Augustálové (Augustales)

Augustálové (Augustales)

Sodales (příslušníci dobrovolného sdružení) nebo Sacerdotes Augustales, nebo jednoduše Augustales. Téměř všichni Augustales, seviri Augustales nebo alespoň většina z nich byli propuštěnci a byli ustanoveni jako řádní římští kněží císařem Tiberiem proto, aby se starali o památku Augusta a rod Juliů. Kult božského Augusta byl jedním z nejvýznamnějších jevů ideologické povahy za vlády Julsko-Claudijské dynastie.

Moje návštěva Herculanea v roce 2002

Magistrátní Augustales

Mezi muži, kteří měli tyto tituly, byli obchodníci, lékaři, vyšší funkcionáři v profesních korporacích, správci chrámů a svatyní, pomocníci vlády a úředníci, ale vždy bohaté persony. Ženy zřejmě mohly být jmenovány kněžkami Augusta, což byla praxe pocházející pravděpodobně ze jmenování manželky Augusta Livie dekretem senátu, jako kněžky jejího zesnulého manžela. Bohatství některých z nich je naznačeno v Trimalchiovi od Petronia. 

O Augustálech  se dovídáme také u majitelů slavného domu Vettiů v Pompejích, což byli bohatí propuštěnci, jeden z nichž byl jistě Augustál.  Prakticky každý prominentní propuštěnec, kde byly tyto instituce známy, měl jeden výše uvedených titulů; mnohdy jsou tyto tituly jejich jediným vyznamenáním. Statut Augustálů dával propuštěncům důstojnost blízkou dekurionům, kterou si nemohli nárokovat. Augustálové financovali veřejnými dary (munera) zábavy, nové budovy a distribuci cura annonae (annona nebo obilná podpora).

Ostia Antica, přístau Říma. Augustálové zde pravděpodobně měli svoje sídlo. Sede degli Augustali. Na fotografii je odlitek ostijské ženy a mramorová výzdoba sídla Augustálů. Foto: autor článku

Sodales Augustales

V Římě, těsně po smrti Augusta v roce 14. n. l. bylo vybráno 21 sodalistů losem z řad aristokracie, k nimž se přidali Tiberius, Drusus, Claudius a Germanicus jako členové císařské rodiny. Ženy by mohly být jmenovány kněžkami Augusta, což je praxe pravděpodobně pocházející ze jmenování Livie dekretem Senátu jako kněžky jejího zesnulého manžela. Členem Augustales mohl být i kněz, flamen

Tyto senátorské sdružení (Sodales Augustales) byly dost odlišné od obecních seviri Augustales, jak poznamenal Linderski: „dvě velmi odlišné organizace sdílející podobné jméno“. Související se Sodales  Augustalis byli méně známá kněžstva, která udržovala kulty pro zemřelé, zbožštěné císaře, z nichž každý měl svou vlastní oddané sdružení. Augustus jako bůh dostal na základě výnosu Senátu samostatný chrám. Stavební práce však postupovaly pomalu. Proto byl divus Augustus zpočátku uctíván i na jiných místech uctívání. Nejprve to byl chrám Marta Ultora.

Ostia Antica. Mozaika z domu Sede degli Augustali. Foto: Klaus Heese

Augustales a seviri Augustales .

Zdá se, že seviri byli také někdy zvoleni vedením města. Od zvolených úředníků se vyžadovalo, aby buď zaplatili summa honoraria  nebo zorganizovali hry nebo zaplatili nějaké veřejné práce. Tento požadavek však byl někdy odložen stranou. Povinností těchto úředníků, přinejmenším v rané fázi římské říše a na některých místech i v pozdějším období, zahrnovalo udržování císařského kultu. Často to jsou dobrodinci svých měst, dávají za svého života nebo prostřednictvím dědictví každoroční dary svým občanům; často také přijímají z rukou místního senátu zvláštní vyznamenání, jako je postavení sochy na veřejné náklady na památku jejich velkorysosti.

CIL 14, 00367 Nápis popisuje funce významného obyvatele Ostie, který byl Augustálem. Doklad, že byl titul a členství bylo pro lidi významné, je poznámka na prvním místě dedikačního nápisu. Nápis je uložený ve Vatikánských muzeích.

Ačkoli měl Augustalis postavení občanské odpovědnosti, neměl v provinčních městech žádnou skutečnou moc nebo autoritu kromě symbolické; jejich činnost byla stále sledována a potvrzována těmi, kdo měli „skutečnou“ moc, členy městské rady, dekuriony, ke kterým přitom měli svojí vážností poměrně blízko.

S tímto vývojem neoddělitelně souvisí jedna otázka, jaký je rozdíl mezi pojmy Augustalis, sevir Augustalis a sevir. Podle všeho se tyto tři termíny se týkají stejné instituce. Podle tohoto pohledu byly seviri Augustales nebo seviri každoroční magistráti, kteří po roce své služby pro město přešli do spolku Augustales. V regionech, kde jsou termíny sevir nebo sevir Augustalis neznámé, roční úředníci, jsou členové nazýváni Augustales. Augustalis je termín používaný v Itálii, Moesii, Dacii  a Raetii. Sevir Augustales je známý ze severní Itálie, Hispánie a Galie a okolí Rýna. Je známý také termín magistri Augustalis nebo Augustalis byl polo magisterský termín a odkazoval na organizování a placení her a na zaplacení veřejných prací.

