Od Apuleiova domu, Domus di Apuleio k Mithraeu sedmi nebeských sfér, Mitreo delle Sete Sfere


Domus di Apuleio
Vzadu za Sacellem se nachází architektonicky zajímavá budova, Apuleiův dům, Domus di Apuleio, postavený v polovině 2.stol.n.l. v opus mixtum na místě republikánského domu, jak ukazují zbytky původního domu postaveného v opus quasi-reticulatum. Jméno pochází z nápisu P. Apuleius vyražených na vodovodních trubkách. Za atriem s osmi sloupy je uprostřed impluvium s fontánou a za ním se nachází tablinum. Místnosti domu jsou po stranách, některé z nich mají hodnotné mozaikové podlahy a celý objekt pokračuje v pravém úhlu doleva, což není zrovna obvyklý styl římské stavby. Na jedné z podlah byla centrálně vyobrazena hlava Medusy s okolními geometrickými vzory, na další jsou atleti a také mořské motivy.

Vlevo od tohoto domu jsou Quattro Tempietti, Čtyři republikánské chrámy stojící na společném pódiu ve stejné velikosti, každý s pronaem a téměř čtvercovou cellou. Pocházejí z pozdní republikánské doby a předpokládá se, že byly zasvěceny bohyním Venuši (Afrodíté), Fortuně (Štěstí), Ceres (Démétra) a Spes (Naděje). Ve 2. až 3.století bylo vzadu, za chrámy, postaveno mithraeum pojmenované podle sedmi nebeských sfér, znázorněných na mozaikách na podlaze. Chrám byl zasvěcen perskému bohu Mithrovi,


Mithraeum delle Sette Sfere
Mitreo delle Sette Sfere. Jako téměř všechny mithraea měl nenápadný boční vchod a uvnitř dvě lavice, kde účastníci bohoslužeb buď klečeli nebo leželi a oltář byl až na konci. Sedm polokruhů odpovídá sedmi branám, kterými museli věřící projít, aby dosáhli očištění. Dedikace na oltáři zní: L.TVLLIVS AGATHO DEO INVICTO SOLI MITHRAE ARAM D.D. E AN QVE DEDICAVIT OB HONORE DEI M.AELILIO EPAPHRODITO PATRE, L.Tullius Agatho Mithrovi, nepřemožitelnému bohu světla, na počest kněze M. Aemilia Epaphrodita.
Tato svatyně je v poměrně dobrém, zachovalém stavu. Při návratu na Decumanus jsou nalevo vidět zbytky polokruhového nymphaea ze začátku 3.století. Na třech stranách obsahuje apsidy. Dále směrem k decumanu, se nachází zbytky malého posvátného prostoru Sacello di Giove Jovova svatyněvěnovaná Jupiterovi (Diovi) z 1.stol.př.n.l.

Od Sídla Augustálů k Lázním U Závistivce Terme dell´Invidioso

Přes ulici Decumanus se dostaneme na levé straně ulice k sídlu kněží císařského kultu:


Sede degli Augustali
Sede degli AugustaliSídlo Augustálů. Budova byla sídlem Augustova kultu a náboženské úkony zde prováděli kněží Seviri Augustalis. Byla postavena okolo roku 150 n.l. a přestavěna ve 3.- 4.stol. Mozaiky dávají představu, jaké pozornosti se kult císařů, po smrti prohlášených za bohy, těšil. Skrz úzkou a docela dlouhou chodbu (nalevo jsou zbytky sloupů) se dostaneme k nádvoří, které bylo kryté arkádami, mírně vyvýšený oltář byl na konci haly. Celý prostor byl zdobený deskami z mramoru. Našly se zde dvě sochy, originály soch jsou uloženy v muzeu. Byla zde také nalezena hlava z velké sochy císaře Maxentia. V další mistnosti je nádherná mozaika s Cupidy(Amorky), kteří drží věnec se stuhami, věnec je interpretován jako corona triumphalis, související s císařským kultem. Právě nalezené sochy, podstavce soch a nalezené nápisy vedou k domněnce, že budova byla sídlem Seviri Augustales, spolek propuštěnců zaměřený na služby císařskému kultu. Nicméně poslední výzkumy sice naznačují, že místo mohlo být sídlem nějakého spolku nebo kolegia, ale neví se přesně jakého.

