Sicilský ostrov Mozia ve válce mezi Kartágem a Řeky

Ostrov Motya, který je několikrát zmiňován Diodórem Sicilským při popisu punských válek, byl zničen roku 397 př. n. l. Dionýsiem I., vládcem Syrakus, po dlouhém obléhání během válek mezi Kartágem a řeckými městy na Sicílii. Dionýsios I. byl jednou z hlavních postav řecké a evropské historie, za jeho vlády byly Syrakusy nejmocnější město řeckého světa s 27 km hradeb a 14 věžemi. Podle Diodóra Sicilského nechal vyrobit 140 000 sad zbraní a postavit 200 nových válečných triér a 500 transportních lodí. Navrhl novou loď, která v pozdějších letech brázdila Středozemní moře, quinquereme. Dionýsos předznamenal dobu Alexandrova Velikého a Augusta. Jestliže byl označován tyranem (forma vlády se označovala jako tyrannis – tyrannida), tak to v řeckém světě označovalo vládce, který vládl neoprávněně, na rozdíl od monarchie. Slavné je dobytí kartaginského ostrova Motya syrakuským vládcem Dionýsiem I., kdy při obléhání byly Řeky snad poprvé použity katapulty. „Tato zbraň vytvořila zděšení, protože byla vytvořena v tuto dobu“ (Diodorus Siculus). Tím míní, že do té doby nebyly zmínky o takové zbrani. 

Umělecká rekonstrukce katapultu, konstrukce Biton, navržená Schrammovou a Marsdenovou interpretací.. Wikimedia Commons, Autor: Ferruggia Aldo
Ostrov Mozia je na kraji západní strany Sicílie blízko města Trapane

Na západním cípu Sicílie leží Egadské souostroví a přímo u pevniny, v blízkosti dnešního města Marsaly, jsou tři ostrovy, z nichž největší je Isola Grande, který uzavírá lagunu Stagnone. Uvnitř laguny je nejmenší ostrov Isola Santa Maria a třetí ostrov je historický ostrov Motya, dnes Mozia (Isola di Mozia), která se stala díky své strategické poloze jednou z nejvýznamnějších kartaginských držav na Sicílii, na mapách můžeme zaregistrovat i označení Isola San Pantaleo. Ostrov leží z geografického hlediska velmi blízko nejkratší spojnice na trase ze Sicílie do Kartágu a tak není divu, že význam ostrova byl veliký, zvlášť když poloha uvnitř laguny vytvářela příznivé podmínky pro lodní dopravu a přístav. To bylo to, co Kartáginci, jako zkušení námořníci, vyhledávali především. Osídlení ostrova je možné vysledovat až do 8. stol. př. n. l., kdy Kartáginci ostrov zcela ovládli, ale jsou zde také potvrzené malé zbytky osídlení z doby bronzové. I když i zde byly patrné řecké vlivy, ostrov byl spolu s Panormem (dnešní Palermo) a Solunte (blízko Palerma) nejdůležitější kartaginskou baštou na Sisílii.

Letecký snímek ostrova s jasně patrným přístavem (kothon) na spodní straně snímku. Autor: Lorenzo Nigro

Celý ostrov byl při budování rozvržen jako město s civilní i vojenskou částí, přístavem, svatyněmi a nekropolí a byl po celém obvodě obehnán hradbami, které byli vyztuženy věžemi. Specifikem byla cesta, která ještě nyní její část vede pod vodní hladinou a spojovala ostrov s pevninou. Cesta byla několikrát přestavovaná a používala se až do roku 1960. Jméno Motya (původní, starověké jméno) má několik etymologických vysvětlení a shoduje se s nalezenými mincemi, na kterých je vyraženo MTW, což je fénicky Motya a řecky měl ostrov název Motue.

Kartaginci a jejich výzbroj. Převzato z https://phoenicia.org/carthagearmor.html
Kartaginci a jejich výzbroj. Převzato z https://phoenicia.org/carthagearmor.html

Dobytí ostrova Řeky v roce 398 př. n. l.