Augusta Raurica Nápis: MERCVRIO / AVGVSTO SACR(um) / L(ucius) CILTIVS CELTIL / LI F(ilius) QVIRINA (tribu) COS / SVS IIIIII VIR AVG(ustalis) L(ocus) D(atus) D(ecreto) D(ecurionum). Museum an Roman House, AUGUSTA RAURICA, Giebenacherstrasse

Nápis zní:

Věnováno Merkurovi Augustovi. Lucius Ciltius Cossus, syn Celtilla, z kmene Quirinal, člen Seviri Augustales. Místo (pro zápis) bylo potvrzeno usnesením zastupitelstva města.

Lucius Ciltius Cossus; ač jeho rodina žila v této oblasti již dlouho, jeho  otec se ´jmenoval Celtillus. Byl tedy keltského původu, jak jméno napovídá. Trojí jméno říká, že jsemCossus byl řádný římský občan. Zastával úřad sevir Augustalis a patřil ke skupině mužů, která zajišťovala, aby byl císařský kult vykonáván jak spolehlivě, tak podle zvyklostí. Na rozdíl od Ciltia Cossa většina jeho kolegů byli propuštěnci; úřad sevir Augustalis byl totiž jedním z mála prestižních úřadů, které po držiteli nevyžadují římské občanství. Kdo se ucházel o úřad, musel být bohatý!

V nápise se nehovoří přesně o tom, co je věnováno Augustovi (budova, socha, oltář ?)

Plánek svatyně Augustálů v Herculaneu. Poměrně jednoduchá stavba, ale bohatě zdobená .

Budova Augustálů v Herculaneu

teplota zde po výbuchu Vesuvu dosahovala max. 520°C a na podlaze byla nalezen mrtvý, spálený muž. Podle zprávy publikované v New England Journal of Medicine jsou objevy mozkových tkání v lidských pozůstatcích z archeologického hlediska vzácné. A když jsou nalezeny, s největší pravděpodobností byly „zmýdelněny“, což znamená, že se časem přeměnily na mýdlo. Ale mozek jednoho člověka, který zahynul v Herculaneu nalezený v 60. letech na dřevěné posteli pod sopečným popelem v budově známé jako Collegium Augustalium, údajně zažil jiný osud. Vědci tvrdí, že v lebce oběti objevili úlomky lesklého černého materiálu, které vypadaly jako zbytky mozkové tkáně přeměněné teplem na sklo. Vypracovali to testováním úlomků a analýzou proteinů, které se v nich nacházely, a potvrdili, že jde o proteiny, o kterých je známo, že se nacházejí v lidském mozku. Odborníci také testovali to, co vypadalo jako vlasy oběti, a našli mastné kyseliny obecně přítomné v lidských vlasech. Nicméně „skleněný materiál byl nedetekovatelný jinde v kostře nebo v přilehlém sopečném popelu a nebyl nalezen na jiných místech archeologického naleziště“.

Nalezený spálený muž z popisu výše. Foto: AFP

To naznačuje, že extrémní sálavé teplo bylo schopno zapálit tělesný tuk a odpařit měkké tkáně; následoval rychlý pokles teploty,“ píše se ve zprávě. Jeden z jejích spoluautorů, Pierpaolo Petrone, forenzní antropolog z Neapolské univerzity Federico II., řekl listu The Guardian, že vitrifikované zbytky mozku nebyly nikdy předtím nalezeny. Publikaci svého objevu řekl: ‚Všiml jsem si, že něco svítí uvnitř hlavy.‘ ‚Tento materiál byl uchován výlučně v lebce oběti, takže to musely být vitrifikované zbytky mozku. Ale muselo to být prokázáno nade vší pochybnost.‘ Společně tyto objevy naznačovaly tepelně indukované uchování „sklovité lidské mozkové tkáně“, uvedli odborníci.

Nápis v budově sacello degli Augustali v Herculaneu (AE 1979, 169  cf. AE 1986, 164):

Augusto sacr(um) / AA(uli) Lucii A(uli) filii Men(enia) / Proculus et Iulianus / p(ecunia) s(ua) / dedicatione decurionibus et / Augustalibus cenam dederunt

Zasvěceno Augustovi, Aulus a Aulus Lucius, synové Aulovi, z kmene Menenia, zvaní Proculus a Julianus, při příležitosti zasvěcení povečeřeli na vlastní náklady dekurionů a augustálů.

Sede degli Augustali v Ostii. Velké nádvoří se zděnými sloupy, uprostřed je nádrž na vodu. Foto: autor článku

Sede degli Augustali v Ostii

Budova je sice původně charakterizována jako sídlo Augustálů. Ale M. Laird to považuje za nesprávnou identifikaci (bylo zde nalezeno mnoho soch, ale ty pocházejí z ostijských pohřebišť). Nicméně jako sídlo korporace to být mohlo. Tato budova byla postavena za vlády Antonina Pia nebo Marca Aurelia (opus latericium). Úpravy byly datovány do posledních tří desetiletí 3. stol. n. l.

