Povstání v Thysdru (El Djem) v roce 238 n. l.

V římské historii existuje několik dynastií, které ovládaly dění v římské říši. Mnoho zájemců o římskou historii se setkalo se jménem Gordianus a není pro ně neznámým pojmem. Dynastie obsahuje tři císaře tohoto jména, z nichž se nejvíce zapsal do historie poslední z nich, Gordianus III., ale posloupnost přirozeně začíná od prvního a druhého Gordiana, přičemž oba se stali římskými císaři. Vše začalo v severoafrickém Thysdru a mělo dohru v krátkodobém zrušení jediné pravidelné jednotky v severní Africe legio III. Augusta císařem Gordianem III. Legie byla zreformnována až za císaře Valeriana v roce 252 n. l.

Nádherná mozaika z města Thysdrus. Wikimedia Commons

Starobylé město Thysdrus, známé již v kartaginské době, obdrželo za římské vlády status colonia a dodnes je pod jménem El Djem proslavené svým velikým a dobře zachovalým amfiteátrem, třetím největším v římském světě. Město s přilehlou aglomerací se stalo centrem produkce oliv a spolu s městem Hadrumetum, dnešní Sousse (obě města leží v Tunisku) soutěžilo o nejdůležitější město v regionu pozdější provincie Byzacena. Stalo se také městem, ve kterém vzklíčila nečekaně vzpoura, která vynesla rod Gordianů až k císařským výšinám.

Bysta Gordiana I. Musei Capitolini, Řím

Gordianus I.

Marcus Antonius Gordianus Sempronianus, známý v historii jako Gordianus I., se narodil v roce 159 n. l. nebo o rok, o dva později, neznámému otci a matce, ačkoli existovala tvrzení, že byl potomkem římského císaře Traiana na straně jeho matky a republikánských reformátorů bratří Gracchů, Tiberia a Gaia, na straně jeho otce.[1] Pravděpodobnější je spojení jeho jména s Galatií a Kappadokií v Malé Asii. Gordianus byl bohatý vlastník půdy, který sloužil jako velitel legio IV Scythica v Sýrii, byl vážený římský senátor, konzul a správce několika provincií, včetně Británie. Ačkoli měl již v době císaře Maximina Tráka vysoký věk, císař jej v jeho osmdesáti letech jmenoval prokonzulem Afriky; něco, čeho měl brzy litovat[2].

Se svou manželkou měl Gordianus I. nejméně dvě děti: syna stejného jména a dceru Antonii Gordianu (která byla matkou budoucího císaře Gordiana III.). Jeho manželka zemřela před rokem 238 n. l. Jemu (nebo jeho synovi) byl věnován spis řeckého sofisty Philostrata, Listy sofistů.

Maximinus Thrax, římský císař 235 - 238 n. l. Musei Capitolini

Výběr daní ve městě Thysdrus

Vojenské kampa císaře Gaia Maximina I. v Germanii se ukázaly být značným zdrojem odlivu financí říše, navíc si získal oddanost vojska zdvojnásobením dávek a příslibem bohatých darů.[3] Neoblíbený Maximinus Thrax (Thrák) vládl v letech 235-238, zabavil majetek mnoha bohatých, omezil dotace na obilí, což ovlivnilo každého, zejména chudé. Tím vším vyvolal silné znepokojení lidí a proto se část lidu začala stavět na odpor. V celé říši se začaly projevovat důsledky jeho politiky. Jeden z mnoha prokurátorů císaře vybíral daně v severoafrické provincii, kde byl Gordianus prokonzulem, se zapojil i do soudních řízení s některými nejbohatšími rodinami, vydíral je a mladé šlechtice se snažil okrást o jejich dědictví. Vydíraní mladí lidé mu slíbili peníze, ale požádali o několik dní odkladu. Poté mladí provinční šlechtici v sebeobraně zorganizovali spiknutí a výběrčího daní zabili ve městě Thysdrus (dnešní El Jam) a jeho vojenskou ochranu obrátili na útěk.[4]

Socha Concordie z let 100 až 200 n. l. Foto: Jona Lendering, Riijksmuseum voor Oudheden

