Sarkofág Ludovisi

Nádherný sarkofág byl objeven v římské hrobce v roce 1621 a pojmenován po svém prvním majiteli, jímž byl kardinál Ludovico Ludovisi. Monumentální umělecké dílo (používá se také název sarkofág ‚Grande‘ Ludovisi), vytesané z jediného bloku prokonnéského mramoru patří mezi nejlepší příklady reliéfních prací z 3. stol. n. l.; tyto hluboké reliéfy se vyznačovaly způsobem vytesáním mnoha prvků kompozice zcela bez pozadí a technikou hlubokého rytí. Hlavní reliéf je zobrazen na přední straně sarkofágu, na kterém se odehrává velká bitevní scéna mezi římskými vojáky a „barbary“. Víko sarkofágu, které se dnes nachází odděleně v německé Mohuči, zdobí bysta ženské postavy a centrální desky která, i když je dnes bez nápisu (ne epigrafická), tak kdysi pravděpodobně obsahovala epitaf zesnulého. Sarkofág je také známý pod jménem Via Tiburtina Sarcophagus a nyní je vystaven v římském muzeu Palazzo Altemps.

Jeden z největších a nejzdobenějších sarkofágů, které byly objeveny z doby starověkého Římě, vyvolal velkou pozornost a diskuzi o jeho propracované reliéfní přední straně a významu scény, kterou zprostředkovává. Velká změť a bohatost událostí 3. století n. l. vyústily v málo monumentálních stavebních schémat s architektonickým sochařstvím, takže sarkofág se stal zásadním zdrojem poznání o figurativním umění té doby, a se stal rovněž zřejmě politickým a imperiálním poselstvím, což v té době byly běžné doprovodné výrazy velkých uměleckých děl.

Spodní část přední strany sarkofágu s poraženými barbary. Foto: autor článku

Rozměry sarkofágu jsou následující: výška 1,53 m, šířka 2,73 m a hloubka 1,37 m. Přední stranu sarkofágu zdobí monumentální reliéf, který znázorňuje bitvu mezi římskými vojáky a barbary. Zpočátku to vypadá jako chaotická scéna, ale bližší pohled odhalí, že figury byly ve své kompozici pečlivě vyváženy; akce se odehrává na třech „úrovních“, které spolupracují na vytvoření jediného příběhu bitvy.

Ústřední motiv velícího římského důstojníka. Foto: autor článku

Mithraistický vliv ?

Jako nejdůležitější ze tří úrovní bylo identifikována scéna na vrcholu sarkofágu, na kterém je vidět římského vojáka jedoucího na koni. Jeho ústřední postavení, vojenský oděv a zdvižená pravá paže, zdánlivě v oslavném gestu – neboli adlocutio – naznačují, že by mohl být římským generálem, který velel bitvě, zejména vzhledem k tomu, že je jediným vojákem na scéně, který je bez přímého protivníka. X na jeho čele bylo interpretováno jako kříž, který zasvěcuje do mithraistických mystérií přijatý jako znamení přízně boha Mithry, což naznačuje vítězství nad smrtí [1]. Obecně je známé, že mnoho římských vojáků bylo přívrženci mithraismu. Římští vojáci možná pod jeho velením přispěchají z levé strany reliéfu, přičemž největší část bojů se odehrává v centrální oblasti scény. Zde římští vojáci, odění v tradičním římském vojenském hávu kyrysů, plášťů a ozdobených přileb, bojují s různými barbarskými postavami, jejichž etnickou rozmanitost naznačuje rozdílnost jejich účesů, kostýmů a zbraní.

[1] – Předpokládá se, že kříž (X) na čele byl iniciačním třetím stupněm zvaným miles, podle křesťanského spisovatele Tertulliana De Praescriptione Haereticorum.

 

Na fotografii matně, ale v reálu jasně viditelné písmeno X, popisované v textu. Wikimedia Commons

Římští vojáci pokračují v bitvě a pohybují se zleva doprava stejným směrem; někteří vojáci se objevují na koních, jiní jsou pěšáci a všichni vedou zuřivý boj s barbarským nepřítelem, který se z velké části objevuje na zemi nebo je v nejnižším patře reliéfu. Zdá se, že jsou zranění nebo mrtví, přičemž jejich padlá těla vytvářejí téměř „vlnu“ v akci, která je určena jejich různou mírou odporu vůči římským vojákům. Na rozdíl od hladce oholených Římanů jsou barbaři v římském umění prezentováni ve své tradiční podobě, s hlavami bohatě porostlými vlasy a vousy; jejich tváře, z nichž některé jsou otočeny vzhůru, aby se dívaly směrem k ústřední obecné postavě, prozrazují téměř karikaturní zveličení rysů. Jejich nosy jsou velké a zploštělé a jejich otevřená ústa svědčí o zuřivosti bitvy.

Barbar probodený kopím. Wikipedia Foto:

Charakteristika uměleckého ztvárnění

Postavy kontrastují v tehdejším idealizovaným podáním Římanů, znázorněných hladším mramorem a klidnými rysy ve srovnání s velmi emočně výraznými tvářemi barbarů. Římané a barbaři se překrývají a zcela vyplňují prostor reliéfního panelu, takže chybí detail pozadí – který by mohl scénu lokalizovat v určitém regionu. Na rozdíl od dřívějších bitevních scén, jako jsou reliéfy Traianova sloupu a sloupu Marka Aurelia, a dokonce i oblouku Septimia Severa, tyto postavy představují odtržení od tradiční klasické perspektivy; vytesání je hlubší, než se běžně používalo. Umělci té doby se snaží abychom se stali účastníky scény, proto se trochu upouští od klasické řecko–římské umělecké tradice. Spolu se sarkofágem Portonaccio jsou reliéfy sarkofágu Ludovisi součástí celé řady provedení sarkofágů, které oslavovaly bitvu hmatatelným a rozpoznatelným způsobem; jejich inspirací byly pravděpodobně helénistické památky famózního Pergamonu, ve kterých jsou pergamonské armády zobrazeny jako vítězné proti Galům (o vlivu pergamonského umění na římské zobrazení barbarů viz Marvin, „The Ludovisi Barbarians“, str. 205–223 ).

