Byl císař Philippus Arabs křesťanem?

Philippus I. Arabs (Marcus Julius Philippus Augustus, císař 244 – 249 n. l.)

Jedna z nejzajímavějších postav 3. stol. n. l. Provinční původ a otázka jeho náboženského přesvědčení nedává spát mnohým historikům. Množství antických i středověkých kronikářů a historiků je přesvědčeno, že Philippus Arabs byl křesťan, jako například Paulus Orosius, Prosper z Akvitánie (Tiro), Cassiodorus Senator nebo Beda Venerabilis (všichni křesťané). Nikdo z nich se však neodvolává na jiné zdroje. Někteří historici 19. a 20. století jsou stejného mínění a rovněž i několik současných (Ilca Syvänne, York nebo Ball).

Bysta císaře Gordiana II, předchůdce Philippa Araba. Foto Marie-Lan Nguye, Louvre

Philippus Arabs císařem

Philippus Arabs se narodil na jihu dnešní Sýrie ve městě Trachotonis, v provincii Arabia Petraea. Město je dnešní al-Shahba na jihu Sýrie. Až do jeho jmenování praefectem praetorio císaře Gordiana III., kterým se stal na přímluvu svého bratra Gaia Julia Prisca, o něm nejsou žádné zprávy (Priscus byl dříve v době Gordiana III také praefectem praetorio). Povýšení se událo během tažení Gordiana III. a jeho prefekta pretoriánů S. A. Timesithea  (https://antickepamatky.cz/osobnosti/timesitheus-vsestranny-riman/) proti perskému králi Šápúrovi I. Snad se bratři domluvili, že mohou částečně vládnout za velmi mladého Gordiana III. nebo jej ovlivňovat. Ten zemřel za nevyjasněných okolností v únoru 244. Mohlo se jednat spíše o smrt v boji, než o spiknutí anebo o smrt přímo v táboře. Philippovi bylo jasné, že se bude muset vrátit do Říma a zajistit si svou pozici nového císaře i v senátu. Proto jeho první kroky vedly k uzavření míru s Peršany, ale za cenu velkých ústupků, které mu byly později vyčítány. Musel souhlasit s tím, že Arménie bude ve sféře perské vlivu a navíc se zavázal zaplatit obrovské odškodné 500 000 zlatých denárů. Ihned vydal mince s nápisem pax fundata cum Persis o uzavření míru.

Divadlo ve Philippově rodném městě Trachotonis, dnešní al Shahba na jihu dnešní Sýrie. By Odilia - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4514590

Do Říma přijel roku 244 a byl zde potvrzen jako Augustus, přičemž svého malého syna prohlásil caesarem. Popel svého předchůdce Gordiana III. přivezl do Říma, kde mu zajistil v souladu se senátem zbožštění, apoetózu (deificatio). Jeho bratr zůstal v Antiochii jako nejvyšší úředník na východě, s titulem rector Orientis. I když Philippus s Peršany uzavřel vcelku nevýhodný mír, nevadilo mu se prohlásit jako vítěz s tituly Parthicus Adiebenicus, Persicus Maximus a Parthicus Maximus.

Philippus se snažil být v souladu se senátem a zdůrazňoval zachování slušnosti a tradice. Současně zařídil čilý stavební ruch v jeho rodném městě, přejmenovaného na Philippolis. Stavební činnost spolu s tributem Peršanům a platbami vojákům, aby souhlasili s jeho jmenováním císařem, vedly k velkému nedostatku peněz. Philippus zvyšoval daně a přestal platit kmenům za Dunajem za mír, to mělo negativní dopad na říši a jeho vládu. Nespokojení Karpové se hnuli přes Dunaj a ohrožovali Balkánské území, tyto kmeny se ale podařilo zatlačit i s pomocí lehké maurské jízdy (equites Maurorum) zpět za Dunaj a císař obdržel nový titul Carpicus Maximus. Z této doby není mnoho hodnověrných údajů, ale zdá se, že začaly boje o Traianovu provincii Dacia, která zahrnovala Transylvánii a Karpaty.

