Lateránská bazilika a lex de imperio Vespasiani

Bazilika byla založena císařem Konstantinem Velikým roku 313 n. l., později se mnohokrát přestavovala a až do 14. stol. byla sídlem papežů. Pětilodní bazilika s atriem byla postavena v letech 313 – 324 n. l. za císaře Konstantina Velikého, který pro ni vybral uvnitř Aureliánských hradeb. Císařova matka sv. Helena při ní měla svou rezidenci.

Nebudu popisovat vše, co je uvnitř baziliky k vidění, existuje mnoho pojednání o této významné památce, spíše budu věnovat pozornost odkazům na antiku, i když se jich nezachovalo mnoho díky vydrancování v roce 410 za vpádu Alaricha a jeho Vizigótů (což snad měla být mírnější forma plenění) a v roce 455 za dobytí Říma Vandaly. Navíc byla poničena zemětřesením v roce 896. Rozhodně nejzajímavější je nález lex de imperio Vespasiani.

Lateránská bazilika (basilica maior), lat. Basilica Sancti Ioannis in Laterano a úplný název: Arcibazilika Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty (lat. Archibasilica Sanctissimi Salvatoris ac Sancti Ioannis Baptistae et Ioannis Evangelistae ad Lateranum)

Interiér baziliky vytvořil Francesco Borromin. Foto: Dnalor01. Wikimedia Commons

Jenom krátce o S. Giovanni in Laterano ve vztahu k antice: bazilika stojí na základech starověkých budov. V těsné blízkosti stála kasárna jízdní gardy Konstantinova protivníka Maxentia (Castra Novum equitum singularium Augusti). Po bitvě u Milvijského mostu v roce 312 a porážce císaře Maxentia byla kasárna zbořena a jejich pozůstatky leží pod hlavní lodí. Na jedné části byla budova rodu (gens) Laterani, z nichž Sextius Lateranus se stal jako první plebejec konzulem. Jeden z členů rodiny jmenovaný konzulem, Plautius Lateranus, synovec Aula Plautia o kterém je článek https://antickepamatky.cz/umeni-a-epigrafie/mauzoleum-rodiny-plautiu-v-tivoli/) se proslavil tím, že byl Neronem obviněn ze spiknutí proti císaři. Obvinění mělo za následek konfiskaci a přerozdělení jeho majetku. Po roce 312 věnoval dům císař Konstantin římskému biskupovi. Palácová bazilika byla přestavěna, rozšířena a stala se římskou katedrálou a sídlem papeže Silvestra I.

Lex de imperio Vespasiani, čili zákon upravující Vespasianovu autoritu

Musei Capitolini: zaznamenaný zákon lex de imperio Vespasiani.

Opravy jeho struktur nebo jejich doplnění vedly k několika zajímavým zjištěním. Bronzová deska s dlouhým nápisem byla objevena v roce 1347 v době Cola di Rienzo, což byl italský humanista, politik a řečník, který zasáhl i do historie Českých zemí, kam uprchl před inkvizicí z Itálie a snažil se přesvědčit Karla IV. aby podpořil jeho plán o sjednocení Itálie. Na bronzové desce je zákon, který úředně schválil moc císaře Vespasiana. Jeho předchůdci od Augusta po Nerona vládli říši, aniž by formálně zrušili tradiční republikánský systém, který byl založen na nejvyšší autoritě Senátu. Klíčová pasáž zákona je v odstavci mezi hvězdičkami. Protože v odstavci je „typografická“ chyba (humarum místo humanarum), někteří archeologové si myslí, že bronzová deska byla jako zmetek sešrotována. To by vysvětlovalo, proč byla nalezena v Lateránu, kde byla použita jako stavební materiál. Nápis diktovaný Vespasianem na oslavu oprav, které provedl na akvaduktu u Porta Maggiore, odráží účinky tohoto zákona, podle kterého se imperátor stal doživotním jmenováním, nikoli dočasným.

