Velký chrám na Quirinalu

Rekonstrukce chrámu na kterém je vidět gigantické proporce chrámu. Převzato z www.atlasofancientrome.com

Bohužel mnoho příruček a průvodců po Římě uvádí mylně, že malé zbytky chrámu a jeho  častá vyobrazení na římském kopci Quirinalu jsou pozůstatky po velkém Aurelianově chrámu v roce 274 n. l., zasvěceného slunečnímu bohovi, tempio del Sole (Sol Invictus). V zahradách paláce Villa Colonna na římském kopci Quirinalu, stály ještě v 16. století značně velké pozůstatky chrámu, které se sestávaly z části zdi celly a severního, tedy pravého rohu fasády a štítu a staly se vděčným námětem kreseb a skic malířů a architektů. Část ruin byla odstraněna již na konci 15. století a další mezi lety 1549 a 1555, ale ke konečnému zničení samotné věže (torre) došlo až kolem roku 1630. Roh štítu ležící v zahradách Pallazzo Colonna je největším architektonickým fragmentem v Římě, jeho rozměry jsou 3,70 x 2,80 x 3,90 metru a jeho hmotnost je 100 tun (!). Významná rodina Colonna začlenila ruiny velkého chrámu do svého středověkého opevnění.

Dva obří fragmenty části štítu v zahradách Pallazzo Colonnaloy

Na vnitřní straně starověkých hradeb byla postavena věž, která byla známá jako Torre Mesa, možná mezza (polovina), protože byla velmi štíhlá. Předpokládá se, že  císař Nero sledoval požár Říma v roce 65 n. l. z této věže, spíše než z věže postavené Maecenasem na kopci Esquilinu. Ruiny starého chrámu a Torre Mesa byly strženy vévodou Filippem I. Colonnou v roce 1630 a z nich byl vytěžen kámen, poté se zjistilo, že starověké kladí bylo vytesáno z jediného bloku mramoru (který se pádem rozdělil na dvě velké části). Velikost těchto dvou kusů byla taková, že je Filippo Colonna nechal v zahradách.

Obraz od vlámského malíře Willema van Nieulanta mladšího (1584–1635). V roce 1601 naštívil Řím, kde se věnoval malbě antických zřícenin.

Na jihozápadě náměstí Piazza del Quirinale jsou dnes již nepatrné zbytky gigantického chrámu, jednoho z největších v římské říši, dnes obklopeného budovami a jsou prakticky neviditelné z ulice. 5 800 m² zastavěné plochy z něj činí jednu z největších staveb antiky. V minulých staletích přitahoval chrám velkou pozornost, ale dnes není znám široké veřejnosti, jednak kvůli stavu jeho současnému stavu a také proto, že to co zůstalo, je skryto. Celková rozloha komplexu se odhaduje na 23 800 m² (!), byla to tedy velmi rozsáhlá stavba. Novodobá historie se dlouho zabývala sporem kterému božstvu byl chrám zasvěcen, protože ač byl chrám jeden z největších v římské říši, nezachovaly se jasné důkazy o dedikaci. Nejvýznamnější badatelé vyslovovali hypotézy a to až do dnešní doby.

Porovnání velikosti chrámů podle Marie Cristiny Capanny a Andrei Carandiniho:

Chrám Serápida (Bacchus a Hercules)  Řím     5 846 m² (!!)

Chrám Jupitera  Baalbeku                                    5 739 m²

Chrám Artemidy  Efez                                           5 367 m²

Chrám Dia Olymského  Athény                            5 152 m²

Chrám Venuše a Romy  Řím                                 3 574 m²

Letecký snímek Quirinalu, kde je náměstí před prezidentským palácem a červený kruh vyznačuje místo, kde stál velký chrám a uvnitř zástavby jsou ještě malé zbytky stavby.

Kterému božstvu byl chrám zasvěcen ?

Identita této budovy byla předmětem jednoho z nejslavnějších sporů v dějinách římských topografických studií, sporu mezi Rodolfem Lancianim a Christianem Hülsenem, který následné pátrání nikdy plně nevyřešilo.