Po tomto činu vzbouřenci vsadili kartu na svojí záchranu tím, že vyvolají povstání a vyhlásí nového císaře. Panovala obecná nespokojenost s výběrem daní a celkově s vládou neoblíbeného císaře Maximina Thráka, což zřejmě usnadnilo vznik povstání a za císaře si vybrali po vystoupení vlivného decuriona jménem Mauricius a jeho řeči,, svého správce provincie Gordiana, který i když byl překvapen, neochotně přijal své zvolení. Obával se spíše nebezpečí ze strany svých přívrženců, než ze strany Maximina, které v té době nebylo bezprostřední.[5] Což popisuje Héródianos:

Stalo se, že v den, kdy k těmto událostem došlo (zabití správce daně), Gordian prodléval doma, odpočíval a zotavoval se po namáhavých záležitostech a po úředním jednání. Mládež (ti, kteří zabili výběrčího daní), ozbrojení meči se probili s celým davem domovními strážemi, pronikli do budovy a zmocnili se Gordiana odpočívajícího na lehátku. Obklopili ho , zahalili do purpurového pláště a vzdávali mu čest jako císaři……naléhali dále, ale Gordianus ochromen strachem a překvapením nechápal, co se stalo, ani neznal příčinu těchto událostí.

Jeden z mladíků , který vynikal urozeností i řečnickým uměním, ostatní, přiměl je , aby zachovali klid a s mečem v pravici mu řekl:„.

Hrozí ti dvojí nebezpečí: Jednomu stojíš tváří v tvář, ve druhém se teprve můžeš octnout, první prožíváš a o druhém nevíš, jak se vyvine. Musíš si vybrat, zda se dnes zachráníš spolu s námi a i ty se oddáš víře v lepší budoucnost, v níž všichni doufáme, nebo zda chceš zemřít již dnes našima rukama……

Budeš-li nám však odporovat a nebudeš-li smýšlet jako my , čeká tě smrt ……jestliže bude třeba, zahubíme tebe [6]

Amfiteatr v Kartágu. Foto: Wikipedie

Řím

Jejich vyslanci okamžitě odpluli se zprávou římskému senátu, který je oba schválil jako spoluzákonodárce, zprávu a soukromé dopisy jednotlivým senátorům doručil pobočník Gordiana I. Jedním z nejdůležitějších úkolů vyslanců, ještě před oficiálním přijetím v senátu, bylo odstranění Maximinova prefekta prétoriánů Vitaliana, který byl oddaným přítelem Maximina. Pod záminkou, že jsou Maximinem pověřeni tajným posláním, získali k prefektovi přístup a poté jej zavraždili.

Císař Maximinus Thrák byl především výborný voják, fyzicky velmi silný a po několika vzpourách proti své osobě také podezřívavý, proto okamžitě vyměnil všechny důstojníky senátorského stavu, nahradil je profesionálními vojáky a vzájemná nevraživost byla na světě. Velmi tvrdě se vypořádal s Germány a posléze úspěšně bojoval proti Sarmatům. Maximinus neměl pochopení nejen pro senát, ale také pro střední vrstvy a podle všeho byly tyto skupiny obyvatel impéria vystaveny vyššímu zdanění. Proto, mimo vojska, byl značně neoblíben.[9]

Do senátu také dorazil vyslanec Gordiana, Publius Licinius Valerianus (pozdější císař)[10] a senát také nijak neváhal s potvrzení Gordianů jako nových císařů a Maximinus byl zároveň prohlášen nepřítelem státu.[11] Zatímco ani jeden z Gordianů nevstoupili v době svého panování do Říma, z důvodu velmi krátké vlády, císař Maximinus Thrax to nestihl ani za tři roky svého panování. Noví císaři slíbili prostřednictvím svých vyslanců zákaz udavačství, návrat vyhnan a bonusy pro armádu. Jakmile se lid dozvěděl o nových císařích i o smrti jak prétoriánského prefekty praefectus praetorio Vitaliana, tak také městského prefekta praefectus urbi Sabina, vláčel mrtvoly zabitých udavačů a jiných pomahačů Maximina.[12] O život však přicházeli mnozí nevinní. Lidé osočovali jako udavače své věřitele nebo odpůrce v soudních záležitostech nebo ty, které pouze nenáviděli a ty pak oloupili a zabili.[13] Kromě toho senátoři sestavili výbor složený z bývalých konzulů, Balbina a Maxima a každému z nich přidělili část Itálie a nařídili jim, aby bránili svěřené území proti očekávanému útoku Maximinových vojsk.[14] Zároveň vyslali emisary, aby v provinciích správcové vyhlásili loajalitu Gordianům a s vyjímkou Pannonie, Dákie a Hispánie, se tak stalo.[15]

