Od Domu s larariem,Caseggiato del Larario k Domu vozatajůCaseggiato degli Aurighi


Caseggiato del Larario
Přímo naproti Tempio Rotondo, přes Decumanus, je blok Domu s larariem Caseggiato del Larario, které tvoří malé tržiště z Hadriánovy doby (117-138) s obchody směrem do ulice a domy vytvářející kolem dokola vnitřní dvůr s výklenky vytvořenými červenými a žlutými cihlami a pravděpodobně zasvěcenými Lárům, bohům a ochráncům obchodu. Vestibul a dvůr má černobílé mozaiky. Před nikou je nádrž ve tvaru klíčové dírky. V objektu byly nalezeny mramorové nápisy společenství měřičů obilí mensores frumentarii, dnes umístěné ve Vatikánských muzeích.

Za zbytky západní městské brány původního městského opevnění (Castrum) ze 4.stol.př.n.l. je napravo ulice Via Epagathiana, která vede k Epagathianovu a Epaphroditianovu skladištiskladišti, Horrea Epagathiana et Epaphroditiana. Rozlehlá, krásná budova s velkým vnitřním dvorem nazvaná po obchodnících Epagathovi a Epaphroditianovi, jak je napsáno na bílém mramoru; majitelích, kteří pocházeli z Řecka a byli propuštěnci.


Horrea Epaghatiana e Epaphroditiana
Komplex z pol.2.stol.n.l. je postavený v opus latericium je v současné době uzavřen pro veřejnost, protože je využíván jako depozitář pro vykopávky, ale za pozornost stojí i nádherná hliněná brána, perfektně zachovaná. Portál je podepřen dvěmi korintskými polosloupy a nad architrávem na tympanonu jsou krásné trojúhelníky. Druhá brána na konci vstupního koridoru a okolní zdi s malbami napovídají, že sýpka byla skutečně nádherně postavěná. Spadlé zdi a sloupy po zemětřesení byly znovu postaveny a tvoří dnes jednu z nejhezčích a nejzajímavějších budov v Ostii.

Naproti Horrea Epagathiana jsou Lázně plavčíka Buticosa,Terme del Bagnino Buticoso, postavené za Traiánovy vlády (98-117) v opus mixtum. Upravované byly v 2.stol.


Terme del bagnino Buticosus - Caldarium
Název mají podle nápisu na mozaice pod obnaženou figurou, možná správci lázní, která je na jižní straně lázní EPICTETVS BVTICOSVS. Po projití do západního bloku lázní se dojde k nezachovalejší části, místnosti caldariu se dvěma bazény a kde je zachovalé mramorové ostění dveří a na podlaze je krásná černobílá mozaika s mořskými Tritóny a Nereidami.

Po vrácení na Decumanus se ulice rozdvojuje, mírně doprava vede důležitá ulice Via della Foce, která se stáčí k SZ. Na začátku této ulice je Ninfeo (nymphaeum), poté následují zbytky republikánské svatyně saccela, na pravé straně stojí Dům s mozaikou PortuCassegiato del Mosaico di Porto, pojmenované podle podlahové dekorace s čtyřpodlažním přístavním majákem a ohněm na vrcholu a s Neptunem na sloupu : bohužel je špatně zachovalá takže je vcelku nemožné přečíst nápisy. Pochází ze 3.stol.n.l.


Mithraeum delle Pareti Dipinte
Nalevo od tohoto domu stojí Dům a mithraeum s malovanými stěnami,Domus e Mitreo delle Pareti Dipinte (Via della Foce odděluje Regio II a Regio III), které bylo postaveno v domě z 2.stol.př.n.l., později přestavěném v 1.a 2.stol.n.l. Směrem do ulice měl dům dva obchody a v zadní části domu bylo tablinum přestavěné na mithreum. To má obligátní zadní stěnu a obvyklá postranní pódia a malé police pro rituální předměty. Vlastní cella byla rozdělena na dvě části dvěmi nízkými zdmi po stranách, to je také velmi často se opakující architektonický prvek v mithraeích. Na oltáři je nápis věnování Bohu Slunce od jistého Sempronia, SOLI L.SEMPRONIVS THRONVM. Na zdech jsou fresky a před oltářem je umístěna kopie sochy boha Mithry. Ve svatyni se našly dva sloupy, cippi s nápisy s dedikacemi.

