Gótové

Gótové, rozdíl mezi Vizigóty a Ostrogóty

Mezi nejvýznamnější aktéry pozdní antiky patřily rozhodně barbarské kmeny, které významně ovlivňovaly dění v obou polovinách římské říše, ale na Západě se dokonce transformovaly do státních útvarů a pomalu svým chováním a nazíráním na římskou kulturu, administrativu a politiku se stávaly plnohodnotným elementem pozdní antiky. To platí o Vandalech, Francích, Langobardech a také Gótech. Protože se zájemce o antiku s pojmy jako Vizigót, Ostrogót, Greutung nebo Terving, rodinné klany Amalů či Balthů setkává poměrně často, jde mnohdy o pojmy, které v krátkém textu toho tolik neprozradí  a údaje mohou být matoucí. To se stává v případech, že několik skupin Gótů se promísí a jedna skupina obsahuje i zástupce jiných seskupení. Alespoň v krátkém nástinu se pokusím vysvětlit pojmy související s Góty.

Gótové patří rozhodně mezi nejvýznamnější germánské kmeny, které se mnoha způsoby zapsaly do dějin Říma a zvlášť v pozdní antice dokázali Ostrogóti obsadit i Itálii a založit zde Království Ostrogótů, Regnum Ostroghoticum Italiae. Podobně založili Vizigótové království v jižní Galii a později v Hispánii, Regnum Gothorum. Gótové bojovali jako spojenci Říma, foederati, ale také jako nepřátelé Říma a tyto role se zpočátku často střídaly. Důležitým znakem byla v druhé polovině 4. stol. jejich orientace na ariánství, herezi křesťanského učení.[1]

Expanzi gótských kmenů z hlediska římské říše můžeme sledovat již od zhruba 1. stol. n. l., kdy pomalu přicházeli do styku Gótové a Římané (díky Markomanům). V té době ale jádro Gótů stále sídlí na sever od Černého moře (snad se tam dostali ze Skandinávie) a archeologické nálezy na členy těchto kmenů nazývají čerňachovská kultura. Nálezy jsou ponejvíce na dnešní Ukrajině. Ve 3. století začíná intenzivnější styk mezi Góty a impériem díky prvnímu útoku Germánů v roce 238 n. l. 

Další nájezdy jsou zaznamenány koncem 70. let 3. století. V následujícím století sice stále sídlí mezi Dunajem a Donem, ale začíná pomalu narůstat tlak Hunů a podle Ammiana Marcellina na gótskou skupinu Tervingů (zjednodušeně Vizigótů) narazila další velká skupina Gótů pod označením Greutungové (Ostrogóti). Zde je nutné podotknout, že Tervingové a Greutungové, zmínění tímto významným historikem a vojákem, nejsou totožní s pozdějšími Vizigóty a Ostrogóty. Nedá se striktně určit přímá úměra Terving = Vizigót, Greutung = Ostrogót. Skupin Gótů bylo mnohem více a v průběhu času se také mísili a to nejenom v gótském prostředí, členy gótských skupiny byli také Alani, Herulové, Rugiové a další.  

Takže v 5. století existovali podle názvu minimálně tři hlavní skupiny Gótů:

 • Vizigóti, (název vychází od Cassiodora, viz níže) kteří v 5. století se usídlili po dohodě s vládou západní částí římského impéria, nemají přímý vztah ke skupině Tervingů, zmíněných Marcellinem. Jednalo se seskupení Gótů, ve kterém byli i Greutungové, tedy skupiny, které překročily hranice římské říše v roce 376 a další skupiny.
 • Ostrogóti měli svůj vlastní vývoj, jenž se týkal dvou skupin (pro zjednodušení je můžeme nazývat Greutungi), které se vyvíjely samostatně a odděleně, spojily se teprve ve druhé polovině 5. století. Tyto dvě skupiny lze charakterizovat jako skupinu Thráckých Gótů vedenou Theodorichem Strabónem.[2] Druhou skupinou byli Gótové vedení rodem Amalů.
 • Radagaisovi Gótové, které nelze ztotožnit se skupinou Vizigótů, i když se v její blízkosti pohybovali. S Radagaisem si poradil, jako s nájezdníky do říše, Flavius Stilicho v letech 405 / 406.[3]
 • Ostatní skupiny. Zde se jedná o další uskupení, některá docela početná a zahrnující i Góty, kteří zůstali na Krymu a na sever od něj.