Mince vydané u příležitosti výročí města. Vlevo je bysta císaře s nápisem IMP PHILIPPVS AVG, vpravo je lev a nápis SAECVLARES AVGG

                                                      Ludi Saeculares

Philippus byl zpět v Římě v srpnu 247 a znovu musel vydat velké množství peněz na pořádání velmi významného výročí: tisíc let od založení Říma, které bylo slaveno během Ludi Saeculares v dubnu 248. Hry byly honosné a v Koloseu zápasilo více jak 1 000 dvojic gladiátorů, byly zabity stovky kusů dravé a exotické zvěře a bylo vydáno i několik publikací (Asinius Quadratus).

Budoucí císař Gaius Messius Quintus Traianus Decius, který vládl 249 - 251. By © José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62268117

Revolty a nástup Decia

Ale již v roce 248 se vzbouřily legie v Pannonii a Moesii kvůli míru s Karpy a prohlásily Tiberia Claudia Pacatiana císařem. Zosimos se o něm zmiňuje jako o veliteli jedné z legií, strážících Dunaj. Současně překročily Dunaj kmen Kvádů a jiných germánských kmenů, rovněž Gótové se přeplavili přes Dunaj a dobyli Markianopolis (dnešní Devnyja v Bulharsku) a navíc se znovu k útoku na říši připojili i Karpové. Podobně také na východě vládla nespokojenost a vyústila v další revoltu uzurpátora Jotopiana v Sýrii. V důsledku takového množství útočníků nabídl Philippus Arabs rezignaci, ale senát jej podpořil v čele s Gaiem Quintem Deciem, kterého císař poslal do Galie s úkolem zlikvidovat Pacatiovo povstání a zatlačit germánské kmeny zpět. Deciovi se podařilo revoltu potlačit, ale přetrvávající nespokojenost jednotek měla za následek prohlášení Decia císařem vojskem v roce 249 a následoval okamžitý pochod legií do Itálie. Další nepopulární krok Philippa Araba, což bylo znehodnocení měny, který nastal kvůli problémům ve finanční oblasti, vedl k nepokojům v Egyptě a k potížím s dodávkami obilí, které jenom eskalovaly nespokojenost společnosti.

Vojsko císaře se střetlo s Deciovými legiemi v bitvě poblíž Verony na jaře 249 a bylo lehce potřeno. On sám buď zemřel v boji v roce 249 nebo byl zavražděn svými vojáky. Jeho jedenáctiletý syn zemřel také a bratr Priscus zmizel beze stopy. Tolik jeho relativně velmi krátká historie jako vojenského velitele a císaře, který se také snažil zmírnit křivdy a nepravosti ve státním aparátu. Snažil se předcházet nezákonným postupům ve správě státní pokladny a řada jeho výnosů, které později pronikly do Justinianova zákoníku, dokládá, že bděl nad ochranou občanských práv.

Manželka císaře Philippa. Marcia Otacilia Sever. Otacilia Severa-By Mary Harrsch - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89384224

Byl Philippus Arabs křesťanem?

Když se zaměříme na otázku, zda byl Philippus křesťan, či ne, můžeme se blíže podívat na některé aspekty z tehdejší doby, ale i pozdější pohledy na Philippa.