  1. Rodolfo Lanciani navrhl, že to byl chrám slunečního boha Sola, o kterém je známo, že jej zasvětil císař Aurelianus v roce 274 l. Tato hypotéza narážela na velké překážky a badatelé po dlouhou dobu upřednostňovali hypotézu Christiana Hülsena.
Na rytině od Giuseppe Vasi jsou patrné konce štítu, podle kterého se usuzovalo, že jde o obří chrám, pvaděpodobně postavený císařem Aurelianem v roce 274 n. l. (verze R. Lancianiho)
  1. Návrh Ch. Hülsena, publikovaný v roce 1894 předpokládal, že se jedná o chrám řecko egyptského boha Serápida, asi nejslavnějšího představitele synkretismu. Jeho hypotéza byla založena na sochách a nápisech nalezených v blízkosti chrámu a bylo prokázáno, že zdivo zbytků schodiště chrámu patří do období Severovců. Chrám by pak byl ten, který je označován v pozdně antických regionálních katalozích (Notitia a Curiosum) jako templum Salutis a Serapis, „Chrám zdraví (blaho) a Serapis“, (nejedná se ovšem o dva chrámy), stavba se datovala do vlády Caracally.
Serápis jako bůh jako Jupiter Ammon s beraními rohy. Museum Gavin Ashworth
Serápis často zobrazovaný s modiem (měřice na obilí) Wikimedia Commons
  1. Rabun Taylor předpokládá, že základ chrámu pochází z doby Hadriana, jehož vřelý vztah k Egyptu a jeho božstvům je známý i s odkazem na Villu Adriana, kde je velké Serapeum, čelní Serápidův chrám před umělým bazénem, nazvaným podle egyptského vzoru Canopem. K době Severovců klade dvojité schodiště a epigrafické nálezy se jménem Caracally dává do souvislosti se  znovu zasvěcením Serápidovi.
  2. V roce 1992 Riccardo Santangeli Valenzani navrhl jinou identifikaci. Cassius Dio říká, že Septimius Severus postavil nesmírně velký chrám Bakcha a Herkula, ochránců jeho rodného města Lepcis Magna v Libyi (Cassius Dio 76,16,3). Takový chrám však není uveden v regionálních katalozích. Část vědců se nyní přiklání k názoru, že chrám na Quirinalu byl původně skutečně Bakchův a Herkulův chrám, ale Caracalla jej znovu. zasvětil Salus a Serapis.
  3. Summa summarum. I když se dá podle mnoha vyobrazení z 16. a 17. století docela dobře zrekonstruovat jak velký chrám vypadal, není stále zcela jasné, kdo a kdy tuto kolosální stavbu postavil.
Ještě jedna z kreseb ve středověku od Hermanna Bendera, nazvaná jako chrám boha Sol Invictus

Chrám Serápida – aedes Serapis

Bohužel k rozebírání obřího chrámu, nejspíše chrám Serápida – aedes Serapis,  došlo již v době pozdní antiky za císaře Konstantina, kdy množství materiálu se použilo na stavbu nedalekých Konstantinových lázní. Nicméně mnoho předmětů nalezených poblíž bylo spojeno s chrámem: sochy, architektonická výzdoba a nápisy. Na náměstí Piazza del Quirinale jsou sochy Dioskúrů, Castora a Polluka. Na náměstí Piazza del Campidoglio byly převezeny dvě sochy ležících říčních bohů: jedna představuje Nil, druhá zřejmě Tigrid, ale později se změnila na Tiber.

Zdroj ze 13. století nazývá zbytky budovy Palacium Cornutorum, „Palác rohatých mužů“, kvůli přítomnosti rohatých postav (viz podoba boha Serápida s rohy). Ty musely představovat egyptské božstvo Jupiter Ammon. V chrámu musela být také bronzová socha, jak se můžeme dočíst v příběhu o mučednické smrti Felika a Adaucta (Acta sanctorum).[1] V této době (286 – 305 n.l.) byl chrám zřejmě v celkové formě zachován.