Další Góty tedy můžeme rozdělit na skupiny, poměrně početné a není vůbec jasné, zda patřily ve svých původních teritoriích jako součást Greutungů pod králem Ermanarichem nebo byly zcela nezávislé.

Zlatý Tremissis vizigótského krále Leogivilda (575-586). Numista

Království Gótů

U Greutungů jsou zmíněni králové již v nejstarších dobách, počínaje králem Ermanarichem z rodiny Amalů pokračuje velký výčet králů, což bylo zřejmě jako důvod pro legitimizaci ostrogótského krále Theodoricha Velikého (474-526) a jeho návaznost na nejstarší gótské panovníky. Kdežto Tervingové nosili titul nejvyššího soudce, ale po tři generace držela soudcovský titul jedna rodina a navíc Zosimos se zmiňuje o královském titulu. U Tervingů se navíc objevuje král již od roku 291 a král Athanarich je evidentně vládcem, který sdružuje několik větví Tervingů. Vztahy mezi Tervingi a římskou říší byly těsně a někdy dost napjaté a to již od dob Konstantinovy dynastie. Součástí problémů byla i náboženská otázka, protože barbaři ve své velké většině patřili k ariánům, kdežto převážná část římských císařů byla nikájského vyznání.[4]

Část vizigótského sloupu v muzeu Vizigótů v Meridě. Foto: autor textu

Vizigóti

Nejdůležitější informace je, Vizigóti se nenazývali Vizigóty, pouze Gótové, dokud tento termín nepoužil Cassiodorus, když odkazoval na jejich ztrátu proti Clodvíkovi I. až v roce 507.[5] Geneze této skupiny je spojena, jak je výše v textu s Athanarichem, tedy především s Tervingy a jejich služby Římanům se střídaly se stavy, kdy otevřeně útočili na římskou říši. Za císaře Theodosia I. velká skupina Gótů bojovala na jeho straně proti Eugeniovi a Arbogastovi.[6] Jeden z jeho velitelů, urozený Alarich, údajně z rodu Balthů, očekával po bitvě nějaký významný post, který mu však nebyl nabídnut a protože se nedařilo platit Gótům tribut, osamostatnil se a v čele Gótů plenil Řecko. Byli usazeni v Moesii a on byl i odměněn.[7] Nicméně poté pokračoval v boji se Západem a dobyl po dlouhém izolování Věčného města jej dokonce obsadil a částečně vyplenil v roce 410, i když podle mnoha svědectví chránil kostely. Krátce nato umírá a králem se stává Athaulf.[8] Gótům se nepodařilo se přeplavit do Afriky a tak odtáhli do Galie, kde zůstali poměrně dlouho v Akvitánii v údolí Garonny a novým králem Theodorichem založili novou dynastii.[9]

Alarich v Athénách od Ludwiga Thierche, Bavorská státní obrazová kolekce.

Vizigótské království v Hispanii

Postupně ke konci 5. století pronikli i na pyrenejský poloostrov a úspěšně bojovali na popud Římanů s Vandaly a Svéby, kteří zde měli své domény. V Galii rozšířili své panství, ale tam se střetli s úspěšnými Franky a byli poražení.[10]  Proto pokračovali jako státní útvar v Hispánii, kde po krizi v polovině 6. století se přeci jenom znovu vzmohli a kontrolovali dnešní Španělsko a Portugalsko. [11] Tomu napomohlo i vzdání se ariánské víry (589), čímž přestali rozmíšky mezi nimi a hispanořímským většinovým obyvatelstvem a také vydání vizigótského zákoníku, který zrušil dlouhodobou praxi uplatňování různých zákonů pro místní obyvatelstvo a Vizigóty. Vizigótská elita vykazovala jak římské, tak i gótské  rysy i v životním stylu a kultuře. Její obecně válečnická orientace představuje zásadní rozchod s pozdně římskou minulostí, kde bohatí synkové tíhli k úřednickým kariérám. Na začátku 8. století říše Vizigótů zanikla pod náporem Arabů, kdy Itálie se rozpadla pod tlakem vnější vojenské moci, Ve Španělsku úplnou transformací původních přistěhovalců.