Šikmo přes ulici je na pravé straně situován posvátný prostor z republikánské doby. Těsně u ulice je Chrám s kruhovým oltářem,Tempio dell´Ara Rotonda (chrám s kruhovým oltářem) z republikánské doby, na konci 1.stol. byla postavena cella z cihel na pódiu z tufových bloků, pronaos, který měl dva sloupy na pilířích.Chrám byl obložený mramorem.

Nejdůležitější chrám na tomto posvátném místě je Herkulův chrám,


Tempio d´ Ercole
Tempio di Ercole. Pochází z konce 2.a začátku 1.stol.př.n.l. Stojí na vyvýšeném, italickém, základu s rozměry 31 x 16m. Pódium je postaveno z tufových kvádrů v opus quadratum, do chrámu vede osm travertinových schodů, pronaos měl šest sloupů v přední části a cellu v opus quasi reticulatum a z Traiánovy doby také v opus mixtum. Na podlaze v celle a pronau byly jednoduché černobílé mozaiky. Z mladší doby pochází nápis na řeckém mramoru, který obsahuje věnování Herkulovi od propuštěnce P. Livia. V chrámu byla nalezena socha, idealizovaný portrét C. Cortilia Poplicoly, velmi důležité osoby v Ostii z 1.stol.př.n.l. s nápisem na podstavci: C.CARTILIVS C. F(ilius) DVOVIR TERTIO POPLICOLAE. V centru pronau je mramorový oltář věnovaný deus invictus Hercules Hostiliem Antipatrem, který měl důležitou funkcipraefectus annonae, tedy nejvyšší císařský úředník odpovědný za dodávky obilí a zboží pro Řím. Cella chrámu byla přestavována v letech 393-394, během krátkého znovuoživení starého náboženství a to v opus latericium.

Napravo jsou zbytky dalšího republikánského chrámu Tetrastylový chrám, Tempio Tetrastilo (konec 2.stol.př.n.l.), pravděpodobně zasvěceného Asklépiovi a Hygii, bohům zdraví. Ta domněnka vychází z nálezu sochy Hygie, dnes vystavené v muzeu. Je to terastylový chrám se čtyřmi sloupy in antis před cellou a umístěný je těsně za lázněmi Terme del Bagnino Buticosus.

Proti Herculovu chrámu jsou základy několika chrámů umístěných v Hale s oltáři,Aula delle Are, z nichž jeden je velmi starý, z poloviny 3.stol.př.n.l. Mezi Herkulovým chrámem a Tetrastylovým chrámem se nechá projít k jednomu z nehezčích domů v Ostii.


Domus di Amore e Psyché - Nymphaneum
Dům Amora a Psyché,Domus di Amore e Psiche, velmi pozdní dům postavený ve druhé čtvrtině 4.stol. v opus mixtum a latricium na základech dřívější stavby, které se zachovaly v zadní části domu, v hlavní místnosti stavby. Díky použití mramoru jak v atriu, tak v nymphaeu, to byl jeden z nejelegatnějších domů v Ostii. Velké nymphaeum bylo postaveno s polokruhovými nikami v dolní části a v horní s obdélníkovými, podepřené čtyřmi sloupy. Od atria bylo oděleno pěti granitovými sloupy a mezi atriem a nymphaem byla malá zahrada, viridarium. V místnostech jsou zbytky mramorového obležení na levé, západní straně atria jak na zdech, tak i podlahách v opus sectile, to byly pravděpodobně ložnice cubicula. Součástí domu byl i záchod na pravé straně u vchodu do domu. Dům má název od nalezeného sousoší Amora (Kupida) a Psyché (kopie je umístěná v jedné z místností) a byl objeven v r.1938.

Domus di Amore e Psiche
Předpokládá se, že dům mohl patřit knězi z velmi blízkého tzv. Herkulova chrámu, protože je překvapující stavba takto bohatého domu v této lokalitě, když těžiště výstavby luxusnějších domů se již přesunulo do jihovýchodní části Ostie.

