Velké projekty

1 – Ostia

Mezi velké projekty rozhodně počítám sepsání dvou knih o Ostii: obecnou knihu o městě a přístavech v širších souvislostech – Ostia, přístav antického Říma a druhá kniha má název Ostia, průvodce archeologickou lokalitou, která popisuje významné objekty v místě Ostia Antica. Práce na publikacích mě trvala zhruba osm let, z toho většinou ve volných chvílích po práci, nejsem archeolog a proto jsem musel většinu času, věnovanému Ostii, najít po večerech a ve chvílích volna.

Knihy by nevznikly bez pomoci známých, kteří již na poli archeologie a publikační činnost hodně dokázali. Především Mgr. et Mgr. Vlastimil Drbal, Ph.D. překladatel mnoha publikací a autor odborných revizí překladů, namátkou: P. Cartledge: Sparta, heroická historie; 2012, W. Eck: Augustus a jeho doba, 2004; M. Clauss: Konstantin Veliký, 2005; A. Külzer: Byzanc, 2016; P. Schreiner: Konstantinopol, 2012 a další. Vlastík mě ohromným díle pomáhal při sestavení historie Ostie, architektuře, religiozitě města, jejímu přínosu jako hlavního římského přístavu a konsekvencím z toho vyplývajících.

S překladem italských názvů, kterými jsou samozřejmě označeny všechny budovy, dále formou průvodce a kontaktem s kanceláří památkového úřadu Sopritendenza v Ostii pomohla, díky své odbornosti a italštině Mgr. H. Tůmová Ph.D., která studovala archeologii na Univerzitě v Bologni. Velkým podílem, především s latinskými překlady, přispěl Mgr. P. Nývlt, Ph.D. Redaktorská činnost patřila Mgr. J. Šebkovi, Ph. D. A konečná, grafická, podoba publikace vznikala v počítači nakladatele Mgr. P. Mervarta.

Všem uvedeným lidem jsem vděčný za velkou pomoc a za to, že mě naučili, jak odborné texty vznikají a že nestačí pouze dávat myšlenky na papír nebo do počítače, ale je nutné je systemizovat a vhodně řadit do textu. Antika obsahuje obrovské množství výrazů a názvů, s kterými je nutné pracovat a vhodně používat, jak používat zdroje apod. Byla to pro mě velká škola.

2 – Římská severní Afrika.

Druhý velký projekt a na kterém v současné době pracuji, je přehled o severní Africe (vyjma Egypta) v době římského císařství do obsazení Afriky Vandaly, se zaměřením na povstání, revolty a uzurpace severoafrických velitelů. Mnoho z nich mělo nějaký vliv (a nebo mohlo mít) na dovoz potravin do Říma. Z tohoto pohledu je pojednání koncipované. Ještě nevím, v jaké formě práci uveřejním, protože již nyní se jedná o poměrně rozsáhlou práci, která je rozdělená do dvou bloků. A – informace o Africe za císařství do obsazení Afriky Vandaly a B – povstání, revolty a uzurpace jednotlivých představitelů římské Afriky. Je možné, že ji uveřejním i na webu.

A
Imperiální politika, hospodářství, legislativa a vztah mezi Afrikou (mimo Egypt) a Římem v době císařství do roku 439 n. l.

Kapitoly

1 Stručný přehled kolonizace severní Afriky v době císařství
A brief overview of the colonization of North Africa during the Empire

2 Nomádi a domorodé kmeny
Nomads and indigenous tribes

3 Vztahy mezi Římany a domorodými kmeny
Relations between the Romans and indigenous tribes

4 Administrace afrických provincií
Administration of the African Provinces

5 Klientská království – Numidie
Client Kingdoms – Numidia

6 Klientská království – Mauretania
Client Kingdoms – Mauretania

7 Hospodářská situace afrických provincií
The economic situation of the African provinces

8 Pozemková a daňová politika
Land and tax policy

9 Zemědělská produkce
Agricultural production

10 Historie zásobování potravinami (cura annonae)
History of food supply (cura annonae)

11 Zákony související s cenou a distribucí obilí (leges frumentariae)
Laws related to the price and distribution of grain (leges frumentariae)

12 Prefekt zásobování (praefectus annonae)
Prefect supply (praefectus annonae)

13 Oblasti exportující obilí do Říma
Areas exporting grain to Rome

14 Export obilí z Afriky do Ostie
Export of grain from Africa to Ostia

15 Příjemci potravinových dávek
Recipients of food rations

16 Pekaři a chléb jako součást annony
Bakers and bread as part of the annona

17 Nepokoje způsobené nedostatkem potravin
Food riots

18 Opatření císařů k zajištění dostatku potravin a námořní obchod
Emperors' measures to ensure food security and maritime trade

19 Export vína, olejů a rybích derivátů
Export of wine, oils and fish derivatives

20 Export zvěře a venationes v Římě i severní Africe
Export of game and venationes in Rome and North Africa

21 Vývoj Afriky v pozdní antice a její administrace
Development of Africa in late antiquity and its administration

22 Příčiny úpadku v pozdní antice a ve vztahu k Africe
Causes of decline in late antiquity and in relation to Africa

23 Opuštěné země, agri deserti
Abandoned lands, agri deserti

24 Otroci a propuštěnci a kolóni
Slaves and freedmens and coloni

25 Ženy v severní Africe
Women in North Africa

26 Církevní politika
Church policy

27 Armáda severní Afriky
Army of North Africa

28 Markus Valerius Maximianus
Markus Valerius Maximianus

29 Armáda v pozdním císařství
Army in the late empire

30 Maurské jednotky
Moorish units

31 Fossatum Africae, clausurae a opevnění gsur
Fossatum Africae, clausurae and fortifications gsur

32 Hlad jako zbraň ? Pohled na povstání, revolty a uzurpace ve vztahu
k dodávkám potravin do Říma
Hunger as a weapon? A look at rebellion, revolt and usurpation in a relationship for food deliveries to Rome

33 Prameny
Sources

B

Povstání a uzurpace v římské severní Africe v císařské době do roku 439 n. l.

Kapitoly

1 – Gaetulská válka 3 n. l. – 6 n. l.
Gaetulian war 3 AD – 6 AD

2 – Povstání Tacfarina 17 n. l. – 23 n. l.
Uprising of Tacfarinas 17 AD – 23 AD

3 – Lucius Clodius Macer, revolta v roce 68 n. l.
Lucius Clodius Macer, revolt in 68 AD

4 – Povstání v Thysdru v roce 238 n. l.
Uprising in Thysdrus in 238 AD

5 – Uzurpace Domitia Alexandra 308 n. l. – 309 n. l.
Uzurpation of Domitius Alexander 308 Ad – 309 AD

6 – Firmus, velké povstání v Africe 372 n. l. - 375 n. l.
Firmus, great uprising in Africa 372 AD – 375 AD

7 – Gildo, hrozba pro Řím 397 n. l. - 398 n. l.
Gildo, threat to the Rome 397 AD – 398 AD

8 – Heraclianova revolta v roce 413 n. l.
Heraclian revolt in 413 AD

9 Bonifatius, stoupenec dynastie i nepřítel státu 427 n. l. - 432 n. l.
Bonifatius, follower of the dynasty and enemy of the state 427 n. l. - 432 n. l.

Velké projekty

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.