Theodorichovo mauzoleum v Ravenně . Foto: autor textu

Ostrogóti

Vznik Ostrogótů je spojen jednak s podunajským královstvím Ermanaricha kolem roku 360 n. l.  Jinak se v této době vyskytují dvě samostatné skupiny, pannonští Gótové a také skupina Gótů v thrácké provincii, velmi často využívaná jako spojenci Říma, foederati, mnohdy stojící proti sobě. Pannonská skupina byla dost početná (10 – 15 000 bojovníků, tedy asi 50 000 lidí) a je zajímavé, že této skupině bylo vlastní zemědělství, i když to nebyla jediná činnost.  

Druhá skupina, thrácká, početně zhruba stejná, se etablovala kolem roku 470 jako skutečně významný vojenský útvar východořímské společnosti, a nechala si za to velmi dobře platit od konstantinopolské vlády.[12] To však nezabránilo čas od času nepřátelství mezi Góty a Římany.[13] V roce 478 se nepodařilo Zenónovi znovu postavit proti sobě obě skupiny Gótů, kteří prokoukli jeho podvod. Vypočítavá politika Konstantinopole vydržela až do smrti jejich vůdce Strabóna v roce 481. Poté nastala cesta k usmíření obou skupin. Theodorich Amal jako nesporný vládce Ostrogótů a představitel pannonských Gótů se odebral do Itálie v letech 488-489, kterou zcela ovládl.

Ostrogótská spona. Miuzeum v Pavii. Wikimedia Commons

                                    Ostrogótské království v Itálii

V Itálii Ostrogóti vedení Theodorikem Velikým zabili a nahradili Odoakera, germánského vojáka, někdejšího vůdce foederati v severní Itálii a faktického vládce Itálie, který sesadil posledního císaře Západořímské říše Romula Augustula v roce 476. Většina úředních míst a institucí byla za vlády Theodoricha Amala (Velikého) zachována a on sám se nazýval Gothorum Romanorumque rex, král Gótů a Římanů. Gótové si ponechali ve svých rukou armádu a vojenské úřady, ale ze všech nástupnických útvarů po rozpadu bylo ostrogótské království nejvíce římské a vůči Východní části projevoval Theodorich úctu. Obklopil se vzělanými Římany (Boëthiem, Cassiodorem nebo Symmachem) a usiloval o rozkvět říše. Je faktem, že nastalo po předchozích  válkách a střetech zklidnění a to se projevilo v hospodářském oživení. 

V roce 535 však začala invaze do Itálie za vlády Východořímského císaře Justiniána I. a gótská válka. [14]  (Prokopios z Kaisareie: Válka s Góty)  V roce 535 začala invaze do Itálie za vlády Východořímského císaře Justiniána I., která ukončila vládu Ostrogótů v Itálii i okolí. Ostrogóti přestali existovat jako životaschopný sociálněpolitický celek, i když část pokračovala v odporu.

Vzájemná politika obou gótských království

Prostřednictvím manželských aliancí se Theodorich snažil vytvořit ústřední postavení mezi barbarskými státy Západu prostřednictvím manželských aliancí.[15] Theodorich pomáhal Vizigótům proti Clodvíkovi, ale Frankové byli úspěšnější. Theodorichovi se podařilo alespoň uhájit pro Vizigóty Septimanii v Galii. Provence získal na Burgunďanech. Vztahy s Východořímskou říší byly sice napjaté, ale až do válek Justiniana I. v Itálii, se nijak nepřistoupilo k přímé konfrontaci.

Theodorichův palác v Ravenně na stěně ravenského kostela St. Appolinaire. Foto: autor textu

Poznámky:

