hispánské, sardinské a rovněž z kartaginských držav na Sicílii, z Panormu, Solunta a Motye

 

Tempio della Vittoria-severní část a hora Monte San Calogero. Foto: autor článku

Zdroje:

 

 • Freeman A. Edward: The History of Sicily vol. II a III.
 • Cerchiai L., Jannelli, L., Longo, F.: Greek Cities of Magna Graecia and Sicily, 2004
 • http://turningpointsoftheancientworld.com/index.php/2018/12/16/how-significant-was-the-battle-of-himera/
 • Granr, M.: Klasické Řecko, 1999
 • Archaeological Superintendence Palermo] News Network Archaeology, 2019
 • Archeology Magazine Archive, 2011
 • David Camarelli,
 • Bertolino, Alaimo, Vassallo: Battles of Himera (480 a 409 B.C): Analysis of Biological Finds and Historical Interpretation. Wxperiences of Restoration in the Ruins of Hoimera 2008-2010.
 • https://historytellerpodcast.com/2018/06/01/episode-1-8-the-battle-of-himera/
  https://www.nature.com/articles/d43978-022-00139-5

 

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.