  Když projdeme mezi zbytky menších nevýznamných staveb směrem souběžným s Via della Focce dojdeme k mysteriózním Mithrovým lázním, Terme del Mitra. Ty byly postaveny v Hadriánově době a upravovány za Severovců na konci 2.stol. v opus latericium a ještě později ve 4.století v opus vittatum. Když vstoupíme do lázní vchodem z Via di Terme del Mitra, po levé straně pasáže je úzká, hluboká místnost, kde bylo vodní kolo, kterým se čerpala voda. Za pasáží je caldarium se dvěma bazény a lázně pokračují směrem vpravo, kde za dvěmi sloupy je místnost, která byla vyhřívaná ve stěnách i v podlaze, tedy tepidarium. Další velká místnost byla frigidarium, oddělená znovu dvěma sloupy od další haly.


Terme del Mithra - Mithraeum - Socha Mithry zabíjející býka
Na konci komplexu lázní je v podzemním koridoru, pod úrovní ostatních podlah mithraeum, je tedy podle pravidel tohoto náboženství isolované a tmavé. Vchod není v ose s oltářem je trochu skrytý indiskrétním očím. Slabé světlo je ze dvou světlíků umístěných ve valené klenbě, jedno ve středu a další na jižním konci umístěné tak, aby světlo osvětlovalo mramorové sousoší, představující Mithru zabíjejícího býka, které bylo umístěné šikmo k lavicím, vedoucím k oltáři. Originál je v současné době v Museu v Ostii. Toto pozoruhodné sousoší má na plecích býka nápis Kriton Athéňan mě udělal. Na stranách poměrně dlouhého mithraea (15,5 x 4,6m) jsou cihlové lavice v opus latericium. Klenba a zadní zeď byly štukované a pokryté malbami, ze kterých se zachovala jenom část. Podél již popisovaných hlavních částí lázní jsou další místnosti, apodyterium, vestibul a menší místnost s malou nádrží.

Na Via della Foce je na stejné straně Hala měřičů obilí, Aula dei Mensores (Hala měřičů obilí)ze 3.století s krásnou mozaikou představující měřiče obilí při jejich práci. Postava první zleva je poškozená, následuje druhá, která nese pytel s obilím. Další je menší postava s lístkovým počítadlem pytlů, další je mensores, měřič držící rutellum, další je nosič a poslední osoba ukazuje číslo 500 v pravé ruce. Měřiči obilí byly velmi důležitý spolek v Ostii.


Caseggiato del Serapide a brána s tympanonem do Terme dei Sete Sfere
Přes ulici je budova Serapidova domu,Caseggiato della Serapide, která byla součástí velkého komplexu, spolu s Terme dei Sette Sapienti (Lázně sedmi mudrců) a Caseggiato degli Aurighi (Dům vozatajů), který byl postaven za císaře Hadriána (117-138). První velká stavba Caseggiato della Serapide byla okolo arkádového vniřního dvora s ohromnými sloupy a v přízemí byly hospody. V nice na pravé straně domů byla umístěna socha boha Serapida. Stále jsou velmi dobře zachované schody na terasu, ze které je možné vidět rozsáhlou severozápadní část Ostie. V době rozkvětu Ostie byly v patrech byty. Na zdech jsou zbytky fresek.

Další v komplexu jsou Lázně sedmi mudrcůTerme dei Sette Sapienti, postavené pravděpodobně pro obyvatele těchto dvou velkých činžovních domů (ale samozřejmě nejenom pro ně) a mnohokrát přestavované a upravované. Lázně jsou charakteristické velkým kruhovým zaklenutým prostorem, vyplněném mozaikou. Mozaiky byly položeny okolo roku 130, byly částečně pozměněny vzory, které narušili původní kresby udělané v podobě listů paznechtíku, které byly větší směrem k vnějšku tak, že tvořily arabesky. Uprostřed byly postavy lovců a divokých zvířat. Nápisy a kresby v jedné z místností vlevo od kruhového prostoru popisují sedm mudrců: Solon z Athén, Thales z Milétu, Chilon ze Sparty, Bias z Priené, Cleobulos z Lindosu, Pittakus z Mytilény a Periander z Korithu. Vytápěné byly čtyři místnosti ležící vpravo od kruhové místnosti směrem ke Caseggiato degli Aurighi a jsou to nejstarší místnosti v lázních.