Ve třetí válce proti Kartágu v letech 398 až 392 př. n. l. dobyl Dionýsios i některá řecká města na italské pevnině, v korintské válce se stal vojenským spojencem Sparty a především se snažil po sedmi letech příprav ovládnout celou Sicílii. Dionýsios na svém tažení na západ Sicílie, který byl pod kartaginskou kontrolou, využil vzbouření řeckých měst a posiloval svoji armádu nejen Řeky z těchto měst, ale také endogeními obyvateli Sicílie, Sikány a Sikely. Když dosáhl Motye, jeho armáda prý čítala na 80 000 mužů pěchoty a 3 000 jezdců. Svého bratra Leptina nechalm aby blokoval Motyu a sám se vydal dobývat další místa na západě Sicílie. Mezitím kartaginské loďstvo připlulo pod velením Himilkona k Syrakusám (také Himilco z rodiny Magonidů byl bratranec Hannibala Maga, jenž byl díky svým vojenským úspěchům zvolen „králem“, vedl vojsko proti Řekům již v roce 406 př. n. l.) V Syrakusách část zde ukotvených lodí zničil a část použil, ale na obsazení Syrakus neměl už dost sil. Cíle, kterým bylo Dionýsovo přerušení tažení na západ, nebylo dosaženo. Himilkon odplul ze Syrakus a ke  konci léta se dozvěděl, že Dionýsios kotví u Motye, kde kontroloval severní stranu laguny, . Na na jihu pevniny zapálil transportní lodě Řeků.

Kartáginský hoplit z elitní jednotky. Vyobrazení je na základě syrakuské mince. Wikimedia Commons. Autor kresby: Aldo Ferruggia.
Kartáginský bojovník. Autor kresby: Peter Harper.

Dionýsius se vydal k městu Eryce (dnešní Castelo di Venere), které se vzdalo a pozemní armáda se vydala vítězně obléhat města Segestu a Entellu na západě Sicílie. Poté přistoupil s celým vojskem k obléhání Motye. Dionýsios nechal postavit obléhací věže a katapulty na východní straně tehdejšího poloostrova a mohl tak ostřelovat kartaginské lodě. Možná se jednalo o první použití katapultů. O dalším se zmiňuje Titus Livius z roku 386 př. n. l. a Vegetius o obraně Capitolu proti Galům v roce 390. Himilkon se po příjezdu skutečně pokusil napadnout lodě, které se chystali Řekové přetáhnout přes pevninu. Dionysius totiž nechal postavit dřevěnou cestu přes šíji (tehdy byl ostrov Isola Grande spojen s pevninou u Birgi), přes níž vojáci přetáhli nějakých 80 lodí triér z celkového počtu 120 lodí triér i quinquerém na sever a po vnější linii se mohli dostat na jih a Kartagincům by tak hrozilo obklíčení ze severu i jihu. Himilkon na ně tedy zaútočil. Nicméně Dionysius obsadil tuto stranu poloostrova svými katapulty, zatímco lučištníci a prakovníci obsadili paluby. A jakmile Himilco zahájil útok na řecké galéry, přivítalo ho monstrózní krupobití střel. Když teď zjistill, že vypuštění řeckých galér je dobře chráněno, nemohl nijak zabránit přetažení lodí a jejich odplutí na jižní stranu poloostrova a Motye. Himilkon čelil velké převaze lodí v nevýhodném postavení a raději odplul do Kartága.

Průběh námořních akcí před obléháním ostrova Řeky.

Nyní Motya zůstala v době řeckého obléhání bez podpory lodí a mohla jen málo podniknout proti útočícímu vojsku. Dionýsios nechal buď postavit novou cest a molo nedaleko severní brány u které ústila cesta z pevniny; ta byla částečně zničena samotnými Kartáginci a předpokládá se, že rovněž využil zbytky přistávacího mola a cesty mezi pevninou a otrovem pro postavení pohyblivých věží a jejich přisunutí k hradbám. V nich  umístěné katapulty a vojáci útočily na hradby a severní bránu Motye kameny a šípy.  Obráncům se podařilo díky nově postaveným vysokým obranným věžím některé z nich zapálit, ale byly ty byly rychle uhašeny. 