Po návratu na Decumanus je po 20m na levé straně ulice Via del Mitreo dei Serpenti, po zabočení je po několika metrech kultovní místo Mithraeum s hadyMitreo dei Serpenti, které dalo jméno celé ulici. Je obtížné je datovat – pravděpodobně polovina 3.století. Ale jak celá budova, tak i vnitřek byl mnohokrát přestavován. Je to stavebně jedno z jednodušších mithraeí ve městě, ale ani zde nechybí mozaiky a štuky. Malby na vnitřní levé straně zdi znázorňují hada, genia v bílé tunice, která je vybarvená žlutě a červeně, Genius drží korunu a roh hojnosti. Hadi byli možná drženi ve svatyni, protože v Mithraismu se hadi vyskytují jako symboly země. Nahoře jsou zbytky dekorací s girlandami květin svázaných stuhami.

Po vrácení na Decumanus mineme na pravé straně Hala se sousoším Marta a Venuše,Aulu del Gruppo di Marte e Venere ze 4. stol.n.l. tedy jednu z nejmladších staveb v Ostii, pojmenované po sochách umístěných nyní v římském Národním muzeu. Zde byly nalezeny na podlahách rozbité na několik částí. Stavba byla postavena v opus latericium a opus vittatum na místě obchodů z doby císaře Hadriána. Ve středové části bylo velké nymphaeum s jednou polokruhovou nikou a dvěma čtvercovými. Ve východní části se dvěmi sloupy jsou zbytky mozaik ve stylu opus sectile. Zajímavý je nález fragmentu křesťanského reliéfu, představujícího Daniela a funerální cippus s nápisem D(is)M(anibus) A.LIVIO AGATHANGELO SEVIR AVG(ustalis) QVINQ(uennalis) HEREDES.

Poté dojdeme na druhé straně Decumanu k rozlehlému Domu U Slunce, Caseggiato del Sole (druhá pol.2.stol.). Ten je tvořen devíti tabernae - obchody nebo krámky, umístěnými na vnitřní ulici a jeho jméno se odvozuje z nápisu na omítce: Dominus sol hic avitat,„Bůh slunce žije zde“. Je možné, že toto místo bylo používáno pro sluneční kult rozšířený z východu. Dále jsou na Decumanu velké a široké horreas (skladiště), je to rozsáhlý komlex budov pro skladování potravin (pravděpodobně zrní), postavené za vlády císaře Commoda (180-192), za kterého se přidalo patro a skladiště se vybavily tzv. suspensuares (malé cihlové pilíře pod podlahou, které vytvořily prostor pro proudění teplého vzduchu). Ty byly umístěné kolem širokého dvora tvořeného kolonádami, vedoucích kolem úzkých a dlouhých skladů.

Když zahneme doprava, kde je ulice Sémita (tj. boční ulice) dei Cippi, a jenom o této ulici v Ostii se ví, že nese původní název; po ní přijdeme ke komplexu Lázní u Závistivce


Terme dell´ Invidioso - Bazén ve Frigidariu D
Terme dell´Invidioso po levé straně. Pocházejí z 50. let 1.stol. a jsou zde krásné mozaiky s mořskými motivy, nicméně zvlněné po zemětřesení. Za zaznamenání stojí hala s dvěmi apsidovými zdmi a nádrží, umístěnou ve frigidáriu, tedy bazénem se studenou vodou, na podlaze je mozaika s amorkem a mořskmořskou příšerou. Vchodem z ulice Via dell´Invidioso se vejde do vestibulu s krásnou mozaikou, představující Néreovnu na Hippocampu. Napravo je apodyterium, šatna. Za touto místností je zmíněné frigidarium a za ním tři vyhřívané místnosti ze začátku 5.stol. Na ulici před lázněmi je studna vyrobená z kamenů a amfór, pocházející ze 4.století a její umístění ukazuje na to, že aquadukt již nebyl v té době zřejmě používán. Název lázní pochází z nápisu z naproti umístěných rybích krámků, kde se našel nápis INBIDIOSOS- závistivec. Znovu se dáme na Decumanus Maximus.

Od Via dei Molini k Via del Casa di Diana

Po ulici Decumanus dojdeme ke zbytkům staveb republikánské Ostie, kterou reprezentují části zdí, postavené v opus quadratum a které tvořily starověké castrum, opevněné město, pocházející ze 4.stol.před n.l., kdy bylo ústí Tibery opevněno. Město mělo obdélníkový půdorys, rozdělený cardem a decumanem do pravoúhlých částí se třemi vchody (čtvrtá strana byla řeka) tak, jak bývalo pravidlem v římských městech. Na pravé straně Decumanu je zbytek Republikánského chrámu,


Tempio Republicano - Pódium
Tempietto Repubblicano (80-50 př.n.l.), který má postavené podium z tufových bloků. Cella chrámu není velká (6,3 x 6,35m). Neví se přesně kterému bohu nebo božstvu byl chrám zasvěcen. V úvahu připadají Neptun nebo Dioskůrové, protože v blízkosti se našla tabulka s věnováním těmto bohům od Prefecta Urbi od L.Catia Celera a je nyní umístěna naproti chrámu.