[1] Acta sanctorum  , neboli činy svatých. Na konci 3. století, za vlády Diocletiana a Maximiana, byl duchovní zvaný Felix předvolán prefektem Dracem do chrámu Serápida, Diany a Merkura. Když odmítl obětovat, pronesl motlitbu, která způsobila, že se sochy bohů rozbily. Poté byl Felix zatčen a společně s Adauktem byly roku 303 sťati. Legenda vychází z nepochopeného nápisu rytce a kaligrafa Furia Dionysia Filocala, kterého zaměstnával papež Damasus. Prefekt tohoto jména není k dohledání a připomínaný bratr Felika, rovněž Felix , je Felix z Noly a samotný Felix z Quirinalu je Felix z Monte Pincio.

Vlevo je socha Nilu a napravo Tibery

Schodiště

Vlastní chrám, který mohl být celý postaven z kamene, je podle Taylora možné odlišit od propracovaného symetrického schodiště a chodbového systému postaveného v opus latericium na jeho západě o rozměrech 72 x 54 m. Jak propracované bylo schodiště, lze lépe ocenit, když se obrátíme na kresbu od poloviny 16. století od Martena van Heemskercka (obr. 19). Téměř celá struktura v popředí je původní římskou prací; to je okamžitě patrné jak z jeho zničeného stavu, tak z techniky jeho odlehčovacích a čistých oblouků. Kamenné stupně samotných schodů v počtu 124 byly odstraněny v roce 1348 a použity na schodiště S. Maria di Aracoeli.[2].

[2] Stavba, která dnes přežívá ve zmenšeném stavu měla ve starověkém městě pouze jeden známý protějšek, tzv. nyní zničené monumentální schodiště Titových lázní. Něco z jeho majestátnosti je zachyceno v profilovém pohledu v Berlínském kodexu Heemskerck.

Ve středověku zachycená část velmi dlouhého vnitřního schodiště vedoucího k chrámu. Struktura schodišť (byly z obou stran rampy) je dobře zakreslena A. Palladiem (viz níže).
Schiště z chrámu na Quirinálu bylo přeneseno ke kostelu Santa Maria in Aracoeli na Kapitolu.

Řada umělců nakreslila přiměřeně přesné plány schodiště. Ale jediné spolehlivé plány vlastního chrámu jsou od Andrei Palladia, který byl osobně svědkem odstranění „hlavního tělesa“ (corpo) chrámu v rámci přípravy na stavbu vily Colonna. Během výkopových prací provedl pečlivé měření místa a architektonických prvků tvořících hlavní a vnitřní části. Mezi jeho přípravným náčrtem plánu a finálním dřevořezem, který zařadil do svého Quattro libri di architettura, jsou výrazné rozdíly.

V době, kdy Palladio zkoumal místo, byla oblast systematicky vykopána a očištěna od veškerého mramoru a peperina. Palladio měl spoustu času na pozorování. „Po tři po sobě jdoucí roky byly ze zahrad Colonna každý měsíc odváženy stovky vozíků kamene“ (Lanciani 1897, 430). Většina nebo všechen tento kámen byl rozřezán a přebroušen pro jiné účely, včetně výzdoby Palazzo Farnese, Palazzo Cancelleria, Villa Giulia, kaple Cesi v S. Maria Maggiore a mauzolea Pavla III. a Urbana VIII.

Kresby A.Palladia

Kresby Andrey Palladia, který považoval zbytky velkého chrámu za Jupiterův chrám. Na prvním obrázku je gigantické schodiště. Na dalších jsou rozkresleny detaily chrámu podle zbytků stavby v jeho době (1508 – 1580).

Chrám

Peristasis, základna chrámu měřila přibližně 84 x 68,5 m, krépidoma o třech stupních 78,7 x 53,50. Chrám byl dekastylový, 10 sloupů v čelní frontě potom 8 sloupů ve dvou řadách. Předpokládá se  15 sloupů po stranách a ve dvou řadách a zadní dva pilastry. Sloupy měly v průměru 1,97 m a byly kanelované. Obdélníková cella měla tři lodě, střední širší než dvě boční. Celkově je vidět na řezech celkové tři výškové stupně.