Dobytí Motye v roce 398 př. n. l. Autor kresnby: Johnny Shumate. Flickr

                                               Historie ostrova po bitvě

Dionysius nechal na místě Leptina s e 120 loděmi, jenž měl bránit ostrov i okolí proti možné invazi z Kartága. Samotnému ostrovu vele Syrakusa Bitón s oddíly, ve kterých převažovali Sikelové. Obyvatelé, kteří pohromu přežili, založili s pomocí Himilkona, který se vráti následujícího roku a bez problémů získal ostrov zpět, město Lilybeum na pevnině, nedaleko od ostrova, u mysu Capo Boeo. Tato lokalita svým významem nahradila ostrov Motyi, jenž již byl jen řídce osídlen až do doby arabské nadvlády. Lilybeum bylo opevněno ještě lépe než Motya. Když král Pyrrhos I. v roce 279 př. n. l. dobyl celou Sicílii, bránili Kartáginci svou poslední pevnost Lilybaion s takovou houževnatostí, že král musel po dvou měsících obléhání vzdát. Kartaginský útok proti Messině, který rozpoutal první punskou válku, vzešel z města Lilybea. Posílené obyvateli   Selinunta zůstalo po celou válku kartáginskou operační základnou a po celých devět let (250 až 241 př, n. l.) až do jejího konce vzdorovala obléhacímu umění Římanů. O bléhání Lilybea bude publikován článek.

V 11.stol. jej Normané věnovali mnichům z opatství Svaté Marie z Marsaly. Poté patřil ostrov jezuitům a konečně na konci 19. stol. jej koupil anglický průmyslník Joseph Whitaker, zaváděl na Sicílii výrobu sladkého vína, chutí podobného madeirskému. A Joseph (Giuseppe) Whitaker spolu s G. L. Casciou uskutečnili základní archeologické práce na ostrově, které probíhali prakticky nepřetržitě v letech 1900 až 1930 a v roce 1921 vydal v Londýně velmi hodnotnou knihu Joseph I. S. Whiteker: Motya, a Phoenician Colony in Sicily Motya, Motya phoenická kolonie na Sicílii, která je stále aktuální, i když později probíhaly další výzkumy Motye. V roce 1971 byla založena na jeho počest nadace, sídlící ve Villa Malfitano v Palermu.

Popis ostrova. Na jihu je přístav kothon a jižní brána. Napravo od něj kasárna (barracks). Všechny oblasti ostrova jsou popsány v textu. Autor nákresu: Jona Lendering.

Plán ostrova

Celý ostrov byl opevněn pomocí hradeb, vysokých 8 až 9 metrů a tloušťky přibližně 6 metrů, rytmicky vyztužených 20 čtyřbokými věžemi. Hradby byly postaveny několika stavebními technikami a použitý materiál byl dovážen z pevniny. Časově lze práce datovat do období mezi polovinou 6. stol. a koncem 5. stol. př. n. l. Na východní straně jsou zbytky věže (východní věž), která obsahuje zbytky schodů. Ze čtyřech, pravděpodobně hlavních bran, jsou pozůstatky pouze dvou, Severní a Jižní brány. Vzhledem k nedostatku místa byly domy až šestipatrové a mnohdy vyčnívaly přes hradby.

Zbytky severní brány, která byla postavena na konci cesty k pevnině (částečně ponořená). Foto: autor textu

Severní brána a přístav

Severní brána byla extrémně důležitá, protože chránila konec cesty, který spojoval ostrov s pevninou a skládala se ze dvou vnějších bastionů, šikmo umístěných na vnější linii. Brána pochází z konce 5. stol. př. n. l., z jedné z posledních fází fortifikace Motye a byl to jeden z klíčových bodů obrany ostrova. Cesta od pevniny k ostrovu tak končila u monumentální severní brány, kde se rozvětvila do dvou cest chráněných třemi vnitřními branami, umístěnými 20 m od sebe. Na kamenech položených na cestě jsou stále patrné vyjeté koleje od vozíků. Brána byla pravděpodobně zdobená pískovcovými skupinami soch, znázorňujícími lvi útočící na býka. Je možné je vidět v muzeu na ostrově.