Terme dei Sete Sapienti
Na pravé straně hlavního koridoru lázní je frigidarium s velkým bazénem a s krásnou malbou na zadní stěně představující Venuší vystupující z vod. Pochází z prvních let 3.stol., kdy byl komlex přestavován. Lázně samozřejmě mají tepidaria, caldaria, apodyteria, ale je obtížní je podrobně přesně popsat, protože lázně byly hodně rozsáhlé, celkově měly 44 místností!

Hlavním koridorem se projde do Caseggiato degli Aurighi, Domu vozatajů postaveného kolem r.140 v prvních letech vlády Antonina Pia jako poslední ze zmíněných a výše popsaných velkých komplexu a má název podle dvou fresek umístěných ve vnitřním koridoru domu, ukazující vozataje s korunou a s palmovou ratolestí v jejich rukou. Styl malby je s jednotnými barvami, bez stínů okolních barev. Pochází z konce 2.stol. Za zmínku ale stojí dvůr s arkádami vysokými skoro až do druhého patra (klenby byly stabilizovány v r. 1963), zbytky fresek na zdech a venku krákorce balkónů.


Caseggiato degli Aurighi
To vše představovalo luxusní blok budov s velkými a velmi dekorativními byty. Je možné, že část budovy sloužila jako hotel. Na západním konci celého komplexu jsou na ulici Cardo vysoké sloupy, vpravo se nechá projít nádhernou malou uličkou Via Tecta degli Aurighi s mohutnými klenbami zpět na ulici Via della Foce.

Od Typových domů,Casette – Tipo k Trojlodní svatyni,Sacellu delle Tre Navate

Při cestě zpět na Via della Foce jsou na levé straně zbytky tzv. Typové domyCasette – Tipo. Dům s byty byl postaven za doby císaře Trajána pro podnikatelskou střední třídu, která vznikla v Ostii v 1. a 2.stol. zároveň s rozvojem města a přístavu. Vnější zdi jsou postaveny v opus reticolatum a vnitřní v opus incertum. Domy byly jednopodlažní s mezzaninem nebo terasou. Každá byla samostatná a k sobě zrcadlová a vedly k ní vždy jedny schody. Plán domů svědčí o tom, že se při stavbě neplýtvalo, ale byla zachovaná funkcionalita.


Terme della Trinacria - na ženské hlavě jsou tři nohy - Sicílie
Po vrácení na Via della Foce se na levé straně nacházejí Lázně s Trinacrií,Terme della Trinacria, pojmenované podle mozaik, na kterých je hlava s třemi nohami nahoře (triskeles). Pouze dvě jsou zachované a představují symbol Sicílie – v antice byla nazývána Trinacria. Lázně byly postaveny v první polovině 2.stol.za císaře Hadriana a přestavěny na konci téhož století za vlády Commoda. Hlavní vchod byl z Via della Foce a vestibulem s lavicemi na jižní straně se prošlo do velkého frigidaria s bazénem a nikou na jihovýchodní straně. Za tímto frigidariem je menší místnost s mozaikou Trinakrie. Dále následují vytápěné místnosti a v jedné z nich jsou černobílé mozaiky v exedře a představují Nereidy, delfíny a další mořské postavy. Zajímavý je nápis STATIO CVNNVLINGIORVM, který může znamenat místo pro prostituci mužů.

Na protější straně ulice Via del Serapide, která navazuje na Via della Foce je velmi zajímavý objekt na rohu,


Caseggiato di Bacco e Arianna
Caseggiato di Bacco e Arianna, Dům Bakcha a Ariadny z poloviny 2.stol.n.l., postavený v opus mixtum, dům má nádherné podlahové mozaiky, které zdobí prostor napravo od arkád, pravděpodobně biclinium a jsou směrem ke dvoru. Dekorace pocházejí z roku 130. V menší místnosti jsou čtverce s přírodními motivy, inspirované vinnými listy a rozmanitými Amorky a ptáky, kteří vytvářejí různé variace a jemné obrazy a je zde také vyobrazena hlava Medusy (gorgoneion)a okřídlené figury. Ve větším prostoru, v hale, jsou uvnitř geometrického základu květinové vzory inspirované vinnými hrozny, akanty a růžemi, které vytvářejí různé čtverce a kruhy. Mozaika ukazuje na boj mezi Erotem a Panem (dole) a Silénem (napravo) jako rozhodčím ve sporu, zatímco Dionýsos a Ariadna (sedící na skále) a starý vousatý muž sledují scénu. To symbolizuje boj mezi intelektuální láskou (Eros) a zvířecí (Pan). Mozaiky byly restaurovány a zacementovány. Vlevo od arkády je velký dvůr s nádrží.


