Tindaris

Historie


Basilica
. Jedním z měst tzv.Velkého Řecka a subkolonií Syracus byl v antice Tindaris. Po válkách Kartaginců s vládcem Syrakus Dionýsiem I. a po zničení mnoha měst v této válce se Dionýsios rozhodl znovu vybudovat Messanu (Messina). Poté sebral tisíc osadníků z Lokroi a tisíc z Medmy (subkolonie Epizephyrian Lokroi na jihu Itálie). K nim se přidali další kolonisté z vlastního Řecka a společně znovu osídlili vlastně poslední řeckou kolonii na ostrově a to na jeho severním pobřeží. Stalo se to podle Diodóra Sicilského roku 395 nebo 396 př.n.l.. Bylo vybráno tak, že bylo z velké části chráněné přírodními překážkami a k tomu se vysoký ostroh, vybíhající do moře a ležící ve výšce zhruba 230 m nad mořem, výborně hodil. Přístup z pevniny je také po velmi příkrém srázu a navíc bylo město chráněno nejdříve jedním pásem hradeb, později přibylo další vyztužení hradeb. Původní založení města bylo někdy v 5 stol.př.n.l. v době válek mezi Kartaginci a Syrakusami o nadvládu nad Sicílií. Tindaris byl pod politickým vlivem Syrakus se kterými vytvořil alianci během bojů s Kartágem a později i proti Mamertinům z Messiny. Během první punské války výrazně podporovalo Řím. U města se odehrála významná námořní bitva v době, kdy římské loďstvo, kterému velel konsul Gaius Attilius Regulus, kotvilo v přístavu Tindaris. Velitelé si všimli, že přibližující se kartaginské loďstvo nepluje v uzavřené útočné formaci, ale je roztroušeno po celém obzoru. Gaius A.Regulus se rozhodl zútočit se svými hlavními silami, ale byl sám trochu oddělen s asi deseti loděmi před svojí hlavní flotilou lodí a toho také Karteginci využili, zútočili a potopili devět římských lodí, nicméně po připlutí hlavních sil se karta obrátila, bylo potopeno osm kartaginských lodí a deset jich bylo zajato. Zbytek kartaginského loďstva se dal na ústup k Eolským (Liparským) ostrovům. Později se Tindaris podílel na bojích mezi Sextem Pompeiem a Octavianem Augustem, byl obsazen Markem Agrippou v r. 36 př.n.l. po jeho námořním vítězství u Mylae a stal je jeho sicilskou základnou pro boj se Sextem Pompeiem. Město přijalo název Colonia Augusta Tyndaritanorum. Kráce poté ho postihla, podle Plinia staršího, velká tragédie, když se polovina města zřítila do moře.

Plán města


Divadlo 10
. Stavby v Tindarisu jsou většinou postaveny z pískovcových bloků, nijak umělecky hodnotných takže se nikdy nestaly objektem pro velké krádeže. Nicméně ostatní části domů nebo staveb, jako sloupy, jejich hlavice, sochy nebo mozaiky byly nechány pod nánosy zeminy v takovém stavu, v jakém byly opuštěny a ty jsou umělecky na stejné umělecké výši jako ostatní nálezy řecké či římské doby. Výzkumné a vědecké práce na vykopávkách probíhaly v letech 1938 -1939 pod vedením archeologického úřadu, pokračovaly v letech 1960 – 1964 a 1984 – 1988, kdy zejména nejnovější práce přinesly velmi hodnotné výsledky. Velká část nálezů je v místním muzeu a nejlepší z nich jsou umístěny v Národním muzeu v Palermu.

Město bylo postaveneno na platu, svažujícím se spočátku mírně, později příkře k moři s klasickým řeckým uspořádáním. Tři hlavní ulice Plateia vedoucí směrem severozápadní a jihovýchodním byly protnuty velkým množstvím vedlejších ulic Stenopoi, v současné době označené D až V, to je 17 ulic, které byly v pravém úhlu na hlavní ulice a vytvářely tím bloky budov, přičemž každý blok byl postaven do roviny na umělé terase. Horní Plateia vedla zhruba od divadla k Basilice, prostřední je stále ještě patrná i s úpravami z byzantské doby a spodní je prakticky nerozpoznatelná. Součástí objevených horních bloků domů u Basilicy mezi Stenopoi D a E je římská villa a lázně, které hraničí s horní Plateiou a vyplňují svojí délkou celou šíři bloku Insuly IV. Celý blok je rozdělen na čtyři části.

Nejblíže k ulici (Horní Plateia) jsou římské lázně Terme


Frigidarium
vyplňující prostor po celé šířce bloku a obsahují klasické římské místnosti lázní. Nejvýše je servisní prostor a pod ním je od západu místnost Frigidaria s mozaikami, za ní je přechodová místnost s mozaikou mořského koníka. Potom následuje tepidarium a za ním je caldarium. Poslední tři místnosti mají apsidové bazény a jako poslední v řadě bylo topeniště, praefurnium. Stavby spadají do 1.stol.n.l. Jedna z mozaik zobrazuje dva kalichy (pilei) představující dva Dioskúry, protektory města.