U severní brány jsou jasně patrné vyjeté koleje od vozíků. Foto: atuor textu
Svatyně Capidazzu. Foto: autor textu

Cesta, která je dnes je pod vodou, spojovala na severu ostrov s pevninou Birgu. Byla 7 m široká, tvořená vápencovými bloky, měřila na délku zhruba 1 715 m. Cesta byla určená pro vozy a užívala se hlavně při odlivu. Postavena byla v době největšího rozkvětu Motye, tedy přibližně v polovině 6 stol. př. n. l. a měla jak obchodní, tak i obrannou funkci. Podle dostupných informací se zdá, že cesta byla pod vodou v době odlivu již od antických dob. Diodorus Sicilský popisuje, že byla před obležením ostrova ze strategického důvodu zčásti zničena, aby mohli obyvatelé lépe hájit ostrov. Asi 100 od severního pobřeží byla objevena vedle cesty struktura, která ukazuje na přístaviště. Má délku 45 m a variabilní šířku 4 až 10 m. Dvě hlavní sakrální oblasti za Severní branou, které byly vykopány a popsány jsou jako Capidazzu a Tophet.

Starší snímek s typicky sicilským vozíkem na části cesty, kdysi spojující ostrov s pevninou. Převzato z https://www.isoladimozia.it/isola/

Svatyně Capidazzu

je poměrně blízko od Severní brány a jméno, jak popisuje Whitaker, je ze sicilského dialektu a znamená Velký klobouk. Budovy pocházejí z různých období a byly odkryty při několika výzkumných akcích od roku 1964. Celý areál byl obestavěn zdí, ze které zbyly pouze základy a byl využívám po celé 7. stol. před. n. l. pro obětní úkony, byly zde nalezeno velké množství zvířecích kostí z obětovaných zvířat. Okolo hlavní budovy je několik místností a cisteren na vodu, protože na ostrově není pramen. Do dnešních dnů je dešťová voda zachycována do cisteren. Zachovaly se fragmenty podlahových mozaik, pocházejících z byzantského období. Velmi blízko Capidazzu je výrobní oblast K, kde byly umístěny hrnčířské dílny s dvěma pecemi.

Na snímku je posvátný okrsek Tofet, obvyklé obětní místo Kartáginců. Jsou vidět pohřební stély, další jsou umístěny v místním muzeu. ZaTofetem leží nekropole. Foto: autor textu .

Ostatní objekty na ostrově

Pokud jde o městské osídlení, bylo velmi husté, domy měly většinou patra a rovnou střechu. Ulice neměly, na rozdíl od řeckých aglomerací, pravidelnou zástavbu. Některé domy byly objeveny v centrální části ostrova a jsou označeny jako oblast „B“. Přední frontou byly postaveny k ulici vedoucí od severu na jihozápad. Z archeologických nálezů je zřejmé, že zde život pokračoval i po zničení ostrova v roce 397 př. n. l. Velmi blízko je shluk šesti nebo sedmi domů, označených jako oblast „A“, které jsou velmi hustě umístěné se zdmi postavenými suchou metodou z opracovaných kamenů a nevypálených cihel. Velmi důležitý z hlediska posouzení stavební vyspělosti a umění je takzvaný „Dům mozaik“ na jihovýchodním pobřeží Mozie. Na podlaze domu jsou mozaiky s bílými, černými a šedými kostkami. Jsou orámovány motivy palem a lotosovými květy. Uvnitř jsou bojující zvířata a na vedlejší podlaze je jelen se lvem. Nález je unikátní, nikde jinde na Sicílii se nic podobného nenašlo a v porovnání s mozaikami, vyskytujícími se v řeckých aglomeracích na Sicílii, je umělecká hodnota je docela vysoká. Na ostrově jsou ještě oblasti zóna K, zóna E, zóna B, zóna D, většinou zde najdeme zbytky obytných domů.                                                                                                                                        Na jižním pobřeží, blízko Jižní brány je budova nazývaná „Kasárna“ (la Casermetta) s nejasným datem vzniku. Nachází se blízko jedné z věží vsazených do ostrovních hradeb a je postavená z tufových bloků, které jsou i ve fortifikaci, jenž je z složena z různého stavebního materiálu. Zachovaly se schody, které vedly do patra, jenž se nedochovalo. Zajímavé jsou červené stopy na blocích. Jsou způsobené ohněm a nejvíce patrné je to okolo dveří, které měly dřevěné ostění. Je dost možné, že budova byla zničena během vydrancování Mozie po dobytí syrakuským tyranem Dionýsiem.

