Segesta

Segesta leží na severozápadě Sicílie a patří mezi její nejvýznamnější památky. Vzhledem k faktu, že byla založena Elymy, původními obyvateli Sicíle, je pozoruhodný vliv Řeků, kteří postupně zakládali města na Sicílii a jejich architektura se rozšiřovala mezi městy s původním etnikem. Sikanové, Sikulové a Elymové se počítají mezi endogenní obyvatelstvo s ne úplně jasným původem i když převládá názor, že například Elymové pocházeli z Malé Asie, zhruba z Anatólie v dnešním Turecka a kolem roku 1 200 př.n.l. migrovali do nových sídel na Sicílii. Sikulové přišli ze střední Itálie. Snad jediní Sikanové byli původními obyvateli. Elymové usazení v západní a severozápadní části Sicílie měli tři hlavní střediska a to Segestu, která vliv Řeků absorbovala, Iatai (Monte Iato) a Eryx (dnešní Erice), kde se více projevil vliv Féničanů a Kartága a to i v architektuře. Umístění městské Agory je na hoře Mont Barbaro a původní název celé lokality byl Egesta. Chrám, jedna z nejlépe zachovalých antických staveb, leží na menším kopci naproti Agoře. Chrám leží nad Mango Contrada a celá lokalita Segesty je zhruba 70 km od Palerma.

Historie

Místo patřilo mezi nevýznamnější města v antické Sicílii, disponující jak velkou ekonomickou, tak i vojenskou mocí. Segesta byla doložena někdy okolo r.600 př.n.l., ale historické prameny se datují z r.500 př.n.l. Po založení kolonie Megary Hyblaea v Selinunte, jen 60km jižněji, jsou další dějiny vyplněny neustálými konflikty mezi Selinunte (založeno 651 – 650 př.n.l.), které hledalo další teritoria k ovládnutí a rozšíření svého vlivu a Segestou, která se logicky bránila vzestupu moci a bohatství Selinunte. Segesta se již tehdy spojila s Kartágem, ale po drtivém vítězství spojených řeckých sil v bitvě u Himery v roce 480 př.n.l. se musela Segasta poohlédnout po novém, silném spojenci. V roce 450 př.n.l. se Selinunte spojilo se Syrakusami, jednoznačně nejmocnějším městem na Sicílii, Segesta jako odpověď hledala spojenectví mimo ostrov a našla ho v Athénách. Řecká expedice z Athén skončila fiaskem a výsledkem bylo množství otroků z poražené armády a oslabení vlivu Athén. Segesta byla také později odpovědná za porážku a destrukci Selinunte, protože v dalším konfliktu vystoupilo Kartágo jako spojenec Segesty a poslalo r.409 př.n.l. silnou vojenskou expedici na Sicílii, která ovládla mnoho sikulských měst, která udržovala spojenectví s Kartágem již dříve, s výjimkou krátkého období, kdy města obsadily síly Dionýsia Syrakuského a poté Agathoklea. Vyvrcholením byla těžká porážka Selinunte a obsazení města kartaginskými silami. V roce 260 př.n.l. letopočtem uzavřela Segesta spojenectví s Římem. Po pádu římské říše se Segesta ocitla v prostoru, který ovládli nastupující Arabové a památkou na jejich působení je mešita poblíž starověké Agory

Město

Lokalita se skládá ze dvou částí, chrámu stojícího na malém platu západně proti hoře Mount Barabro a vlastního města na svazích hory s Agorou na vrcholu a s divadlem otevřeným do údolí. Segesta byla postavena na vrcholu a v jeho nejbližších nižších umělých terasách. Celý areál byl obehnán hradbami. Úžasný pohled je právě z divadla na severním straně vrcholu hory do údolí. Divadlo bylo postaveno pravděpodobně před polovinou 4.stol.př.n.l., využívá tradičně přirozeného sklonu hory a má hlediště částečně uměle vyvýšeně postavené a podepřené Analemmami. Polokruhová Cavea o průměru 64m mohla pojmout 4 000 diváků a skládala se z Ima Cavea s 20 řadami nejblíže k Orchestře, Media cavea uprostřed a Summa Cavea nejdále od Orchestry. Mezi prvými dvěma je chodník Diazoma. Ima Cavea je rozdělena do 5 hlavních sektorů Kerkides mezi nimiž jsou schody a dvou rovnoběžných sektorů na krajích divadla. Media Cavea obsahuje dva vchody Parodos (Párodoi) est a Parodos ovest. Suma Cavea je jen nad částí divadla. Naproti Orchestře je Skene s bočními Paraskeniemi a mezi Analemmaty a Skene jsou boční vchody Parodos. Ve stavební struktuře západní Analemmaty byla nalezena studna a vodní nádrž. Orchestra má v průměru 18,4m. V císařské době se areál divadla upravoval, hlavně okolo Skene a také Orchestry, která byla rozšířena na úkor sedadel. Po postupném opuštění Segesty divadlo zarůstalo a Suma Cavea se stala pohřebištěm pro muslimy. Jako první zahájil průzkumné práce vévoda ze Serradifalco, které se týkali především Imma Cavey, bočních východních a západních sektorů. V letech 1993 až 2001 probíhali výzkumy a na jejich základě restaurační práce na celém areálu divadla.