Například H. Pahlsander předpokládá, že Philippus byl vinen smrtí Gordiana III, což akceptuje mnoho dnešních historiků. SHA tvrdí, že byl Philippus odpovědný i za smrt velmi schopného a vzdělaného praefecta praetorio Timesethea, jehož dcera Furia Sabina Tranquillina, byla provdána za Gordiana III.. Cílem značné části spisu HA byla snaha pozdvihnout Konstantinovu dynastii. Vzhledem k tomuto faktu nemůže být pohled na Philippa Araba spravedlivý, protože císař Licinius jej prohlašoval za svého předka. (Licinius byl poražen Konstantinem Velikým v roce 324). Sibylina předpověď sice zněla, že bude zrazen přítelem, ale zdroj známý jako Res Gestae Divi Saporis popisuje, že císař zahynul v boji a ve stati krátce poté říká, že byl zabit Šápůrem. Blízkovýchodní zdroje však jsou většinou hodně chlubivé a někdy neautentické. Ale i kdyby Gordianus III. zemřel v bitvě, proč by posílal Philippus zprávu do Říma o jeho smrti způsobené nemoci? Případná vina samozřejmě nevylučuje, že by mohl být v té době křesťanem a jeho další kroky také nevypadají, že by měl nějakou averzi ke krveprolévání. Jestliže by byl v této době křesťanem, nebylo by to rozhodně moc překvapivé, nicméně křesťanský spisovatel Tertullianus účast v armádě zakazoval.

Mince k výročí Říma. Vlevo je císařovna s nápisem MARCIA OTACIL SEVERA AVG. Na pravé straně je revers s hrochem a nápisem SAECVLARES AVGG, S C

V dubnu 248 bylo slavné výročí, rok 1001 ab urbe condita (753 př. n. l.) a Philippus byli se svým synem konzuly pro tento rok. Jak již bylo napsáno, finanční zdroje byly omezené, nicméně počet exotických zvířat, která byla usmrcena v cirku byl enormní, množství zvěře bylo v Římě připraveno a chováno již za císaře Gordiana a mělo být použito při hrách na počest předpokládaného vítězství nad Peršany. Účinkoval jeden tisíc párů gladiátorů. I když křesťanští spisovatelé brojili pro hrám, rovněž pozdější císaři, kteří byli křesťané, pořádali hry a poslední byly ještě před rokem 404, kdy je zakázal císař Honorius a existují názory, že existovaly ještě v pozdější době. Hry jeho křesťanskou víru nemohou ani dokázat, ani vyvrátit. Navíc císař zde pořádá hry jako nejvyšší kněz, pontifex maximus, tradičního náboženství. Tento titul je i na jeho mincích z roku 248 a na velkém množství nápisů (CIL).

Eusebius z Kaisareie, autor Církevních dějin, Historia Ecclesiastica

Pro tvrzení, že byl Philippus Arabs křesťanem existuje omezený počet zdrojů a především pasáž z Eusebia z Kaisareie, kde se zmiňuje o odmítnutí jeho vstupu o Velikonocích do kostela představeným biskupem, dokud se nepřizná ke svým hříchům a poté zaujme místo mezi kajícníky. Popisované jednání Philippa Araba ukazuje na zbožného muže, který však měl pravděpodobně vliv na smrt svého předchůdce na místě praefectus praetorio, Timesthea. To samozřejmě ještě nedokazuje, že by křesťan nemohl být zúčastněný na něčí smrti, pokud z ní má prospěch. Eusebiem popisovaná příhoda se ještě znovu objevuje ve 12. stol. u byzantského historika Zonara a také existuje upravená verze od Jana Zlatoústého (Joannes Chrýsostómos) v příběhu o mučedníku, biskupu Babylovi z Antiochie. Zločin, o kterém píše, spočíval v zabití mladého Gordiana III (který měl za manželku dceru praefecta praetorio Timesithea). Od Eusebia (263-339) nemáme zdroje z kterých čerpal, neznáme místo, dobu ani jméno biskupa, představeného kostela. Dalším faktem, který nepodporuje myšlenku křesťanství (a ani skrytého) u Philippa, je deifikace jeho otce Marina v Římě ihned po jeho příjezdu z Východu v roce 245. Deifikace nebyla samozřejmá, natož povinná, takže ukazuje na Philippa jako člověka, který ctí římské zvyky.