Lex de imperio Vespasiani je buď římské právo (comitial statute – lex) nebo dekret schválený senátem, senatus consultum nebo kombinace obou ze dne 22. prosince roku 69 n. l. Ačkoli doložky v něm sledují vzor senátorského usnesení, přesto připojená sankce nazývá dokument „tento zákon“ (haece lex). patření bylo pravděpodobně formulováno jako dekret senátu krátce po smrti Vespasianova předchůdce v principátu (20. prosince 69 n. L.) A poté jej soudce, pravděpodobně jeden z konšelů, navrhl setninové shromáždění (comitia centuriata) k uzákonění. S ohledem na obvyklý interval měl být zákon vyhlášen počátkem ledna 70 n. l. Zákon je jediným příkladem oficiálního dokumentu, který zmocňuje císaře. Vespasianus používá systém předchůdců k legitimizaci své vlastní politické moci, podle vzoru všech pravomocí, které ve skutečnosti vykonával jako Princeps. Z textu je zřejmé, že Vespasianovi bylo přiznáno právo jednat nad zákonem, jak již učinili předchozí císaři. Zdá se, že text připomíná příklad předchůdců počínaje Augustem, (všichni kromě Caliguly, Nerona, Galby, Othona a Vitellia), k definování „zvláštních“ výsad udělených císařům a k ospravedlnění práva obsaženého v doložce (šestý) přijmout opatření v jakékoli oblasti veřejného a soukromého života. Šestý odstavec (řádky 17-21) v Crawfordově překladu:

Aby měl právo a moc dělat a provádět vše, co uzná za užitečné pro stát, a přinést mu velikost v božských a lidských záležitostech, veřejných i soukromých, jako tomu bylo u Augusta, Tiberia a Claudia

Text legitimizuje, že princeps určuje zasedání senátu jemuž předsedá. S Hadrianem se pak senatus consultum definitivně stane oratio principis in senatu habita, zbaví senátory moci vydávat senátorské konzultace a ponechá jim jediný úkol ratifikační řečí zvolit aklamací princepse. Dále je prokázáno, že princeps je absolutus ex legibus (jak uvádí Ulpian ve třetím století ve slavné formuli převzaté z Digesty (1,3,31) „princeps legibus solutus est“ , tj. potvrzen zákonem: jeho chování je nezpochybnitelné. Kromě toho je mechanismus commendatio, skutečně implementovaný od Augusta, uznáván jako právní stát.

Ve stejném zákoně je také klauzule Caput tralaticium de immunitate, která stanoví hierarchickou nadřazenost Lex de imperio Vespasiani nad všemi ostatními běžnými pravidly a tedy ve všech sporech, trestních i občanských. Přijatý text také dává tomuto zákonu hodnotu nejen od okamžiku jeho provedení, ale také upřesňuje jeho platnost jako legitimizaci jednání, které mu předcházelo ze strany císaře a kohokoli, kdo jednal místo něj. Princeps je nenapadnutelný přímo i nepřímo.

Zákon ustálil nový státní řád, který byl určen formálně mimořádnými pravomocemi svěřenými Augustovi a jeho nástupcům. Titul caesar byl spojen s kanceláří a byly vytvořeny podmínky pro jeho transformaci v dědičném smyslu. Protože chybí první část, lze se jen dohadovat jaká ustanovení byla v úvodní části nápisu: udělení tribunské moci (tribunicia potestas) a/nebo prokonzulárního imperia (imperium proconsulare). Byl nápis prostě zvláštní právní předpisy vztahující se pouze na Vespasiana nebo to byl příklad obecného zákona, kterým se řídili dřívější císaři?

Interpretace podstaty zákona je tedy v průběhu let obtížná. Badatelé byli rozděleni zejména mezi ty, kteří považovali zákon za běžnou praxi sdílenou všemi císaři, formální akt volby shromáždění inspirovaných tradicí, zatímco druzí jej považovali za výjimečný akt, který byl po zmatku občanských válek a excesů Nerona považován za vhodný zákon. Rovněž se předpokládá, že Vespasianovým záměrem bylo převzít moc, svěřit mu legitimitu jeho funkce a vložit ji do veřejného systému. Intenzivní je také debata o správném překladu nápisu, takže můj výklad může být nepřesný a zpochybnitelný. Nyní je deska v Musei Capitolini.