Andrea Palladio píše: Sám věřím, že to musel být Jupiterův chrám: protože když jsem se ocitl dříve v Římě, viděl jsem vykopávat základy této budovy, kde byla objevena některá hlavní města iónského řádu, která byla bezpochyby použita uvnitř chrámu. ; a dokonce bylo poznamenáno, že to byly rohy kolonád, protože střední část, podle mého názoru, byla teprve objevena. Vzhled tohoto chrámu byl ten, který Vitruvius nazývá pseudodipteros, to jest s falešnými křídly: jeho způsob pycnostylu, s tlustými sloupy: sloupy portiku na vnější straně, jsou korintského řádu. Oblouk, vlys a římsa tvořily čtvrtinu výšky sloupů. Lišty architrávu byly velmi ušlechtilým výtvorem. Na dvou stranách byl vlys plný listí; ale na obličeji, i když nebylo možné nic rozeznat, bylo přesto vidět, že na něm byl nějaký nápis. Modely římsy jsou čtyřhranné a přesně uprostřed každého sloupu je jeden. Modely římsy frontispisu jsou všechny svislé. Kolem tohoto chrámu bylo velké nádvoří zdobené sloupy a sochami: a na průčelí byli tito dva velcí koně, jeden rukou Phidias a druhý Praxiteles, kteří dali jméno místu, kde se nyní nacházejí, která se jmenuje Monte Cavallo. K tomuto chrámu, který podle mého názoru musí být největší a nejbohatší stavbou, jaká v Římě byla, se stoupá po velmi pohodlných schodech. Na  Vicus Caprarius rampa se schodišti.

 O materiálech sloupů se v renesančních pramenech mluví jen málo. Flaminio Vacca byl osobně svědkem objevu jednoho z kolosálních sloupů. Jednalo se o marmo saligno, pravděpodobně často se vyskytující druh prokonnéského mramoru s hrubým, fasetovaným, „slaným“ zrnem.“ Žádný z renesančních zdrojů neobjasňuje, zda byly sloupové dříky monolitické nebo segmentované.

Předpokládané ztvárnění štítu, frontonu, s Dioskúry, serápidem a ležícími personifikacemi Tibery a Nilu.

Zahrady

Po stranách základny byly dvě velké nekryté pravoúhlé plochy dlouhé 84 m, rovnající se základně chrámu a každá asi 36 m široká a byly přístupné přes rampu. Součástí byli asi i dva euripi (vodní kanály). Nasvědčuje tomu i nález krokodýla z asuánské žuly (ve sbírce Colonna) velmi blízko chrámu. O vodu asi nebyla nouze, celý komplex napájela Aqua Marcia. Na vnějších stranách byly zdi ozdobené rytmicky se střídajícími půlkruhovými a obdélníkovými výklenky (částečně jsou zachycené na renesančních plánech. Podél ramp na severu a jihu byly rovněž dvě zahrady.

Rekosntrukce chrámu: Progetto Katatexilux z roku 2018 pro Univerzitu Berlín.

Mince se vztahem k božstvům

Mince Bakcha a Herkula na ražbách Septimia Severa a Caracally z vydání z roku 194 našeho letopočtu a 204 našeho letopočtu. Můžeme si představit si, že po roce 213 n. l. dvě sochy byly nahrazeny sochou boha, kterému byl od té chvíle chrám znovu zasvěcen. Tím, komu byl zasvěcen, mohl být stojící Serápis s modiem na hlavě, zdviženou pravou paží a žezlem na levé straně, přítomný na reverzech římských vydání Caracally (3.16, 3.18, 3.20-3.24, obr. 8), by mohl představovat kultovní socha. Ve dvou kuželech je místo toho zobrazen Serápis sedící na trůnu (viz úvodní obrázek rekonstrukce chrámu).

Na zlatém aureu je na reverzu zobrazen Liber Pater a a Hercule (viz teorie Riccarda Valenzaniho). Převzato z CNG

Epigrafické nálezy

Jedna z verzí, kdy byl chrám postaven, je doba císaře Caracally, tedy Severovců; tomu napovídá více dochovaných nápisů a nepřímých důkazů. V epigrafické oblasti se hodně angažoval český badatel evropského formátu, akademik Ladislav Vidman.