Na druhou stranu je pravda, že Philippus nijak neperzekvoval křesťany a Dionysius z Alexandrie říká, že jeho vláda byla více klidná (klidnější než Deciova). Rodiště císaře (v antice Trachonitis, dnešní Shahba) blízko Galilejského jezera předpokládá, že v místě existovaly křesťanské komunity a on se pravděpodobně s jejich učením v mládí seznámil. Celá provincie Arabia, ke které bylo pozdější Philippolis přiřazeno, patřila mezi první regiony, kde lidé ve větší míře konvertovali ke křesťanství. Rozvinutý synodní systém je doložen do poloviny 3. stol. a region vyslal šest biskupů na nikájský koncil. Na Blízkém východě zřejmě nemuselo být tradiční náboženství tak striktně dáváno najevo a lidé mohli být více otevřeni jiným náboženským myšlenkám.

Ve věcech doktríny, byl na vzestupu gnosticismus, synkretická víra s velkým dědictvím tradičních helénských a blízkovýchodních náboženských tradic, zdůrazňující větší odklon od zkorumpovaného hmotného světa. Gnosticismus ustoupil teprve po roce 250, kdy dostává prostor manicheismus. Křesťané nezažili pronásledování ani od Gordiana III ani od Philippa Araba. Pogromy v Alexandrii (zmínka u Eusebia) se konaly, ale není doklad o tom, že by Philippus nějak iniciátory pogromu potrestal nebo jim naopak pomáhal. Od Eusebia víme, že Órigenés poslal Philippovi dopis a jiný jeho matce; nevíme, zda je obdrželi, možná je zadrželi úředníci jeho dvora, nicméně Eusebius by se určitě zmínil, kdyby dostal Órigenés od císaře odpověď a navíc křesťanští apologeti velmi často posílali dopisy císařům, kteří byli vůči jejich víře nepřátelsky naladěni. Takže znovu událost, která nijak víc nevnáší světlo do otázky křesťanství Philippa Araba. Neexistuje žádný důkaz, že by Philippus provedl jakékoli změny právního postavení křesťanů.

Naproti tomu skupina badatelů jako například M. York a W. Ball se domnívají, že Philippus Arabs křesťanem byl. Líčení církevních otců se jim zdají dost přesvědčivá. Rovněž Ilkka Syvänne souhlasí s tímto tvrzením a jako důvod uvádí, že Philippův křest byl tím důvodem, proč chtěl ustoupit ze své pozice a proč musel jmenovat místo sebe na post velitele, který by se ujal kampaně na Balkáně. Navíc tvrdí, že nedostatek pramenů vyplývá ze skutečnosti, že Konstantin Veliký a jeho nástupci chtěli vykreslit Konstantina jako prvního křesťanského panovníka. Existuje ještě třetí pohled na Philippa Araba, který tvrdí, že zdroje jsou dostatečně silné aby popisovaly Philippa jako muže, který se silně zajímá o křesťanství, ale není tak silný ve svém přesvědčení, abychom jej mohli nazvat křesťanem.

Milník, Africa proconsularis (EDCS-72700051)

Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus

[Imp(erator) Caes(ar)] M(arcus) Iul(ius) Phil / [ippus p(ius)] felix invic [tus Aug(ustus)] co(n)s(ul) / proroc(onsul) / [p(ontifex) m(aximus)] trib(unicia) potes(tate) / [–-, et M(arcus) Iulius] Philippus / [nobilissi]mus Caesar / [prin(ceps) iuventu]tis et Mar- / [c(ia) Otacilia] Severa / [Aug(usta) mater] Caesaris / [n(ostri) et castrorum] / [et senatus] e[t patriae]

Na milníku je zmiňován jak císař Marcus Philippus, nepřemožitelný Augustus, konzul, nejvyšší kněz pontifex maximus, držitel tribunské moci, tak také jeho syn Marcus Iulius Philippus jako caesar a nástupce císaře, princeps juventutis a manželka Marcia Otacilia Severa, matka císaře a matka tábora mater caesaris et castrorum (v té době ne neobvyklý titul císařoven – např. císařovna Julia Domna), který zřejmě vyjadřoval její účast na vojenských taženích.