Směrem dolů ke střední Stenopoi je jako druhý v pořadí Casa C – velká římská vila s peristylem. Vchod do vily byl vestibulem ze Stenopoi D . Na severní straně vedle peristylu byl oecus a v severním rohu bylo tablinum s vchodem se dvěmi sloupy, vlastní peristyl měl 10 sloupů


Casa C - Peristyl
.

Jako třetí v pořadí je Casa B, dům, který měl vchod ze Stenopoi E vestibulem, za ním je místnost oecus. Na nižším stupni ve svahu je peristyl s impluviem a za ním tablinum s nádrží. Dům měl ložnice

Jako poslední na svahu jsou na nejnižší úrovni obchody – Tabernae a nad nimi jsou sklady. Vchody byly z čela, samozřejmě ze střední ulice Plateia. V této části bloku je i místnost, jejíž vznik je ještě z helénské doby.

Pod horní ulicí Plateia jsou ještě odkryté budovy a rovněž na horní ulici Plateia jsou ne severní straně ulice zbytky dalších staveb. Jednalo se s největší pravděpodobností o obchody podél celé ulice, která vedla na agoru města.


Basilica - pohled na záliv
Název velké budovy Basilica je sice hodně používaný, ale není vůbec jisté, že tato budova sloužila jako basilica. Její vznik je datován do prvních let římské nadvlády, kdy byly postaveny oblouky, Řekům neznámá technika, zatímco v Římě byla tato technika používána od 4.stol. př.n.l. Budova je postavená z pískovcových kvádrů, stejně jako hodně budov v Tindari a její název byl buď Basilica nebo Gymnasium. Protože má stavba tři lodě s oblouky, připomíná chrám a tak se vžilo označení basilica. Není to ale moc věrohodné, protože jednotlivé lodě v chrámech jsou vždy nějakým způsobem propojené, kdežto tato budova má lodě oddělené a nepropojené. Další název gymnasium je označení budovy pro sportovní využití, kde tři oddělené místnosti mohly sloužit jako místa pro masáže, šatny nebo pro přípravu na závody. Poslední výzkumy ukazují na fakt, že budova měla pět lodí, čtyři jsou ještě viditelné. A umístění budovy ukazuje nejspíše na nějaké velké propylaeum, s velkou prostřední lodí kterou vedla cesta na hlavní náměstí řeckých měst, na agoru, která ležela s největší pravděpodobností na místě dnešní nového kostela. Další dvě boční lodě ukazují na kryté vedlejší cesty. Za Basilicou je svatyně, Sacelum


Divadlo 11
Na druhém konci horní ulice Plateia je nejznámější stavba Tindaris, divadlo. Jeho umístění je naprosto úžasné, pohledy na záliv Patti a na Tyrhénské moře jsou nádherné. Stavba spadá do období, kdy bylo založeno město, tedy do 5 stol.př.n.l., do časů Timoleona. I když bylo divadlo později přestavováno a upravováno za římské doby, hlavně portikus a i ostatní cihlové přístavby, je základ divadla bez vší pochybnosti řeckou stavbou. Umístění je obvyklé, tedy začleněné theatronem (hledištěm) do svahu a orchestrou s proskeniem na rovině před ním. Hlediště je rozdělené do 11 klínů (cunei) s 10 schody a 34 řadami sedadel zhruba 40 cm vysokých a 70 cm hlubokých. Celkový počet dosahoval 3 000 sedících diváků. V římské době se orchestra (thymele) přeměnila v arénu tím, že se po celé délce hlediště snížila na úroveň orchestry odstraněním čtyř schodů nejbližších orchestře. Skene (scéna) byla také upravena postavením dvou budov, které měly po stranách pasáže s klenbou a oddělovaly tak obě paraskenai od dvou budov se zachováním parodosu(vchody na orchestru po stranách divadla).


Domus - Triclinium
Pod střední ulicí Plateia je na západní straně tzv. Domusz 1.stol.př.n.l. s velmi hodnotnými mozaikami v tricliniu a v tabernae, pomocnými místnostmi a Tabernae. Nad touto ulicí jsou odkryty základy dalších budov, což byly tabernae.

Hradby, které chránily město, byly na všech stranách. Vedle hlavní brány byla, což není zcela obvyklé, přidaná ještě jedna brána. Později byly přidány polokruhové bašty s dvěmi věžemi. Celková délka hradeb byla přibližně 3 000 m. Hradby byly 3,5 m široké a 7 m vysoké, postavené z pískovcových kvádrů, přesně opracovaných.

Místní muzeum má sbírku artefaktů nalezených na různých místech Tindaris. Jedná se o části soch, mince, nádoby, pohřební nálezy a části výzdob jak z pískovce, tak i z mramoru.