Sama Agora obsahuje několik zajímavých míst, které se daří díky výzkumným a výkopovým pracím daří restaurovat. Jako střed zástavby se dá považovat vlastní helénská Agora, která sloužila jako občanské centrum a za římské éry jako Forum s rozšířením v jihozápadním směru ( Tholos a Macellum). Západní strana byla ukončena budovou se sloupy a vnitřním Cryptoportikem na jihu a dlouhým Portikem na západní straně (100m). Náměstí bylo pokryto kamennými deskami. Před budovou se sloupy byla postavena v 1.stol.př.n.l.svatyně, která měla podium a čtvercovou místnost s latinským popisem od prefekta Lucia C. Martialise, na jehož náklady byl chrám postaven. Nad Agorou byla velká ulice pokrytá kameny z lokálních zdrojů a byla vybavena kanálky pro odvod vody. Cesta stoupající do kopce (Via Tecta) byla krytá Portikem, takže měla podobu Cryptoportika a vedla až k divadlu. Za římské doby byla cesta na pravé straně vyplněna velkými budovami jako Macellum s kruhovou budovou Tholos uprostřed náměstí s arkádou ve tvaru jako Stoa z helénské doby (2.stol.př.př.n.l.)na severní straně, některé sloupy ze Stoy jsou stále patrné. Ve 13.stol.byly některé části Stoy použity ke stavbě opevněného paláce. Na levé straně ulice bylo malé trojúhelníkové náměstí s pečlivě pokrytou plochou kameny. Velký popis v latině referuje o dvou stavitelích, z nichž jeden, Onasus, byl zámožný a ctihodný občan Segesty, který podle Cicera svědčil v procesu proti nechvalně známému římskému správci Verresovi. Západně od Agory byly také odkryty základy Bouleuterionu, stavebně rozčleněného do čtyřech fází: 1) archaická fáze ze začátku 5.stol.př.n.l. Z něhož zbyly základy stavby a některé fragmenty 2) Začínající a střední fáze z období 4.a 3.stol.př.n.l. 3) pozdně helénská z období konce 2.stol.př.n.l. Hlavní stavební fáze. 4) Středověká fáze z 12. a 13.stol., kdy byla budova zbořena a materiál se použil na jiné budovy. Bouleuterion měl sedm řad sedadel postavených do půlkruhu a stupňovitě. Na západní straně měla budova služební vchod a koridor (Ambulacrum), který ústil nad řadami sedadel. V přední části bylo Portikum a před ním jsou na podlaze stále vyryta jména vedoucího stavby – Asklapos a architekta – Bibakos. Budova sloužila jako místo civilního sněmu s přibližně 200 členy.

Podél svahu hory byly postaveny budovy pravidelně zaříznuté do skály, z nichž je L´abitato Rupestre výborným dokladem několika stavebních fází od vzniku na konci 6.stol.př.n.l.až po pozdního císařství. Byly postaveny s pomocí zdí tam, kde skála nedovolovala výškou vytvořit místnost. V tomto případě je stavba o dvou velkých místnostech rozdělených zdí z kamenů. V přední místnosti bylo místo pro skladování potravin a v zadní místnosti byla cisterna na vodu. Některé otvory ve skále ukazují na použití dřevěných trámů pro podporu střechy. Ve 2.stol.př n.l.dochází ke stavebním úpravám. V zadní místnosti vznikl malý oltář pro domácí bůžky a stěny byly naštukovány. Na podlaze bylo odkryto množství keramických střepů a tak se dá soudit, že dům byl výstavnější. Oheň způsobil opuštění obydlí v 1.stol.př.n.l. a sloužil jako skládka.

Podél hory byla celá soustava fortifikačních zdí s Portou Bastione, Portou Stazzo a velký obranným místem La Porta a Valle. Zdi byly postaveny v ranné císařské době v mohutnějším a vyšším provedení než předešlá fortifikace. Nové zdi pokrývaly severní a západní strany města a měly pouze dvě brány: Porte Teatro a Porte Bastione. Podél zdí byly postaveny čtvercové nebo lehce trapezoidní obranné věže. Největší z nich byla věž č.8 , která byla částečně postavena na základech zhroucených předešlých staveb, pravděpodobně z helénského období z 2.stol.př.n.l.a zdivo bylo použito při stavbě věže. Východní část věže pochází z nejstarší fáze. Zbytek byl restaurován pomocí zhrouceného zdiva věže.