Marcus Claudius Fronto (zabit v bitvě roku 170 n. l.)

Forum Traiani. Foto: Wikimedia Commons

Padl, statečně bojoval do posledního dechu za republiku

ad postremum pro re publica fortiter pugnans cecideri.

epitaf CIL 06, 41142 EDCS-01000261 Forum Traiani

M(arco) CLAVDIO [Ti(beri)] f(ilio) Q[uir(ina)]
FRONTONI CO(n)S(uli)
LEG(ato) AVG(sti) PR(o) PR(aetore) PROVINCIARVM DACIARVM ET [Moesiae]
SVPER(ioris) SIMVL LEG(ato) AVG(usti) PR(o) PR(aetore) PROVINCIA[rum III]
DACIAR(um) LEG(ato) AVGG(ustorum) PR(o) PR(aetore) MOESIAE SVPER(ioris) [et]
DACIAE APVLE(n)SIS SIMVL LEG(ato) AVGG(ustorum) PR(o) PR(aetore) PRO
VINCIAE MOESIAE SVPER(oris) COMITI DIVI VERI
AVG(usti) DONATO DONIS MILITARIB(us) BELLO AR
MENIACO ET PARTHICO AB IMPERATORE AN
TONINO AVG(usto) ET A DIVO VERO AVG(usto) CORONA
MVRALI ITEM VALLARI ITEM CLASSICA ITEM
AVREA ITEM HASTIS PVRIS IIII ITEM VEXILLIS
IIII CVRATORI OPERVM LOCORVMQ(ue) PVBLICOR(um)
MISSO AD IVVENTVTEM PER ITALIAM LEGEN
DAM LEG(ato) AVGG(orum) PR(o) PR(aetore) EXERCITVS LEGIONARII
ET AVXILIOR(um) PER ORIENTEM IN ARMENIAM
ET OSRHOENAM ET ANTHEMVSIAM DVCTO
RVM LEG(ato) AVGG(ustorum) LEGIONI(s) PRIMAE MINERVI
AE IN EXSPEDITIONEM PARTHICAM DEDVCEN
DAE LEG(ato) DIVI ANTONINI AVG(usti) LEG(ionis) XI CL(audiae) PRAE
TORI AEDILI CVRVLI AB ACTIS SENATVS QVAES
TORI VRBANO XVIRO STLITIBVS IVDICANDIS
HVIC SENATVS AVCTORE IMPERATORE M(arco) AV
RELIO ANTONINO AVG(usto) ARMENIACO MEDICO
PARTHICO MAXIMO QVOD POST ALIQVOT SE
CVNDA PROELIA ADVERSVM GERMANOS
ET IAZYGES AD POSTREMVM PRO R(e) P(ublica) FORTITER
PVGNANS CECIDERIT ARMATAM STATVAM [poni]
IN FORO DIVI TRAIANI PECVNIA PVBLICA CEN[suit]

Frontonova rodina pocházela z Malé Asie a jeho otec byl římským senátorem. Frontonův epitaf na podstavci jeho sochy a další epigrafický nápis zaznamenávají jeho úřednickou kariéru a především vojenskou službu již od doby Antonina Pia, kdy velel legio XI Claudiae a poté za císařů Marka Aurelia a Lucia Vera (jako člen jeho štábu, comiti), kdy obdržel dva příkazy k velení. Jeden jako legát legio I Minerva, se kterou osobně odešel z Bonny na Rýnu v roce 162 na východ a zúčastnil se války s Parthy (161 – 166) a druhý v pozici polního velitele, vyššího legáta (legatus Augustus pro praetore) legií a spojenců v Arménii, v provincii Osroene a Anthemusii. Držitel vysokých vojenských vyznamenání a ocenění: od Lucia Vera dostal corona murali [1], vallari [2], corona aurea [3] a byl držitelem také čtyř hastis puris [4] čtyř vexilla [5]. Fronto opustil východ před dokončením parthské války a zapojil se v roce 165 do náboru římské mládeže do dvou nových legií Marka Aurelia Italica II a Italica III. Bojoval „v řadě úspěšných bitev proti Germánům a Jazygům“ (aliqvot secunda proelia adversus Germanos et Iazyges).

Rovněž jsou v nápisech zmíněny civilní úřady: konzul, kvéstor, prétor, kurulský édil, decemvir stlitibus judicandis [6], proprétor.

V Markomanských válkách, v letech 166 – 168 sloužil na „horké“ dunajské hranici ve funkci polního velitele i správce provincie Moesia Superior a v roce 168 doprovázel oba císaře do Sirmia. Po smrti Sexta Calpurnia Agricoly začal spravovat i sousední provincii Tres Daciae, v té době velel asi 50 000 mužů (4 legie a 60 auxiliari)

V kampani roku 170, však Frontonovo štěstí vyprchalo: „Padl, statečně bojoval do posledního dechu za republiku“, ad postremum pro re publica fortiter pugnans ceciderit

Latinské pojmy :

1 – Corona murali, vojenské vyznamenání, zlatá koruna v provedení s cimbuřím byla udělována prvnímu vojákovi, který překonal zeď obléhaného města a úspěšně zde umístil standartu.
2 – Corona vallari nebo castrensis, vojenské vyznamenání, zlatá koruna s ornamentem palisády.
3 – Corona aurea, vojenské vyznamenání
4 – Hasta puris, vojenská dekorace, malý zlatý oštěp, za zásluhy nebo za záchranu občana (Tacitus) Hasta byl oštěp (Plinius 7.28..29, Seutonius - Claudius, 28.1 - "kopí bez špičky").
5 – Vexilla, vojenské vyznamenání, prapor, standarta vyšívaná zlatou nití
6 – decemvir stlitibus judicandis, výbor deseti pověřený rozhodováním právních sporů

CIL 03, 01457 EDCS -26600893 od obyvatel Colonia Traiana Sarmizegetuza, „patron, nejodvážnější muž, nejštědřejší proprétor (praeside). Proprétor Dacie 168-170

M CL TI FILIO QVIRIN
FRONTONI COS LEG AVG
PR PR TRIVM DAC ET MOES SVP
COMITI DIVI VERI AVG DONAT
DONIS MILIT BELLO ARMEN ET PARTH AB
IMP ANTONIN AVG ET A DIVO VERO AVGVS
CORON MVRAL ITEM VALLAR ITEM CLASSIC
ITEM AVREA ITEM HAST PVRIS IIII ITEM VEXILL
CVRATOR OPER LOCORVMQ PVBLIC LEG LEG I MIN
LEG LEG XI CL PRAETORI AEDILI CVRVLI AB ACTIS
SENATVS QVAESTORI VRBANO DECEMVIRO
STLITIBVS IVDICANDIS
COL VLP TRAIAN AVG DAC
SARMIZ PATRONO
FORTISSIM DVCI AMPLISSIM
PRAESIDI

Timisoara - Muzeul Banatului, Lapidarium Foto: Ortolf Harl 2010

Zdroje:

CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum, Epigraphik – Datenbank Clauss / Slaby EDCS
Maxeld, Valerie A.: The Dona Militaria of the Roman Army
A. Goldsworthy: Complet Roman Army,                                                                                                      
Timisoara - Muzeul Banatului, Lapidarium Foto: Ortolf Harl                                                                    
Slovník antické kultury, 1973                                                                                
The Cambridge Ancient History XI

 

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.