  1. Chrám Serapida nápadně postrádá antické vyprávění o jeho podrobnostech, ale jeho identita nachází oporu v epigrafickém záznamu. Palazzo della Molara na Piazza delle Tre Cannelle obsahoval mramorovou základnu s nápisem CIL 6.573 „Serapi Conservatori

Poslední dva ze základních nápisů lze připsat Caracallovi – císaři, který podle Historia Augusta (znovu) zavedl kult Isidy do Říma a postavil četné svatyně na počest bohyně.“ Protože Serápis je obvyklý společník Isidy, předpokládal Hülsen, že tato pasáž by mohla být považována za pozitivní důkaz jeho hypotézy. Jméno císaře Markus Aurelius Antoninus je známé spíše pod přezdívkou Caracalla.

  1. CIL 6.573=30797 = 36570 = Vidman DEO [i]N CVIVS TVTELA DOMVS EST
  2. V základech Palazzo Capranica del Grillo na Via Nazionale, docela blízko vily Colonna, byl objeven řecký nápis IG XIV.1024 = IGRR2.101 = Vidman: „Pro bezpečnost císaře Marka Aurelia Antonina Velikého Augusta, Diovi Heliovi Velkému Serápidovi.“
  3. z nápisů je možná nejdůležitější je nápis( i když to není primárně dedikační, ale mohl být nad vchoden) CIL 6.570, ILS 4387 = Vidman: „SERAPIDI DEO…. [invicto imp(erator) Caes (ar)] AVRELLIVS ANTONINV[s Pius Felix Aug (ustus), pont]IFEX MAX(imus), TRIBVNIC(ia) POTE[st(ate) …] AEDEM…“ [3]

[3] Nápis znamená, že jediný dochovaný panel tohoto posledního nápisu je nyní ztracený; byl údajně objeven na místě kostela S. Silvestra a později zapuštěn do podlahy nedalekého kostela S. Agata dei Goti (známý také jako San´t Agata alla Suburra. Ten je historicky velmi zajímavý. Nápis byl instalován do tohoto kostela Flaviem Ricimerem, praktickým vládcem pozdního Říma při výstavbě kostela v roce 460. Ten byl postaven pro Góty, jak napovídá název kostela. Ti však vyznávali ariánskou víru, proto kostel převzala katolická církev v době pontifikátu Řehoře Velikého až v roce 592 nebo 593. Na mozaiku se bohužel v roce 1589 zřítila apsida. Jedná se o jediný ariánský kostel, který se zachoval.

Půdorys chrámu s vyznačenými částmi , které jsou buď stále viditelné,nebo byli zdokumentovány a již nejsou k vidění. Převzato z publikace Maria Cristina Capanna_ Ancora sul complesso templare severiano del Quirinale

Prameny:

Historia Augusta (Portréty světovládců II.), 1982

Cassius Dio: Historia Roma na Lacus Curtius

Aurelius Victor: Liber de Caesaribus (Kniha o císařích, 1975)

Zdroje:

Rabun Taylor: Hadrian´s Serapeum, American Journal of Archeology, vol. 108, No. 2, 2004, JSTOR

Maria Cristina Capanna: Ancora sul complesso templare severiano del Quirinale, MEFRA 2021

Alessandro Spila: The double Stairway of the Temple of Serapis on the Quirinal Hill: Fame and Oblivion in the Early Modern Period, Pegasus, 2018

Ottavio Burarelli: Il tempio Serapide sul Quirinale. Note di archeologia e topografia tra Anticchita e Medioevo, in American Journal of Ancient History, ed. De Sena, 2013

Alessandro Spila: The double Stairway of the Temple of Serapis on the Quirinal Hill: Fame and Oblivion in the Early Modern Period, Pegasus, 2018

R. Lanciani: Di un frammento ancora inedito della pianta di Roma antica da riferire alla regione VII, in BCAR, 22, 1894

Samuel Ball Platner: A Topographical Dictionary of Ancient Rome, Thomas Aschby 1929)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.