"Kasárna". Některé z kamenů jsou výrazně načervenalé, což způsobil velký požár, pravděpodobně po dobytí ostrova.
Černobílé mozaiky z Domu mozaik. Foto: autor textu.

Jen pár kroků od tohoto místa leží velká Jižní brána, která byla samozřejmě součástí opevnění a největší část byla postavena okolo 5 stol. př. n. l. Chránila vjezd do vnitřního přístavu a zdá se, že na západní straně stála ještě jedna velká věž. Velmi těžko se dá určit vnitřní části budov díky díky různé stratifikaci, nicméně se zdá, že časově spadají do období vzniku kothonu.

Kothon a jižní brána dle L Nigra. Autory jsou Frederico Caliari, P. Agostini a C. Gentilini

 

Kothon je ojedinělá umělá nádrž, v minulosti spojená s mořem plavebním kanálem. Byl postaven mezi koncem 6. a začátkem 5. stol. př. n. l. pro komerční využití a pravděpodobně se v něm vykládalo a nakládalo zboží. Samotná laguna Stagnone poskytovala dostatečnou ochranu před větrem a vlnami, ale Mozia potřebovala i přístav jako takový. Kothon vypadá jako plavecký bazén, je obdélníkového tvaru s rozměry 51 x 35m a hloubkou 2,5m. Zadní část je vykopaná ve skále a boky jsou postavené z tufových kvádrů dovezených z pevniny. Zajímavý je kanál, který měří 23 m na délku, ale je nyní uzavřen díky stavebním úpravám. Kanál má tvar žlabu, po celé délce není rovný a stěny nejsou zcela kolmé, ale otvírají se směrem nahoru, pravděpodobně kvůli stabilitě stěn. Kanál je tvořen kamennými kvádry. Teorií, k čemu sloužil kothon je několik, jedna z nich hovoří o možnosti suchého doku, ale převažuje názor, že byl využíván pro vyložení a naložení lodí zbožím.

Celkový pohled na kothon a přilehlý temenos s chrámy Baala, bohyně Astarty a jiné sakrální struktury. Foto: L. Nigro
Vniřní přísta, kothon, spojený s mořem úzkým kanálem, který na vzdálené straně (jižní) kothonu

Posvátný okrsek

V těsné blízkosti kothonu jsou zbytky Baalova chrámu, tedy náboženský, sakrální objekt. Na jednom z posledních výzkumů na Mozii se podílela Sapienza – Universita di Roma v letech 2004 – 2011 a jako jeden z hlavních bodů zájmu byl i chrám u Kothonu a celý temenos. Je pozoruhodné, že podobný chrám foinického původu nebyl v západním Středomoří objeven a ve východní části jsou pouze dva podobné foinické chrámy: Chrám obelisků v Byblu v Libanonu a chrám Maabed v Amritu v Sýrii. Je to typický východní chrám s nezakrytým vnitřním prostorem uprostřed (srovnej s chrámem Dia Olympského v Agrigentu)

 