Ve vchodu jsou dva žulové sloupy a mramorový práh. V pozdější fázi byla v zadní části místnosti přidána apsida (A). Budově dominuje velké nádvoří, obklopené portikem se zděnými pilíři. V severovýchodním rohu je místnost, přístupná ze zádveří. Východní část portiku je široká 6 metr. Uprostřed nádvoří je nádrž, původně obložená mramorema s konkávními konci. V jihozápadním rohu portiku je studna. V pozdější fázi byly apsida a portik ozdobeny polychromovaným mramorem. Na podlaze místností jsou černobílé mozaiky s geometrickými motivy. V místnosti na západ (C) je také polychromovaná mozaika dvou létajících Erótů držících věnec se stuhami a drahokamem. Věnec byl interpretován jako corona triumphalis, související s kultem císařů.

Sacllo degli Augustali v Misenum. Ač se to z obrázku nezdá, jednalo se o dost velký objekt.

Sacello  degli Augustali v Misenum (Kampánie)

Tři sousední obdélníkové místnosti (1-3 na obrázku níže) používané Augustály. Budova obsahovala nejméně deset podstavců soch, pravděpodobně císařů. Centrální místnost (2) je svou strukturou podobná chrámu se sloupovou verandou. Mozaika u vchodu do východní místnosti (3) ji identifikuje jako hodovní síň (triclinium Constantiae). Mnoho nápisů nalezených na místě (od roku 80-222 n. l.) svědčí o aktivní patronaci a poctách pro členy sdružení a dárce.. V polovině druhého století tvořilo členskou základnu asi 100 lidí.

Monumentální komplex byl postaven v době Julsko-Claudijské na počest císaře Augusta. Jeho současná podoba však pochází z aranžmá z antoninovské doby (polovina 2. století n. l.), které vytvořila Cassia Victoria na počest svého manžela L. Laecania Primitiva, Augustála  z doby Marca Aurelia.

Stavba byla bohužel zničena na konci 2. stol. n. l. pravděpodobně kvůli seismickým událostem v okolí (Flegreiská pole) Když byla v roce 1967 objevena, bylo zde uloženo  několik soch Vespasiana, Nervy, Tita, hojnosti a některých božstev, včetně Asklépia, Apollóna a Venuše, které jsou nyní vystaveny v speciální místnost věnovaná památce uvnitř Archeologického muzea Campi Flegrei. Polo zatopená stavba se skládá ze tří vedle sebe umístěných místností, zčásti vestavěných ve zdivu a zčásti vytesaných ve skále, která tvoří boční a zadní stěnu. Ústřední budovu, skutečnou svatyni, tvoří malý obdélníkový chrám s pódiem, před nímž je umístěn oltář.

Objekt se skládá ze tří místností.

Po mramorovém schodišti, lemovaném dvěma zděnými pódii, původně pokrytými mramorovými deskami a zakončenými sochami, se lze dostat do čtvercové předsíně (pronaos) s cipollinovými sloupy, nad jejichž epistylem, nesoucím dedikační nápis, byl zdobený štít s reliéfy. Po projití zádveří, jehož podlaha je mozaiková s kobercem z bílých dlaždic a orámování černými dlaždicemi, a překročení mramorového prahu vstoupíte do sacella, je postaveno v opus reticulatum, přičemž jeho stěny byly pokryty mramorovými deskami. Na zadní stěně je apsida s pódiem, lemovaná dvěma pravoúhlými výklenky.

Podlaha je v cocciopesto s bílými dlaždicemi uspořádanými do čtverců a středovým pásem z polychromovaného mramoru, který opakuje stejný geometrický motiv. Místnost napravo od sacella, postavená v opus reticulatum, byla vyzdobena štukem a malovanými omítkovými obklady na stěnách a na valené a křížové klenbě. V místnosti nalevo však byla nalezena bronzová jezdecká socha Nervy (původně Domitiana), nyní v Archeologickém muzeu Flegrejských polí. Inv. No. 155743. Baiae, Archaeological Museum of Phlegraean Fields

Nalezená bronzová jezdecká socha Nervy (původně Domitiana), nyní v Archeologickém muzeu Flegrejských polí. Inv. No. 155743. Baiae, Archaeological Museum of Phlegraean Fields

 

Zdroje:

  • Linderski.: Augustales and Sodales Augustales, 2007
  • Sajkowski: Divus Augustus Pater. Kult boskiego Augusta za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej, 2001
  • Tacitus: Letopisy
  • Hlinovský, V. Drbal: Ostia, průvodce archeologickou lokalitou, 2018
  • Barron: A dedication to the Augustales at Herculaneum (AE 1979, 169), 2017
  • Bruun: True Patriots? The Public Activities of the Augustales of Roman Ostia a civites of the Augustales of Roman Ostia and Summa Honoraria, 2012
  • De Franciscis, Il sacello degli Augustali a Miseno, 1991

 

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.