Stříbrný denarius Gordiana II. s nápisem: IMP M ANT GORDIANVS AFR AVG kolem hlavy a na reversu PROVIDENTIA AVGG kolem Providentie , která je opřená o sloup, a v levé ruce drží cornucopiae, v pravé ruce drží hůlku na globem. Poměrně vzácná mince. Převzato z www.roman ancient coins.com

Porážka Gordiana II. a smrt Gordiana I.

Zatímco Maximinus se rozhodl okamžitě vrátit do Itálie, posílen o kontingenty Germánů, proti kterým nedávno bojoval, situace v Africe se nevyvíjela podle představ Gordianů, neboť v důsledku nespecifikované soudní pře, nebyli zadobře s Capellianem[16], správcem sousední provincie Numidia. K němu byl vyslán posel, který jej vyzval k opuštění úřadu a provincie. Capellianus zachoval věrnost Maximinovi, shromáždil všechny dostupné vojenské oddíly a vyrazil ke Kartágu. Capellianus disponoval velkou vojenskou silou, kterou byla Legio III Augusta, provincie byla bráněna i mnoha posádkovými tábory a jeho muži byli zoceleni bojem s domorodými kmeny.[17] Gordianus I. propadal zoufalství a podle jedné verze se oběsil ještě před bitvou, která se odehrála před Kartágem, druhá verze hovoří o jeho sebevraždě až po prohrané bitvě a smrti Gordiana II.[18] Nebyl sice nezkušeným politikem, za Elagabala sloužil jako kvéstor, byl prétoriánským velitelem Británie v roce 216, zřejmě mu ale chyběla větší vojenská průprava.[19]

Capellianus po vyhrané bitvě a vstupu do města, povraždil všechny významné muže přeživší bitvu, vyplenil chrámy a zmocnil se peněz jak soukromých, tak veřejných. Nechal farmy a vesnice v plen své armádě, dost možná, že si ji chtěl zavázat, že v případě, kdyby byl Maximinus zabit, mohl s oddanou armádou hrát významnou roli.[20]

Vyplenění Kartága jednotkami věrnými Maximinovi byl poslední akt týkající se vzpoury a vyhlášení nových císařů v důsledku revolty bohatých mladých můžů v Thysdru v roce 238. Problém byl, že v bohatě propojeném světě římské říše původní povstání s odporem vůči vysokým daním a silnému místnímu vedení nikdy nemohlo být jednoduše regionální revoltou. Nepokoje měly hluboké důsledky jak z hlediska důvodu daní, financování vzdálených válek, tak z hlediska senátní politiky. Další zajímavost pochází ze samotného krveprolití. Je pozoruhodné, že armáda, která byla tak dlouho umístěna v Africe, se mohla tímto způsobem obrátit proti civilnímu obyvatelstvu. Je nasnadě, že i po generacích služby v provinciích byla vojenská komunita stále především ve službách císaře. Svým náborem a svými rodinami mohla přivést mnoho provinciálů ještě blíže na dráhu římské moci, ale její vztah k místnímu obyvatelstvu byl vždy nakonec druhořadý vzhledem k její vzájemné závislosti na císařské moci.