Na křižovatce se dáme doprava a na levé straně dojdeme k jedněm z nejzajímavějšímu bloků domů v Ostii, Caseggiato dei Molini, Dům s mlýny, který prošel mnoha stavebními etapami od 2.stol.př.n.l. až po pozdní třetí století. Zajímavé je panificio, pekárna (2.stol.n.l.) s obchody, kde se kupoval chleba


Via dei Molino
. Napravo od hlavního vchodu je terracottová tabule s Geniem a cornucopiem, symbolem hojnosti, který krmí hada z misky (patera). Symetrická levá tabule je ztracená. Vzadu byly dvě velké místnosti s mlýnskými kameny, hodně z nich je stále k vidění. Otáčením horního kamene dokola se mlelo zrní a dole padala mouka. V první místnosti se mlela kukuřice a v druhé se hnětlo a připravovalo těsto. Když se chleba upekl, prodával se v krámě do ulice. Vzadu v místnosti byla pomocná místnost a sacellum dedikované Sylvánovi, bohu přírody a lesů. Představuje ho obrázek ze 3.stol.n.l. Celý objekt Caseggiato dei Molini byl vypálen pravděpodobně v poslední čtvrtině 3.stol.n.l.
Vlevo za tímto objektem je Dianin důmCaseggiato di Diana, velmi dobře zachovalá budova. Budova je nazvána po terracotové desce s vyobrazením bohů. Je to přesný příklad obchodu – vícepodlažní budova s obchody směrem do ulice a s mezzaniny. Jsou zde vidět zbytky krákorců pro nástavby balkónů. Vnitřní dvůr měl fontánu a kolem vnitřního dvora byly byty, k nim vedly schody přímo z ulice.

Dům Diany.JPG
Napravo od vchodového koridoru jsou latríny a nalevo je hala s nádhernými kresbami z 2.stol.n.l. V severovýchodním rohu budovy je upraveno ze dvou tmavých místností Mitreo Caseggiato di Diana z konce 2.stol. a jako obvykle vchod do první místnosti není ve směru s oltářem, ale je skrytý očím, ve druhé místnosti jsou po stranách cihlové lavičky, kde vykonávali kněží obřady. Stopy maleb jsou viditelné na stěnách. Vzadu v místnosti je malým otvorem vidět dubový vyřezávaný oltář s nápisem: M. LOLLIANVS, CALLINICUS PATER, ARAM DEO DO(no) DE(dit). Nápis referuje, že nějaký Lollianus Callinicus, kněz kultu Mithry měl titul Pater a daroval oltář bohu (DEO DO(num) DE(dit)). Otvor odpovídá místu, kde hořící olej osvětloval prostor během obřadů.

Na levé straně je malé Náměstí s oltářem Lárů, Piazza dei Lari s velkým, kulatým oltářem věnovaným Lares Vicin.


Thermopolium
Na této ulici, na samém konci vlevo je famózní Thermopolio, Termopolium, jak se nazývalo místo, kde se prodávalo jídlo a horké pití. Je pozoruhodné, jak se zachovalo do dnešních dnů. Bylo postaveno ve 3.stol. v bloku domů postavených za Hadriánovy doby (117 – 138). Má tři vchody se sezením na kamenných blocích po stranách a stále jsou vidět malby na zdech zachycující ovoce, luštěniny, hudební nástroje a ve velmi dobrém stavu jsou prodejní pulty a na zemi v jedné z místností jsou dolie , amfory zakopané v zemi, kde udržovali nižší teplotu. Dům byl předmětem vykopávek v letech 1802 - 1804. Část obchodů tohoto bloku domů byly obráceny vchody k decumanu, tedy na druhé straně bloku. Thermopolium jednu dobu patřilo rodině Plautianů. C. Fulvius Plautianus byl prefektem prétoriánů a celá rodina byla zapletena do mocenských sporů v rodině Caracally. Zadní dvůr s fontánou byl opatřen stoly po stranách k posezení a jídlu pod širým nebem. Venkovní schody vedly do sklepa.


