Neonovo baptisterium v Ravenně

Neonovo baptisterium (Baptisterium ortodoxních)

Jedno ze dvou velkých baptisterií v Ravenně (druhé je Baptisterium ariánů). Popisovaná stavba je Baptisterium ortodoxních neboli Neonovo baptisterium nebo také San Giovanni in Fonte. Nádherná výzdoba baptisteria ukazuje na pozdní antiku a potvrzuje, že i v době, kdy procházela římská říše na západě krizí (Orestes, Julius Nepos, Romulus Augustulus a další postavy), dokázali umělci a řemeslníci stále vytvářet nádherná díla, která nelze neobdivovat. Baptisterium je další doklad velikosti, bohatství a kulturní vyspělosti římské říše, byť s křesťanským obsahem.

S velkou pravděpodobností se jedná o nejstarší památku ve městě. Podobně jako Baptisterium ariánů a většina jiných staveb určených pro křty věřících, je stavba osmiboká, iniciovaná biskupem Ursem na konci 4. stol. nebo začátkem 5. stol. n. l. a byla postavena na místě římských lázní. Původně bylo připojeno k bazilice Anastasis, která byla zničena v 18. stol. Baptisterium bylo dokončeno biskupem Neonem na konci 5. stol. n. l. (451-475) Z té doby pochází mozaiková výzdoba a od něho má baptisterium název. Baptisterium se postupem doby propadlo v nestabilním podloží Ravenny  asi o 3 m.

Osmiboká stavba určená pro křty nových zasvěcenců do křesťanské víry, je postavena z cihel a zakončena kupolí z dutých terakotových trubek pro úsporu hmotnosti. Baptisterium bylo vyzdobeno pozdně římskými mozaikami a štukovými reliéfy a jedná se o názorné ilustrativní dědictví římské říše i když motivy mozaik a štukové výzdoby jsou raně křesťanské. V centru baptisteria je umístěn mramorový bazének (piscina) s reliéfem kříže a pochází z pozdější doby. Strop je ve tvaru obvyklém jako v ostatních ravennských mozaikách. Mozaiky jsou technicky i výtvarně dokonalé, jde o jasné dědictví pozdní antiky.

Mramorový bazének pro křest. Foto autor textu

Ve středu kupole baptisteria je nádherná mozaika rozložená v soustředných kruzích jako velké kolo. Centrální medailon zobrazuje křest Krista od Jana Křtitele v řece Jordán a sestoupení Ducha svatého v podobě sestupující holubicí, která připomíná holubici na mozaice ariánského baptisteria rovněž v Ravenně.

Nahý Ježíš, ponořený do průzračné vody Jordánu, má po pravici Jana Křtitele a po levici personifikaci řeky Jordán. Uvažuje se, že Kristova tvář byla před restaurováním rovněž bezvousá, jako v druhém baptisteriu v Ravenně. Centrální výjev na medailonu je obklopen velkým vnitřním pásem s dvanácti apoštoly na modrém pozadí. kteří nesou koruny v zahalených rukou a jdou pomalu v procesí. Muži, z nichž každý je na mozaice označen jménem, ​​jsou vyobrazeni v tmavě modré a třpytivé zlaté.

Detail kupole, kde je mozaika znázorňující křest Ježíše. Wikimedia Commons
Centrální mozaika s vyobrazením křtu a dvanáct apoštolů v kruhu obklopující střed kopule. Foto: autor textu

Pás pod apoštoly se skládá z architektonických prvků, apsid a balkonů (připomínající fresky s architektonickými motivy druhého a čtvrtého pompejského stylu), zdobených mozaikami akantových listů na modrém a červeném pozadí. Vnější prstenec mozaiky je rozdělen do osmi částí, se střídavě prázdnými trůny, které představují Kristovo božství, a oltáři s otevřenými knihami evangelií. Trůny jsou obklopeny vyobrazením nebeských zahrad, zatímco oltáře jsou lemovány prázdnými židlemi, které představují místo vyhrazené v nebi pro Vyvolené. Foto níže

Pás s apsidami a balkony (popis nad fotografií) Wikimedia Commons
Štuková výzdoba mezi pilastry

Pod nimi jsou štukové oblouky popírané pilastry (polosloupy) a po straně každého oblouku jsou vždy dva proroci a biblické výjevy. Oblouky u podlahy baptisteria lemují čtyři apsidy a čtyři vyplněné prostory s mramorovým obložením. Čtyři nápisy na obloucích apsid jsou biblické citace a parafrází. Mezi oblouky jsou menší mozaiky apoštolů. Vykládané mramorové vzory na stěnách, včetně porfyrových disků a zelených mramorových obdélníků, jsou zachovány ještě ze starověkých římských lázní. V bočních nikách, apsidách je k vidění byzantský oltář a římská mramorová váza. Velká osmiboká křtitelnice uprostřed pochází z 12. nebo 13. století.

Jedna z apsid, ve které je umístěna antická mramorová váza. Foto: autor textu

Pravá paže Jana Křtitele, holubice a Kristova hlava jsou restaurované z 18. století. Miska, kterou svatý Jan používá k nalévání vody, byla přidána v 19. století římským řemeslníkem jménem Felice Kibel, který byl pověřen restaurováním mozaik a trochu to přehnal s kreativitou.

Na detailu je zachycena jedna z apsid a jedna stěna s mramorovou výzdobou, jenž pochází ještě z antických římských lázní. Foto: autor textu
Detail výše popsaného pásu pod kupolí, která se vyznačuje obrazy připomínající druhý a čtvrtý pompejský styl. Wikimedia Commons

Zdroje:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.