Vystavené antické křeslo s etruskými motivy

Galleria Nazionale d´Arte Antica a Palazzo Corsini

Dalším zajímavým antickým artefaktem z Lateránské baziliky je křeslo. Papež Klement XII. (1652 – 1740, pontifikát 1730 – 1740) pověřil Alessandra Galileiho výstavbou velké a bohatě zdobené kaple, kde měl být pohřben (obvykle je uzavřena). Během vykopávek k položení nových základů byl nalezen neobvyklý typ starověkého uměleckého díla. Pochází z 2. nebo 1. století př. n. l. a zdobí ho výjevy, které zahrnují lov kance, typického etruského subjektu. Stal se jedním z nejslavnějších exponátů sbírky starožitností, které kardinál Neri Maria Corsini, papežův synovec, shromáždil ve svém paláci na Via della Lungara.

Jedna socha císaře Konstantina je nartexu a druhá (vpravo) je z balustrády baziliky.

Sochy císaře Konstantina

Starověkou mramorovou sochu Konstantina najdete v narthexu vlevo. Přestože socha pochází ze 4. století, není ve své původní poloze. Socha byla nalezena na kopci Quirinal na počátku 17. století, mezi ruinami Konstantinových lázní, které zde kdysi stály. Teprve v roce 1737 byla socha postavena v narthexu Lateránu a znovu spojila Konstantina se svou bazilikou po více než 1400 letech. Kopii sochy najdete před milánským kostelem San Lorenzo Maggiore. Bylo to město, kde v roce 313 dosáhli císaři Konstantin a Licinius dohody, která dala křesťanskému náboženství oficiální status v Říši, takzvaný „Milánský edikt“. Konstantinova socha v San Giovanni v Lateránu byla kdysi identifikována jako socha, kterou zmínil církevní spisovatel Eusebius ve své církevní historii:

Ale on, jako ten, kdo měl vrozenou úctu vůči Bohu, nejásal z výkřiků, ani ho nevzrušovaly chvály;‘ ale když poznal, že pomoc pochází od Boha, okamžitě přikázal, aby trofej Spasitelova umučení byla dána do ruky jeho vlastní soše. A když ji umístil se zachraňujícím znamením kříže v pravé ruce na nejveřejnější místo v Římě, přikázal, aby na něj byl v římském jazyce vyryt následující nápis: Skrze tento znak spásy, který je pravým symbolem dobra, jsem zachránil vaše město a osvobodil ho z jha tyrana a svým osvobozujícím aktem jsem vrátil Senátu a římskému lidu jejich starobylou proslulost a nádheru

Trofej, „
ochraňující znamení kříže“ a „blahodárné znamení“ bezpochyby odkazují buď na krucifix, nebo na labarum, Konstantinův vojenskou standartu se znakem chi-rho. Opravdu, když se podíváte na sochu a císařovu pravou ruku, musel v ní kdysi držet nějaký předmět. Konstantinovy lázně však lze jen stěží považovat za „nejveřejnější místo v Římě“, což v té době muselo být Forum Romanum. Mnohem pravděpodobnější je, že socha, o které se Eusebius zmiňuje, byla ztracena (pokud byla vyrobena z bronzu, byla pravděpodobně roztavena). Druhá socha Konstantina je na balustrádě baziliky.

Mince follis. Nápis CONSTANTI-NVS MAX AVG, kolem hlavy císaře, vpravo SPES PVBLICA napříč polem, labarum, se třemi medailony na závěsu a je korunováno znakem Chi-Rho a kopím s hadem. Zkratka CONS. Tento slavný reverzní typ představuje porážku tyranie a smrt Licinia. Scéna alegoricky zobrazuje sílu křesťanství nad zlem.

Zdroje:

Eusebius Pamphilius: Vita Constantini (ed. Shaff) kap. XL

Johnson, Coleman-Norton & Bourne: Law on Vespasian´s Imperium,  Law conferring constitutional powers and privileges on Emperor Vespasian (AD 69-70),Ancient Roman Statutes, pp. 149-150, n. 183, 1961
Kincl, Urfus: Učebnice Římské právo, 1990
CIL – Clauss Slaby
Catholic Encyclopedia, Saint John Lateran (1913)
Crawford M. H. Roman Statutes
https://jbburnett.com/resources/liturgical%20architecture%20cutaway%20views.pdf http://www.cngcoins.com

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.