Revolta propukla na základě tvrdého a nelítostného postupu jednoho z prokurátorů neotesaného císaře Maximina Thráka. Nijak se zřejmě neprojevila v omezení nějakých dodávek obilí pro Řím. Výsledkem nebyla pouhá uzurpace, ale ve svém důsledku byla vláda obou Gordianů posvěcena senátem a přijata ve velkém počtu provincií. Pokračování, které již nesouviselo nijak zásadně se severní Afrikou a povstáním v Thysdru, se stalo prostřednictvím císařů Pupiena (Marcus Clodius Pupienus Maximus) a Balbina (Decimus Caelius Calvinus Balbinus) v dubnu až červenci téhož roku 238, které vybral senát.[21] Před očekávaným střetem oběma pomohlo odražení Maximiana u Aquileie a jeho následná smrt i s jeho synem, oba byli zavražděni prétoriány, kteří později v Římě rovněž zavraždili oba císaře Pupiena i Balbina. Jako epilog lze považovat zvolení Gordiana III. (225-244), syna sestry Gordiana II., Antonie Gordiany, kterého vojáci dosadili na trůn ještě v témže roce 238, kdy se vystřídalo na místě císaře šest mužů.

Sestercius Gordiana II.
Gordianus III. Louvre , Paříž

A jako úplný závěr událostí souvisejících s Afrikou lze připomenout další povstání v roce 240, kdy se prokonzul Markus Asinius Sabinianus prohlásil císařem, když zřejmě využil situace, kdy stálá vojenská síla v Africe, legio III Augusta byla rozpuštěna Gordianem III, neboť její úspěšný zásah pod velením Cappeliana zapříčinil smrt Gordiana II. a nepřímo i Gordiana I. Povstání však bylo velmi rychle potlačeno správcem (praeses) Mauretánie.

CIL 08, 10079 EDCS-25700356 Milník (miliarium) nalezený u Oued Romel (blízko Thuggy v Tunisku), stál na trase silnice z Kartága do Theveste s nápisem zmiňující Gordiana III. jako syna Antonie Gordiany a strýce Gordiana.

IMP(erator) CAES(ar) / M(arcus) ANTONIVS / GORDIANVS / DIVI M(arci) ANTO / NI GORDIANI / NEPOS DIVI / [M(arci)] ANTONI GO / [rdia]NI SORORIS / [FIL(ius) P]io(!) FELICI / [INV]ictissi / [MO AVG(usto)] / ——

CIL 08, 10079 EDCS-25700356. Převzato z Rusafricum.org.

Poznámky:

1 – HA II, Tři Gordianové 2
2 – Grant, str. 158
3 – Héródianos 6.8.8
4 – Héródianos 7.3.3-6
5 – Héródianos 7.5.3 – 5
6 – HA II, Tři Gordianové 7-8,
7 – Héródianos 7.5
8 – Sextus Aurelius 26.3-4
9 – Grant, str. 159
10 – Zosimos 1.14
11 – Hester, str. 14, nepřítel státu, lat. hostis publicus
12 – HA II, Tři Gordianové 13.8
13 – Héródianos 7.7.3
14 – Zosimos 1.14
15 – Grant, str. 159
16 – Capellianus snad pocházel z rodiny senátorů z numidské Cirty (dnešní Constantine), legatus Augusti pro praetore.
17 – Héródianos 7.9
18 – Grant, str. 159
19 – HA II ,Tři Gordianové 3.5, Meckler: Gordian I.
20 – Héródianos 7,9
21 – Hester str. 14

Prameny:

Héródianos: τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἱστορία (Řím po Marku Aureliovi, 1975)
HA: Scriptores historiae Augustae II (Portréty světovládců II, 1982)
Sextus Aurelius Victor: Sexti Aurelii Victoris: Liber de Caesaribus (Kniha o císařích, 1975)
Zosimos: Nea Historia (Stesky posledního Římana, 1983)

Zdroje:

Grant, M.: Římští císařové. 2010
Gibbon: Úpadek a pád Římské říše, 1983
Hester, O.: Rome and it´s Empire, AD 193-284
DIR: De imparatoribus romanis, Meckler, M.: Gordian I´s Short Reign in Carthago, 2018
CIL -EDCS (Rusafricum.org.): Corpus Inscriptionum Latinarum – Epigraphik Datenbank Clauss / Slaby

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.