Termopolium (vlevo) a Domus di Giove e Ganimede (vpravo) a boční zeď Capitolu (naproti)
Téměř naproti Thermopoliu je obytný blok budov podél ulice Via dei Dipinti, skládající se z Domus di Giove e Ganimede, Dům Jupitera a Ganymeda, Casa di Bacco Funciullo, Dům malého Bakcha, Casa dei Dipinti, Dům s malbami a Caseggiato dei Doli, Dům s dolii. Jedná se o komlex (insule) postavený v době Hadriánovy vlády s vnitřním otevřeným dvorem. Do domu Jupitera a Ganymeda se vejde z ulice Via del Casa di Diana a po schodech se nechá vystoupit do horních částí budovy, odkud je nádherný výhled po velké části Ostie. Tento dům byl složen z mnoha obchodů a obytných částí, obsahující velmi kvalitní malby znázorňující Jova, Ganymeda, Ledu jako labuť, Dionysia, básníky a filosofy. Na několika podlahách jsou černobílé mozaiky s geometrickými vzory. Dům byl ve 3.a ve 4.stol.přestavován. Vzhledem k vnitřnímu vybavení musel být dům obýván poměrně majetnými občany města. Další dva domy mají také kvalitní podlahové mozaiky a obsahují malby na stěnách. Za nimi poslední dům v řadě je Caseggiato dei Doli, pocházející ze stejné doby, který má v zadním traktu zakopaných 35 nádob na skladování olivového oleje a vína. Nádoby mají obsah 40 amphorae, tedy asi 1040 litrů.

Za tímto blokem domů je na mírném návrší Muzeum, restaurace a prodejna s upomínkovými předměty. Vrátit zpět se můžeme po Via dei Balkoni na Via del Casa di Diana. Mineme Dům s mithraem Lukretia Menandra, Caseggiato del Mitreo di Menandro, dům postavený v době Hadriána, postaveného v opus mixtum, pojmenovaného podle mithrea Lucretia Menandra. To pochází ze 3.stol.a bylo upraveno ze dvou místností soukromého domu. Hala, přístupná přímo z ulice, obsahovala valenou klenbu, má mozaikovou podlahu a zdi s malbami, datovanými ze 2.stol. Na stranách jsou typické lavice, velmi jednoduchý oltář byl osvětlen olejovou lampou umístěnou v zadní štěrbině.Stále je patrný nápis na vrcholu půlměsíce, mithraickým symbolem druhého stupně, věnovaný nepřemožitelnému bohu Mithrovi od otroka Dioclea na počest kněze Caia Lucretia Menadra: Deo Invicto Mithrae Diocles ob honorem C.Lucreti Menandri Patris D.(ono)D(edit)D(edicavit)

Ulicí Via del Casa Diana je možné se dostat, poté co se mine Thermopolium, na Forum.

Oblast Fora : od Kapitolu, Capitolia ke Kruhovému chrámu,Tempio Rotondo


Forum - Portikus
Forum bylo hlavní „náměstí“ ve městě, bylo to místo, kde byly umístěny nejdůležitější profánní i sakrální budovy. Obvykle bylo obdélníkového tvaru v místě křížení carda a decumanu, nebo v jeho těsné blízkosti. Forum v Ostii bylo postaveno podle těchto pravidel. Vykopávky na foru objevily malé zbytky po republikánském chrámu, čtvercové místo nalézající se naproti největšímu chrámu. Bohužel je málo písemných zpráv o dalších budovách v okolí Fora z republikánské doby. Bloky postavené v opus quadratum se nacházejí pod curií – to byla pravděpodobně cella starověkého chrámu - ty náleží do této doby.

Forum bylo radikálně přestavěno za Tiberia (14-37), kdy byl postaven chrám zasvěcený městu Římu a císaři Augustovi, Tempio di Roma e Augusto . Malá kruhová budova v centru náměstí datovaná o trochu později, byla zřejmě nymphaeum této budovy jsou stále patrné. K jiným úpravám došlo ke konci 1.stol. a začátkem 2.stol.a to u Basiliky a Curie, poté císař Hadrianus (117-138) nechal postavit Capitolium, největší chrám v Ostii. Vedle Capitolia jsou postranní arkády s nádhernými korintskými sloupy.


Forum - Capitolium
Chrám Kapitol,Capitolium byl postaven na základech již existující budovy a byl zasvěcen kapitolské trojici: Jupiterovi (nejvyšší bůh), Junoně (jeho sestra a manželka) a Minervě (bohyně města, války a lidských činností). 21 schodů ústí do pronau chrámu, který měl šest v řadě stojících sloupů na vstupu a čtyři po stranách a podle nákresu z r. 1804 (Paschetto) byly na celé podlaze chrámu položeny mramorové desky,které se později ztratily. Od vchodu, který měl pravděpodobně bronzové dveře, se vejde do obdélníkové svatyně celly s třemi výklenky na každé ze tří stran, s největší pravděpodobností místo pro sochy. Vzadu jsou tři menší podstavcové nástavby se schody, kde možná byly umístěny sochy hlavních božstev. Budova byla více než 20 m vysoká, postavená v opus latericium a byla z vnější strany obložena mramorem. Za zaznamenání stojí oblouky ze žlutých cihel, umístěné vysoko a dávající stabilitu zdím. Chrám byl poměrně velký, měří 35 x 15,5m.