 • 1 – Během 4. století Gótové konvertovali ke křesťanství, z velké části díky úsilí biskupa Wulfily, o kterém se traduje, že vynalezl gótskou abecedu. Biskup Wulfila byl Řek, misionář. Části tohoto překladu přežily, což poskytuje hlavní dochovaný text napsaný v gótském jazyce.
 • 2 – Theodorich pocházel z významného gótského rodu Amalů a ovlivňoval dost dlouhou dobu východořímskou politiku v době vlády Leona I., Zenona a také Basiliska. Jeho vojáci působili jako foederati ve Východořímské armádě. Zemřel v roce 481. O Theodoru Strabónovi blíže: https://antickepamatky.cz/osobnosti/pribeh-flavia-aspara-a-rodiny-ardaburiu/
 • 3 – Flavius Stilicho jako nejvyšší velitel v Západní části římské říše s Góty a ostatními nájezdníky svedl tři bitvy, první u města Pollentia, druhou u Verony a třetí blízko Florencie. Blíže o invazi: https://antickepamatky.cz/bitvy/bitva-u-faesulae-v-roce-406-n-l/
 • 4 – Socrates Scholasticos klade konverzi Tervingů ke křesťanství do doby krále Athanaricha a jeho soupeře Fritigerna. Existovala bible přeložená do gótštiny knězem a biskupem Vulfilou (viz výše). Císaři ariánského vyznání byli: syn Konstantina I., Constantius II. nebo císař Valens (364-368)
 • 5 – Cassiodorus Senator (485-585) zjevně vynalezl termín podle vzoru „Ostrogótů“, ale použil starší jméno Vesi, jedno z kmenových jmen, které používal už básník, diplomat a biskup z 5. století Sidonius Apollinaris, když označoval Vizigóty. Jméno Vesi používal i Claudianus a Trebbelius Pollio.. (W.H. Stevenson: The Beginnings of Wessex, The English Historical Review Vol. 14, No. 53, 1899 JSTOR. Cassiodorus označoval Ostrogóty jen jako Góty (Herwig Wolfram: History of the Goths, 1988). V roce 507 proběhla významná bitva u Vouillé mezi Vizigóty a Franky: https://antickepamatky.cz/bitvy/bitva-u-vouille-v-roce-507/
 • 6 – Podrobně na:  https://antickepamatky.cz/bitvy/bitva-na-rece-frigidus-v-roce-394-n-l/
 • 7 – Získal titul magister militum per Illyricum
 • 8 – Athaulf byl švagr Alaricha a po dobytí a plundrování Říma odtáhl spolu s Góty a také Gallou Placidií, nevlastní sestrou císařů Honoria a Arcadia, kterou si podle římského ritu vzal v Narbonnské Galii. Umírá nedlouho poté a Galla Placidia se vrací do Itálie. Více na: https://antickepamatky.cz/pojmy/vypleneni-rima-v-roce-410-n-l/
 • 9 – Theodorich bojoval na straně Římanů s Flaviem Aëtiem proti Attilovi a konfederaci Hunů s dalšími barbary, účastnil se bitvy na Katalaunských polích v roce 451, v bitvě zahynul. V centru této enklávy bylo Toulous, odtud tedy název Tolosánské království (Regnum Tolosanum)., oficiální název gótské domény znělo: Království Vizigótů, Regnum Visigothorum
 • 10 – Viz: https://antickepamatky.cz/bitvy/bitva-u-vouille-v-roce-507/
 • 11 – Zklidnění fragmentovaného Vizigótského království se dělo za krále Leovigilda (569-586). Úspěšně bojoval i proti Východořímské říši, jejíž enkláva byla na jihu poloostrova.
 • 12 – V roce 473 činil jejich žold 2 000 liber zlata (900 kg). Tato částka sedminásobně převyšovala žold pannonské skupiny Gótů (P. Heather: Gótové str. 159). Početní stavy byly podobné jako u pannonské skupiny.
 • 13 – Asi největší akce podnikal Theodorich Strabón, významný vůdce a spolu s pannonskými Góty se ucházeli o přízeň konstantinopolského dvora nebo naopak ne něj útočily. O Theodorichu Strabónovi: https://antickepamatky.cz/osobnosti/pribeh-flavia-aspara-a-rodiny-ardaburiu/ Za vlády Zenona se obě skupiny dostaly znovu do nepřátelského stavu se Strabónem v čele thrácké skupiny a novým vůdcem pannonských Gótů, Theodorichem z rodu Amalů.
 • 14 – Válku v Itálii a jejím ostrogótském okolí popisuje Prokopios z Kaisareie. Zprvu Justiniánův vojevůdce Belisarius, poté úspěšnější Narses porazili gótská vojska gótských následovníků Theodoricha Velikého a v letech 554 – 555 byla Ostrogótské království definitivně poraženo. 
 • 15 – Jeho dcery byly provdány za vizigótského krále Alaricha II. a burgundského prince Sigismunda, jeho sestra Amalfrida se provdala za vandalského krále Thrasamunda, zatímco on sám se oženil s Audofledou, sestrou franského krále Chlodvíka I.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.