Trubač římské armády je v pravém horním rohu sarkofágu. Wikimedia Commons

Identifikace postav

Uvažovalo se také o totožnosti ústřední postavy, kterou je pravděpodobně zesnulý uvnitř sarkofágu. Někteří jej identifikovali jako Hostiliana, mladšího syna císaře Decia [2], který krátce vládl v roce 251 n. l. Decius a jeho starší syn Herennius, kterého učinil svým spoluvládcem, byli zabiti v bitvě vedené proti vracejícím se Gótům obtěžkaných lupem a zajatci, pod velením gótského krále Knivy (Cnivy), přičemž sám Hostilian zemřel krátce poté na nemoc. Není však známo, že by se Hostilian účastnil vojenské činnosti během své krátké služby jako Caesar a Augustus a tak tato postava může představovat postavu Herennia Etrusca, staršího syna, který se skutečně účastnil vojenské tažení proti Gótům. v roce 250 n. l. a zemřel v bitvě u Abrittu v červenci 251 n. l. [3]

https://antickepamatky.cz/bitvy/bitvy-u-reky-nestos-a-nissu-nise/. Bez ohledu na identitu postavy je jasné, že v životě jednotlivce, pro kterého byl sarkofág vyroben, jednoznačně figurovalo válčení; což není nijak překvapivé, protože téměř po celé období 3. stol. n. l., popisované a nazývané jako krize 3. století, probíhaly občanské války mezi císaři a uzurpátory, stále bylo nutné počítat s nepřátelstvím Persie a nastaly nové problémy s germánskými kmeny, především Góty, takže odraz bitev a válek v umění je zcela pochopitelný a ilustruje charakteristiku doby. Scéna tak může dokládat, že mladý generál, ať už císařský princ nebo významný velitel byl „nebojácným velitelem zaručujícím vítězství“ a scéna mohla rovněž dokládat politický program, který se snažil propagovat sílu a organizaci římské armády. Římští vojáci se prezentovali jako lépe vybavení a sofistikovanější než divocí barbaři.

[2] Gaius Messius Traianus Decius (vláda 249 – 251) a jeho syn Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus). Robert Turcan: Mithra a Mithraismus, str. 70. Turcan se odvolává na H. Von Heintze, 1990

[3] Podrobněji je střet mezi Římany a Góty popsán v uvedeném odkazu

Sarkofág i s víkem. Wikiwand

Víko sarkofágu

Víko je uloženo na jiném místě a to v Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz a obsahuje jak scénu čtyř truchlících postav uprostřed víka, tak také děti představované císaři. Uprostřed je prázdná tabula ansata (epitaf ?) a ženská postava před oponou (parapetasma) zvednutou dvěma bohyněmi Vítězství; na levé straně od znázorněné tabula ansata je jako ústřední postava znázorněn generál nebo císař (můžeme asi uvažovat o členu císařské rodiny), který sedí v sella castrensis na tribuně, má na sobě tuniku a paludamentum, v levé ruce drží kopí nebo žezlo a zvednutou pravou ruku s otevřenou dlaní ve výrazu přivítání.

Na levé straně víka sarkofágu jse skupina dětí před císařem. Na pravé straně obrázku je vidět část tabula ansata

Vlevo před císařem je skupina postav; v zadní řadě jsou vojáci se dvěma legionářskými standartami a vexilum. V přední řadě zcela vlevo stojí dva (keltští nebo gótští) barbaři, před nimiž vedle sebe stojí dvě děti, ve věku kolem deseti let. Tyto děti uvádí k císaři mladý vousatý důstojník, který stojí zcela vpředu mezi dětmi a tribunou, jeho hlava je otočena k císaři; jeho pravá ruka spočívá na hlavě prvního dítěte; levou rukou svírá jílec meče. Tento důstojník je v uniformě, i když ne v kyrysu; paludamentum je uchycené na jeho pravém rameni a posunuto zpět přes rameno. Barbaři stojící za dětmi jsou ve vzpřímené poloze, není to obraz poražených a zbědovaných nepřátel. Všechny postavy jsou mnohem menší v poměru k císaři, sedícímu v křesle., pouze důstojník je větší.

Pravá část víka se ženskou postavou se dvěma bohyněmi Vítězství. Flickr

Zdroje:

Aurelius Victor: O Caesarech, XXIX.4-5

Grant, M.: Římští císařové, 2010

Strong, D.: Antické umenie, 1970
Turkan, R.: Mithra a Mithraismus, 2004
Elsner, J., Huskinson, J. ed.: Life, Death and Representation: Some New Work on Roman
Francis, J.: A Roman Battle Sarcophagus at Concordia University, Montreal, in Phoenix, vol. 54, 2000
Kuttner Ann L.: University of California Press, 1995 https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view? docId=ft309nb1mw&chunk.id=d0e6417&toc.depth=1&toc.id=d0e6215&brand=ucpress
Birk, S.: Third-Century Sarcophagi from the City of Rome: A Chronological Reapraissa, in Analecta Romana Instituti Danici, 2011

https://www.judaism-and-rome.org/ludovisi-sarcophagus
https://violetamatei.com/ludovisi-battle-sarcophagus/ http://www.acdan.it/analecta/35_36_2010_2011/birk.p

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.