CIL III, 8031, EDH: HD043424

Romula (dnešní Reşca v Rumunsku) , Dacia, v současné době je nápis (tabula ansata) v Bukurešti (Muzeul Naţional de Istorie României Bucharest) 248 n. l. Nápis uvádí, že finanční prostředky na fortifikační práce poskytla císařská rodina. Obranných prací se zúčastnili vojáci především z legio VII Claudia, XI Claudia a vexilace legie XXII Primigenia pia fidelis (byla zastoupena na východním tažení v roce 235), jejíž příslušníci zanechali další zmínky o císaři Philippovi a také o stavbě.

Imp(erator) Caesar M(arcus) Iul(ius) [Philip]/pus Piu[s] F[e]lix Invi[c]tu[s] / [A]ug(ustus) tri[b(unicia)] pot(estate) V c[o](n)s(ul) I[I]I [p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul)] / et M(arcus) Iul(ius) P[h]ilipp[us i]uni/or imp(erator) c[o](n)s(ul) I[I pr]o[co(n)s(ul) pr]inceps / iuventutis p(ater) p(atriae) Pius Fe[l]i[x] Aug(ustus) et M(arcia) Otacilia Severa / sanctissima Aug(usta) n(ostra) [r]esti/tutores orbis [t]otius / ob tutelam civit(atis) coloniae suae / Romul(ae) circitum muri manu / militari a solo fecerunt

Nápis zaznamenává, jak císař Philippus Arabs, jeho syn Marcus Iulius Philippus a manželka Marcia Otacilia Severa poskytli finanční prostředky na stavbu zdi kolem města města coloniae suae Romula circitum muri manu / militari a solo fecerunt. Sám císař je titulován znovu jako nepřemožitelný Felix invictus, pětkrát držitel tribunské moci, třikrát konzul. Syn (bylo mu 11 let) je zde nazýván mladší císař, princeps iuventutis s titulem Augustus (od roku 247). V době krize se císařové často snažili o založení nové dynastie a proto své nejbližší příbuzné obdařili těmito tituly. To dokládá i titul císařovny Oticilie Severy nejsvětější, sanctissima a jako v předchozím nápise císařovna získala titul matka tábora, mater castrorum. Jestliže se Philippovi podařilo poprvé porazit Karpy, nechali se spolu se synem a manželkou titulovat tutores orbis totius, tedy obnovitelé celého světa. Titul jako takový byl znám již od Flaviovců i za Antoninů, nicméně se vztahoval buď na města nebo jednotlivé provincie, až Gordianus III. použil zavedený titul.

Shahba, dochované forum pozdějšího města Philippoli. Foto: Raki man
Zdroje :

Eusebios Pamphili: Historia Ecclesiastica, Církevní dějiny J. Novák, 1988
Whitby M., M.: Chronicon Paschale 284-628 AD, 1989
Paulus Orosius: Dějiny proti pohanům, ed. B. Mouchová, 2018
Joannis Chrýsostómos: homilia de S. Babyla
Tertullianus: De Spectaculis, The Tertuliian Project https://www.tertullian.org/
Portréty světovládců II (Historia Augusta), 1982

Grant, M.: Římští císařové, 2010
Frend, W. HC: Martydom and Persecution in the Early Church, 2008
Pohlsander, H.: Historia 29, Philipp the Arab and Christianity, 1980
York, J. M.: Historia 21, 1972
Bowman, Alan K., The Cambridge Ancient History: The Crisis of Empire, A.D. 193 – 337, Cambridge University Press, 2005
Meckler, M. L.: Philipp the Arab, De Imperatoribus Romanis (1999)
Potter, D. S.: The Roman Empire at Bay, AD 180-395, Routledge, 2004
Potter, D. S.: A Companion to the Roman Empire, 2000
Southern, P.: The Roman Empire from Severus to Constantine, Routledge, 2001 Philippus Arabs
Syvänne, I: The Reign of Decius, 2011
Cupcea G., Zagreanu R.: Quarding the eagle. Soldier membership in the first cohort of the legion in revisited inscription from Pataissa, 2018

Titulní foto: Rabax63 CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.