Na jižní straně Fora stojí Chrám Augusta a Romy, Tempio di Roma e Augusto, postavený Tiberiem na počest města a jeho předchůdce. Zbyly z něj pouze základy, chrám stál na podezdívce a měl cellu se šesti, v řadě stojícími sloupy. Socha bohyně Říma, byla umístěna na podstavci. Některé fragmenty mramorových říms, kladí a hlavic byly znovu postaveny na zdi, na levé straně od chrámu.


Basilica
Na západní straně náměstí byla Bazilika,Basilica, postavená na přelomu 1.a 2.stol.n.l. V římských městech byl tento typ obdélníkových budov se třemi nebo pěti uličkami a vchodem umístěným na dlouhé straně budovy používán jako administrativní budova soudu. Na zbytcích můžeme vidět dvojité arkády vedoucí na náměstí a na centrální dvůr budovy. Velmi široký vnitřní dvůr byl pouze hlavní lodí a byl obložen bílým a žlutým mramorem importovaný ze severní Afriky opus sectile. Pódium pro soudce bylo nalevo.

Přes Decumanus,naproti Basilice stojí takzvaná KurieCuria. Je datovaná do 1.stol. n.l. a byla používána k zasedání městské rady. V Ostii bylo 100 (ordo decurionum)členů rady a tak nemohlo být zasedání na malém místě. Pro postavení této budovy byl použit republikánský chrám, později přestavěný, s cellou, pronaem a šesti předními sloupy z granitu, které tvořily vestibul.


Curia
V celle jsou niky, ve kterých byly rozmístěny sochy. Na zadní straně je podium, odkud předsedali jednání dva nejvyšší představitelé města duoviri. Podlaha i stěny byly obloženy mramorem.

Vzadu za Capitoliem vedlo Cardo Maximus k Tibeře, tato část byla kompletně postavena za císaře Hadriana. V době rozvoje města to byla velmi důležitá ulice, kterou se mohlo dojít k řece, jejíž řečiště vedlo v této době souběžne s městem. Důležitost místa je patrná na množství obchodů po obou stranách Carda, které byly vysoké okolo 9 m a měly směrem do Carda portika. V patrech byly byty. Celá ulice byla postavena v Hadriánově době v opus mixtum.

Na levé straně směrem od Fora je další blok obchodů nazvaných Malý trh, Piccolo Mercato. To jsou dvě rozsáhlé obdélníkové prostory s obchody, nyní používané jako depozitáře pro vykopávky


Mercato Piccolo - sklad vykopávek
. Do její části byla včleněna část starých hradeb, které chránily původní Castrum.

Po vrácení na Forum dojdeme po Decumanu k další významné budově patřící k Foru a to ke Kruhovému chrámu, Tempio Rotondo, což zajímavá a unikátní budova, postavená v pol. 3.stol. (222-244) za Alexandra Severa nebo Gordiana III. Tvarem byla hodně podobná Pantheonu v Římě, jenom disponovala menšími rozměry. Stejně jako famózní římský monument, tento chrám byl vyprojektován na obdélníkovém prostoru s oltářem uprostřed. Přední sál byl čtvercový s podlahou tvořenou mmramorovým obložením. Po schodech se vystoupalo do výšky 3,8m k dlouhému a úzkému pronau. Po obvodě kruhové svatyně, celly byly umístěny ve zdi střídavě polokruhové a obdélníkové výklenky, vysoké sloupy byly postaveny na základně do kruhu. Vnější průměr chrámu byl 18,3 m, což je polovina rozměru Pantheonu v Římě. Na stranách u vchodu do „rotundy“ byly dvě spirálová schodiště. Zachovalo se pouze prvních pár schodů.


Tempio Rotondo
Neznáme funkci budovy ( pravděpodobně se mohlo jednat o pohanský chrám, i když v té době již bylo křesťanství velmi rozšířené náboženství), ale její význam spočívá v použitém novém typu architektury, typického pro pozdější římské doby. Přímočarý prostor interiéru, ke kterému se došlo přes předsíň (pronaos) dával divákovi pocit vnitřního dynamického prostoru, vytvořeného přímočarými liniemi i křivkami a vycházel také z vlivu východu.