Rekonstrukce chrámu C1 v posvátném okrsku. Stavebí fáze z 5 až 6. stol. př. n. l.. Autor: Lorenzo Nigra.
Nádherná socha mladého vozataje. Foto: autor textu

Muzeum J. Whitakera a socha vozataje

Kousek od mola, kam lodě přivážejí návštěvníky je Muzeum J.Whitakera, který měl, největší podíl na zahájení archeologických prací. Jsou v něm soustředěny nálezy z ostrova a jako hlavní atrakce je zde umístěna překrásná socha mladíka nazvaná Giovane di Mozia, možná práce slavného řeckého sochaře Pythagora z Reggia. Byla vytvořena kolem 5. století př. n. l. z bílého mramoru a objevená byla při výzkumné práci University Palermo v r. 1979 v blízkosti oblasti K, tedy u hrnčířských dílen. Oproti jiným, řeckým sochám je mladík oblečený do splývavé tuniky, přepásané v oblasti prsou a v ní vyniká jeho atletické tělo. Byla nalezena bez rukou, s perfektně oddělenou hlavou, která se našla nedaleko a bez dolní části nohou. Levá ruka byla opřena v bok, kde jsou vidět otisky prstů a levá byla zdvižena. Je vysoká 1,81 m. Není vůbec známé, koho socha představuje. Bylo vysloveno tolik různých domněnek, že je nemá cenu uvádět. Jedno je jisté, je to neobvykle krásná socha a z období antiky takových soch moc není. Byla vystavena k příležitosti ZOH v Turíně.

Jinak sbírky obsahují esenci všeho, co se vyzdvihlo na denní světlo při různých archeologických výzkumech od dob J. Whitakera až do doby nedávno minulé. K vidění jsou vázy, amfory, skleněné zboží, nádobky na světlo, kusy zbraní, bronzové hřeby z lodních konstrukcí, stély, obelisky apod. Velmi významné jsou skleněné výrobky, výroba skla začala okolo 7. až 6. stol. př. n. l. a pokračovala do zhruba 1. stol. př. n. l., kdy byla vynalezena technika foukání skla.

Cesta lodí z pevniny na ostrov Mozia je vcelku zážitek, protože se projíždí kolem salin, různými kanály a okolní krajina s ostrovy a dalšími salinami je nádherná. Celá laguna Stagnone by se měla zapsat na listinu UNESCO, o zápis usilují příslušné orgány v Trapani. Budu držet palce aby byla zapsaná celá laguna. Foto: autor textu

Skyfos, nádoba používaná řeky na pití vína. Muzeum v Mozii. Foto: Autor textu
Zdroje :

Diodorus Siculus: 1814 https://archive.org/details/bub_gb_agd-eLVNRMMC

Whitecker, J.: Motya, a Phoenician Colony in Sicily, 1921
Sapienza, Universita di Roma: Missione Archeologica a Mozia
Úvodní obrázek it::Immagine:Ingresso_cothon_Mozia.jpg Codificata ai sensi della licenza GFDL MM                                                                              Freeman, E. A.: Sicily Phoenician, Greek and Roman, 1892
Freeman, E. A.: The History of Sicily, from the earliest times, str. 92 – 105 Volume IV, 1894 reprint 2006
Warry, J. G.: Warfare in the classical world: an illustrated encyclopedia of weapons, warriors and warfare in thje ancient civilisations of Greece and Rome, Internet Archive1993
Nigro, L: Temples in Motya and their Levantine prototypes: Phoenician religious architectural tradition, 2015                                                                                       Nigro, L.: Mozia 2011, Rapporto Preliminare sulla XXXI Campagna di Scavi, prospezione e restauri dell´Universitá di Roma „La Sapinza“, 2011                      Campbell, D.: Greek and Roman Artillery 399 B.C. – AD-363, JSTOR 2003    Schellenberger H. M.: Diodor von Sizilien 14,21,1 und die Erfindung der Artillerie im Mittelmeerraum, (2006) in Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskunde

Kanál vedoucí podél solných nádrží k ostrovu Mozia . Foto: La Repubblica , Palermo

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.