Římská armáda a „hořící prasata“

Starověký Řím, oslavovaný pro svou inovaci a majestátnost, byl také živnou půdou pro některé z nejkreativnějších a nejpozoruhodnějších vojenských taktik v historii. V rozsáhlé říši, která se rozkládala na třech kontinentech, Římané neustále vyvíjeli své strategie, učili se od svých nepřátel a používali techniky, které se lišily od důmyslných až po bizarní. Uprostřed těchto příběhů o brilantnosti a moci je však jeden příběh, který skutečně vyniká svou jedinečností. Toto je příběh o římských hořících  prasetech. 

Představa použití živých zvířat ve válce by se v dnešním světě mohla zdát jak děsivá, tak absurdní. Přesto v době, kdy byla technologie primitivní a vynalézavost byla klíčová, to byl nápad, který si údajně našel cestu na římská bojiště. Bylo to brutální, ale jednoduché, žádné stroje, jen trpící zvířata. Použití zvířat ve starověkém válčení nebylo novinkou omezenou na Řím. Existuje nespočet příkladů civilizací, které používali zvířata v bojových scénářích, ať už pro přepravu, zastrašování nebo přímý útok.

Hořící prasata (nebo kanci) byli Římany využíváni především k plašení slonů, kteří podle Plinia Staršího se plašili při sebemenším zvuku prasat nebo divokých prasat, tato malá válečná zvířata mohla být navíc pokryta smolou nebo olejem a zapálena. Prasata byla vehnána na bojiště a vyděšená, hořící zvířata vnášela zmatek do řad nepřítele. Plinius Starší, 8.9: „….Zkrocení sloni slouží ve vojsku, na hřbetech mají věže s obránci, na Východě většinou rozhodují o výsledku válek: povalí šiky a rozdrtí ozbrojence. Lekají se však i při nejslabším prasečím zakvičení.“

Na vysvětlenou je potřeba poznamenat, že vykastrovaní samci jsou vepři a pojem kanci patří nevykastrovaným samcům. Ti asi zapáchají slonům víc, protože jejich maso páchne a zápach je závislý na genetické predispozici. Proto předpokládám, že se používali, pokud byli k dispozici, kanci. Ale kvičení a chrochtání, které také iritovalo slony, je samozřejmě shodné pro oba typy prasat.

Rytina z roku 1853 zobrazuje bitvu mezi Pyrrhovým vojskem se slony v pozadí a Římany pod velením konzula Maria Curia Dentata.

První zmínka je z díla neznámého autora, tzv. Pseudo–Callisthena (nebo také Alexandrova romance) prasatech pochází z Indie , kde se Alexander Veliký dozvěděl, že sloni se bojí prasat a měl to jako tajnou zbraň proti králi Pórovi.

Claudius Aelianus píše „Slon se bojí rohatého berana a chrochtání prasete. Říká se, že Římané porazili slony Pyrrha, krále Epiru, a přinesli jim skvělé vítězství.“ Právě tato jedna verze bitvy u Benventum / Maleventum v roce 275 př. n. l.,  kterou svedl epeirský král Pyrrhos při jeho tažení v Itálii líčí, jak  Římané zapálili prasata, aby odehnali Pyrrhovy slony, ale může to být dramatická nadsázka založená na velmi podobných dřívějších zprávách, jako v Megaře. Dionýsius z Halikarnassu a také Cassius Dio zmiňují pouze zraněného mladého slona, který hledal matku a nadělal s ostatními slony značné škody v Pyrrhově vojsku, který se dal na ústup, o prasetech se však nezmiňují. Florus popisuje triumf v Římě, kde v průvodu konzula Maria Curia Dentata v roce 274 př. n. l.  šli čtyři sloni se zajatými mahúty.

Podle Claudia Aeliana (I.38) syn Demetria, Antigonos Gonatas oblehl město Megaru se slony v roce 266 př. n. l. a zdá se, že chtěl použít zvířata ke stržení zdí. Obyvatelé Megary natřeli prasata smolou, zapálili je a vehnali mezi slony, kteří se splašili a udupali množství svých vlastních vojáků. Od této doby Gonatas chtěl po svých mahútech (vodičích slonů) aby dávali prasata mezi slony, aby se na ně zvykli.  

Aes signatum neboli peněžní slitek. Římské platidlo, počátek 3. stol. př. n. l. Slon na jedné straně, podle uší indický a prase (nebo kanec) na druhé straně tohoto ingotu by mohli odkazovat na Pyrrhovy slony, které vyděsily prasata použité římskou armádou. Mincovna v Římě. The British Museum.

Ten samý autor popisuje, že bojující sloni byli povzbuzováni vínem, což mohlo být zaměřeno na snížení stresu zvířat, „Slon ze stáda je přizpůsobený k pití vody. Ale slon, který bojuje ve válce, pije víno.‘ Je známo, že trenéři slonů (mansuetarii, mahuti) dávají napít zvířatům odvar z rýže a rákosu, než je pošlou do arény. Údajně bylo potřeba 10 až 27 litrů nápoje obsahujícího 7 % alkoholu, aby se třítunové zvíře opilo.

Proč se nestaly prasata trvalým válečným nástrojem? Hořící zvíře má relativně malý dosah, asi 150 m, než je pohltí plameny. A asi nejsložitější je hořícímu zvířeti jasně určit směr, kam má běžet, ve svém důsledku by tak mohlo nadělat paseku i ve vlastních řadách, tak jako zraněná zvířata, proti kterým byla používána.

Polyaenus ve svých „Válečných strategiích“ vypráví o použití hořících vepřů během obléhání římským vojevůdcem Crassem. Podle jeho vyprávění se obránci města v obležení pokoušeli zastrašit Římany válečnými slony, ale Crassus nařídil prasata zapálit  a kvičící, nešťastná zvířata použil proti slonům.

Je však důležité poznamenat, že tyto zdroje byly většinou napsány několik století po událostech které popisují a je málo zdrojů z doby údajných incidentů, které by podpořily zprávy. Spolehlivost zdrojů je diskutována mezi historiky. Potenciál pro nadsázku nebo dezinterpretaci, běžný ve starověkých historických textech, dodává příběhu další vrstvu nejistoty. Ale vzhledem k několika popisům se zdá, že základem bylo skutečné použití vepřů proti slonům.

Prokopios z Kaisareie popisuje obléhání Edessy v 6. století našeho letopočtu a vypráví, jak obránci města pověsili na hradby kvičící prase, aby zastrašili jediného obléhacího slona v Husravově armádě.

Prameny:

  • Polyaenus: řecký autor pojednání Strategemata, osm knih. Popisuje různé druhy lstí ve válkách.
  • Claudius Aelianus: Řek, žijící a píšící v době Septimia Severa, dílo je De natura animalium.
  • Gaius Secundus Plinius: História přírody, Historia naturalis, 2021
  • Prokopios z Kaisareie: Válka s Peršany a Vandaly, 1985
  • Velleius Paterculus a Annius Florus: Dvojí pohled na římské dějiny, 2013

Zdroje:

  • A. Harden: Animals in the Classical World: Ethical Perpective from Greek and Roman Texts, 2013
  • M. Kistler: War Elephants, 2007

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.