Serapeum
Dále je zajímavé vedlejší Serapeum s chrámem zasvěceném Serapidovi, řecko-egyptskému bohu, jehož kult byl zaveden v Římě začátkem 2.stol. a praktikoval se do více jak 4.stol., kdy byl zakázán křesťanskými autoritami. Jak můžeme vidět, je poměrně izolovaný od zbytku města a dokonce se ví, kdy byl inaugurován: 24.1.127 n.l. na narozeniny císaře Hadriána. V záznamech Fasti Ostienses je zmínka o tomto chrámu a jeho inauguraci. VIIII K FEBR TEMLVM SARAPI QVOD[.] CALTILIVS P[?-] SVA PECVNIA EXSTRVXIT DEDICATUM [es]T. Donátor byl tedy jistý Caltilius P... Vchod bránou z cesty Via del Serapide má prahovou mozaiku, ukazující býka Ápise, zatímco arkádový dvůr je ozdoben scénou ukazující zvířata a místa evidentně egyptského původu. Napravo je plaketa, která byla pravděpodobně ve štítě, a nese nápis: IOVI SERAPI (= Jupiter Serapis) a tento fakt ukazuje, jak byl kult provázaný s tradičním náboženstvím. Cella byla umístěna za pódiem se schody, před nímž byl pronaos se dvěmi předními sloupy, cella byla obdélníková a měla vzadu oltář.

Sousední objekt je Serapidův dům,Domus del Serapeo, který byl původně spojený s chrámem Serapeum. Objekt měl předsíň, na jejím jižním konci je průchod mezi dvěmi cihlovými podstavci s polosloupy, zdobené mramorem. Průchod vede k chodbě , za kterou je hlavní sál (9 x 10m) s mnoha dveřmi a okny. Uprostřed velké haly jsou nádherné polychromované mozaiky, skládající se z 68 dílčích mozaik, ze kterých se dochovalo pouze 14. Představují ptáky, rostliny, nádoby, divadelní masky a pod. Kolem jsou černobílé geometrické mozaiky. V současnéNa přelomu 3. a 4.stol. se Domus del Serapeo přestavoval. Několik místností bylo přistavěno v přední části objektu a některé byly vytápěné a měly mramorová obložení, takže se zde může hovořit o tomto domě jako o typu Domus.


Mithraeum della Planta Pedis
Dále je na pravé straně ulice Via del Serapide je takzvanéMithraeum s otiskem chodidla, Mitreo della Planta Pedis, název je odvozený od otisku nohy u vchodu. Vzniklo pravděpodobně na konci 2.stol. v opus vittatum. Na stranách jsou zbytky nízkých lavic, a oltář je v šikmé pozici proti uličce mezi lavicemi. V uličce je jednoduchá podlaha v opus tesserae. Na oltáři jsou odlitky s hlavami Cautes a Cautopates. Otisky nohou ukazují na určitou spojitost mezi Serapeem v blízkosti a kultem Mithry.

Po zahnutí šikmo vlevo mineme Sklad s dolii,Magazzino dei Doli (obchod se zakopanými amforami), postavený v opus mixtum kde jsou velké amfory v počtu 21 kusů pro uskladnění vína a olejů zakopány v zemi a směřujeme po Via di Annio směrem k Anniovu domu, Casa di Annio s velmi hezkou fasádou, kde byly v prvním patře balkóny a s třemi terracottovými deskami se slovy OMNIA FELICIA ANNI. Pod textem jsou reliéfy. Via di Annio ústí do Carda, na kterém zahneme doleva a podél již navštíveného domu Caseggiato degli Aurighi dojdeme po levé straně ulice k zajímavé svatyni na jeho jižní straně a tou je


Sacello delle Tre Navate
Trojlodní svatyně, Sacello delle Tre Navate v opus latericium s černobílými mozaikami a cihlovými sloupy a nádržkou uprostřed svatyně. Stavba je podobná mitraeu, ale některé nalezené detaily na tento kult neukazují, spíše na kult boha Dionýsa.